จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต13472.933439.074.5 %5.01356.45011659.0701-22.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0460.549992531.4861-449.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต97118.79756196.5942.1 %5.0338.07001551.81702-63.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต17467.1719649.18-12.5 %0.02597.3401782.9329869.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต15404.285554.063.9 %5.02064.8901349.7424983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต136889.02104776.9523.5 %5.015699.375364.744665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 171983.06317910.075.1 %5.01828.3487.3500173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 222778.19910870.052.3 %5.01591.2423.7000173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้29151.326044.600179.3 %5.01520.1799255.07583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง24403.3798228.066.3 %5.01937.73459.7999976.3 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต33084.50818463.044.2 %5.03415.03689.579.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05849.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต22284.8437499.789-68.3 %0.03909.45022301.185141.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต33603.6729020.073.2 %5.05259.79981015.350580.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต20590.237692.062.6 %5.03357.971901.700443.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต15362.0811302.026.4 %5.02102.8999496.42776.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต14693.015805.060.5 %5.01755.80991332.061524.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต16316.419029.044.7 %5.02388.14992188.14458.4 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต8536.55968638.0-1.2 %0.01679.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต19175.1898520.055.6 %5.03350.60012269.169932.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต29683.2310098.066.0 %5.02198.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต28507.109101728.0-256.9 %0.05240.54982624.241949.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต19227.85915888.017.4 %5.03719.29983555.6034.4 %2.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)21919.5820784.05.2 %2.56873.33982325.609466.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก101345.1174206.98426.8 %5.01226.76530.1634556.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 10861.264548.058.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต18684.985639.069.8 %5.02578.310192.71049596.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต15440.785342.100165.4 %5.02102.89991283.48839.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต19900.87126615.25-33.7 %0.03529.10011645.853953.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต28012.301117549.0-319.6 %0.06761.850110349.732-53.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต25590.02967.088.4 %5.06381.51570.910575.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต18584.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03510.0901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต27556.35957127.648-107.3 %0.05563.8198735.2899886.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต52965.7897975.084.9 %5.01608.492652.5234-64.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต18210.47184821.773-365.8 %0.03148.82573.4518.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต18649.4496578.064.7 %5.03529.10011069.690469.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต26600.836830.299874.3 %5.02673.39991430.737946.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต56298.5919327.065.7 %5.02863.55471.0954983.5 %5.0
สพ.ภูเก็ต53269.2527068.80149.2 %5.01859.221619.1412.9 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 294282.34150473.0948.9 %5.04491.39993291.008126.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต13627.913991.070.7 %5.01418.341418.5969-0.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต17623.0810879.238.3 %5.02768.51146.0858.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต25157.56137149.93-47.7 %0.05240.54981596.132969.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต16498.689962.539.6 %5.02388.14991085.783454.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 15171.7795570.063.3 %5.02193.1001641.7309670.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต14069.4215887.0-12.9 %0.02198.0664.4204769.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต217536.9782100.062.3 %5.03228.01488.231653.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต132743.313630.689997.3 %5.01159.41525.054.7 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง124119.1489640.027.8 %5.01426.7999191.1020186.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต268199.34247603.697.7 %3.54369.20021844.2557.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต625268.75355555.043.1 %5.02057.473068.6084-49.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต84923.09469004.018.7 %5.01778.39991358.59923.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต68447.26673722.75-7.7 %0.04960.83014553.69638.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 22172.4222765.0-2.7 %0.02597.33981026.45260.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต13614.42614.080.8 %5.01437.35601.2445158.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 195382.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.042695.953ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต186101.8872702.060.9 %5.012702.64117992.0-41.6 %0.0
รวม 3,324,596 2,196,981 33.92 % 5.0 171,009 102,082 40.31 % 5.0