จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา14580.461893.587.0 %5.01788.5499714.1909860.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา38013.71993208.219-145.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา60851.62944906.50826.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา14919.9616594.891-11.2 %0.02815.4102362.4724787.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา15170.2296717.055.7 %5.03024.5999259.0459991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา46718.4149360.859-5.7 %0.08444.14943241.979561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา24015.593295.086.3 %5.01047.2306.3179970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2186.91991662.024.0 %5.02375.1499247.089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง19955.3112214.088.9 %5.01280.700147.93399896.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง19216.9391978.089.7 %5.0997.31006416.622558.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า18937.1893665.080.6 %5.01619.05469.5659871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด19112.2891708.091.1 %5.0988.96997437.4939955.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง21042.0612702.087.2 %5.01607.5396.691575.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา17369.413587.021.8 %5.03396.553521.1372-3.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า12380.624656.062.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา62897.5924593.060.9 %5.03785.22435.66735.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา17475.58655.050.5 %5.04108.51847.7555.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา16922.7895243.069.0 %5.01873.51448.721622.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา13765.434979.063.8 %5.02568.36011053.45559.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา17697.5910411.041.2 %5.03985.972544.786636.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา31058.85917399.044.0 %5.04418.39993269.026.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา20267.7618208.80110.2 %5.05116.35015079.31490.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา14165.124520.068.1 %5.02815.3901614.640578.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา39732.55151043.801-28.5 %0.05306.51094.143679.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา15982.5618961.043.9 %5.02564.0601512.0689780.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 8102.252314.071.4 %5.0299.45001349.76151-16.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา16068.33333.079.3 %5.02672.55707.2274873.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา14306.444357.069.5 %5.02530.17991868.6526.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา16924.8211897.229.7 %5.03310.01751.77847.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา35992.12944650.0-24.1 %0.07474.33017100.57235.0 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา22595.05112929.042.8 %5.02834.39992405.228815.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา28636.04114540.049.2 %5.06542.54982737.928558.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา29002.39826046.28910.2 %5.04032.7303.3634992.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา51806.078252.084.1 %5.02948.524200.3965-42.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา17181.3332512.34-89.2 %0.03116.64991217.060160.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา26465.7411794.055.4 %5.03595.051203.40366.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา162666.738700.519594.7 %5.060262.7891105.28798.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา13299.8412624.05.1 %2.52053.4099441.8070178.5 %5.0
สพ.พังงา52583.2428834.083.2 %5.07831.961723.974578.0 %5.0
รจจ.พังงา 175525.7577969.055.6 %5.02789.85011764.710436.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา11680.224296.063.2 %5.01978.71173.2540.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา40835.2315611.061.8 %5.05287.53386.21836.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา20642.8595030.075.6 %5.02501.541854.38125.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา19561.0727306.609-39.6 %0.03571.41021606.497655.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา16382.8810751.034.4 %5.03442.9399695.9839579.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา48943.89134532.0929.4 %5.012152.252201.748581.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา125555.8449415.94160.6 %5.08080.54981845.688577.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)80642.03137034.87954.1 %5.07947.792041.845574.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา39804.87111949.370.0 %5.01609.68992314.6655-43.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา244807.59218846.010.6 %5.05030.46972452.966651.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบ80620.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2443.0ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง100746.39135274.41-34.3 %0.03221.35012377.03326.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า76129.75825496.03966.5 %5.03305.62011889.901442.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา68674.51680463.023-17.2 %0.07443.011787.263-58.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 16699.519639.042.3 %5.03766.18992695.751528.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา13103.891906.085.5 %5.02264.1001766.42266.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา73394.4351810.89829.4 %5.020029.30111988.89240.1 %5.0
รวม 2,263,198 1,402,276 38.04 % 5.0 269,854 110,280 59.13 % 5.0