จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี11790.6757860.0-390.7 %0.08590.76952364.772.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี18140.971556.096.9 %5.01141.62683.2589740.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี307043.78379105.34-23.5 %0.01317.753856.283-192.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0446.850011024.1499-129.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย30181.21112621.258.2 %5.0353.54999449.23599-27.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี26466.44910000.062.2 %5.07690.85012259.099970.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 819505.9213801.029.2 %5.04047.4102159.46796.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี14493.3214912.2-2.9 %0.03919.03249.6124993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1171403.523102949.99-44.2 %0.020906.6411618.0592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 253593.0937915.029.3 %5.08806.252692.099969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี40341.9838861.03.7 %1.513503.935947.056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี24518.2899720.060.4 %5.01634.1001550.0499966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน20185.7195012.075.2 %5.01891.8101548.8054871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์17617.2792308.086.9 %5.01210.0499259.2739978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง17172.1091686.090.2 %5.01596.6001141.3691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง18815.3813239.082.8 %5.01890.2001199.00689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ2081.021541.025.9 %5.01419.89379.20273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ19101.0613588.081.2 %5.02208.1499342.084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก17066.2112060.087.9 %5.01591.54334.9129979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา16793.7212448.085.4 %5.01637.64245.9170185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร18121.912177.088.0 %5.01488.85334.2577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา17994.879832.095.4 %5.01551.25434.3509872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี16868.9391978.088.3 %5.01633.049974.15099395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม16346.1491412.091.4 %5.01213.63284.43676.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน16815.092183.087.0 %5.01173.55419.377564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม15799.84789.095.0 %5.01804.054.7599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย21583.4396842.068.3 %5.02324.3999137.7594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน18323.1412657.085.5 %5.01991.6001358.6155182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม18230.781322.098.2 %5.01046.45111.3589989.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน56107.57827039.051.8 %5.03708.52511.0999886.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย36290.42210412.071.3 %5.03767.0498813.1290378.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 826103.4840988.699-57.0 %0.010452.665132.849650.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี143640.2348566.39866.2 %5.049036.7814340.549891.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01213.25448.3999963.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน12630.68559.032.2 %5.02224.59011809.7518.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ17183.856248.063.6 %5.03176.81678.649947.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย18042.7710187.043.5 %5.02616.211406.046.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี30477.8693045.070190.0 %5.02039.551100.65146.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี33960.6826551.82821.8 %5.08520.80965832.77231.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1154050.55111947.277.9 %5.040883.461864.74597.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี15642.494369.072.1 %5.04486.79981224.5572.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี15004.244666.068.9 %5.04248.83011875.974555.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี13497.2114164.0-4.9 %0.02476.40995824.1362-135.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 822223.5217583.12920.9 %5.09129.88965148.799843.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1124067.7422241.3987.6 %3.510078.9912831.061-27.3 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี151555.7825052.19983.5 %5.08897.700218385.682-106.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี11525.2621853.0-89.6 %0.02934.66993173.437-8.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี22900.94910958.0852.2 %5.08216.57135.869113.2 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี23084.7615130.034.5 %5.06261.66993094.786450.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 822578.96114018.7737.9 %5.09112.759812301.885-35.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี85210.20382697.02.9 %1.08121.45021163.281585.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี832536.191605333.8-92.8 %0.01989.04955.1997-149.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)45137.67237515.07816.9 %5.015163.032076.786.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)18690.1827411.121-46.7 %0.05198.271906.649963.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี16816.6997352.056.3 %5.04924.51031899.0561.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)30652.94939259.98-28.1 %0.013648.517475.150945.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1035675.71944394.781-24.4 %0.014296.6614926.8-4.4 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี23073.96122073.04.3 %2.0452.85001252.043544.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)6605.86042876.056.5 %5.0384.04999366.833014.5 %2.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง8900.463158.064.5 %5.0448.0354.131521.0 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)18228.926214.065.9 %5.0496.28318.221535.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี17522.6993413.080.5 %5.04812.6099160.5596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี23022.926953.069.8 %5.08590.76952505.482470.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี17746.6815733.011.3 %5.02946.92992628.174810.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี33725.461207078.69-514.0 %0.011427.97919735.301-72.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี20962.277294.065.2 %5.06600.15044418.099633.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี16748.8913138.081.3 %5.04318.28031369.968.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี31584.39157390.801-81.7 %0.08520.8105608.3704892.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี67043.070692.0-5.4 %0.012077.1996783.043.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี57814.347266.087.4 %5.07094.569810223.861-44.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี18158.80118362.0-1.1 %0.05516.27982704.649951.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี19104.1099910.048.1 %5.06029.69971926.153468.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี21618.4315825.026.8 %5.06980.60012792.0560.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี16312.1613651.316.3 %5.04584.5898619.4000286.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี128827.247483.063.1 %5.04282.79982818.960434.2 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี40143.80132154.47119.9 %5.02871.68992184.25123.9 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี339531.19308069.319.3 %4.57517.84038025.624-6.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8560574.068160.087.8 %5.0225124.315721.799897.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี22351.96119942.010.8 %5.03804.86011333.864.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี30306.7725417.016.1 %5.08841.463021.9565.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี176861.4793556.00847.1 %5.04023.64993226.575919.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี18426.2612241.033.6 %5.04527.41022713.408940.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี35751.32838780.398-8.5 %0.07855.251802.149977.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี18872.345686.069.9 %5.04660.5498798.9499582.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี17124.521852.6-27.6 %0.04698.59963181.9532.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 148897.05965580.898-34.1 %0.02289.90011839.463419.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2206981.55115177.3144.4 %5.010768.63628.392166.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3196780.3871518.46163.7 %5.08512.50983199.42962.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)241268.5667550.53972.0 %5.025593.9492667.599989.6 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้57202.3441078.0928.2 %5.01746.922692.6394-54.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี13689.9314038.0-2.5 %0.01473.012201.4634-49.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี334143.19334305.0-0.0 %0.08376.42974551.799845.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์70292.11765922.06.2 %3.04541.14992656.041.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี540528.75254908.9852.8 %5.05681.62012730.128951.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี100822.6985374.015.3 %5.05353.40046944.126-29.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี87340.04780774.07.5 %3.54586.751502.04567.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา237100.8997164.059.0 %5.05042.983171.585437.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ198197.9283688.057.8 %5.05002.10012308.566453.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี241886.42100181.9558.6 %5.088385.32816136.11881.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี110741.596065.013.3 %5.05554.01032085.2562.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1114295.315.0100.0 %5.05894.0698740.8649987.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 17483.5114187.018.9 %5.03627.65013910.7998-7.8 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)22935.4233158.008-44.6 %0.07706.55037437.8323.5 %1.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)13095.756826.047.9 %5.02588.24166.8869993.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี13015.652478.081.0 %5.03384.20021322.190960.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี82959.72760030.0227.6 %5.034153.35235142.18-2.9 %0.0
รวม 7,378,288 5,741,299 22.19 % 5.0 966,610 355,431 63.23 % 5.0