จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง12002.033056.899974.5 %5.01700.26643.083562.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง25678.0516106.899976.2 %5.0593.79999428.4500127.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง588365.1349886.39891.5 %5.03991.96771.4000280.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง13877.566488.600153.2 %5.02403.84991019.14157.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง14157.027395.400447.8 %5.02594.0405.0099884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง116514.9950376.056.8 %5.08298.79982742.003967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง19219.3592244.088.3 %5.01113.75248.46377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี19797.1311807.090.9 %5.01705.26446.471573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์19075.2211685.091.2 %5.01510.6370.756575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น12996.3911213.090.7 %5.01292.85014.7599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง20835.69921225.0-1.9 %0.04951.99022090.450457.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง18213.72116649.58.6 %4.03905.232551.975634.7 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี11884.31461.087.7 %5.02141.18991110.5548.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง19294.47114355.925.6 %5.03259.64992301.004429.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง14714.513954.373.1 %5.02936.472089.2428.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง14022.485618.100159.9 %5.02518.02095.766616.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง14347.233720.074.1 %5.02784.15014774.1548-71.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง11211.718726.022.2 %5.02128.29994.2600153.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง18501.0395281.071.5 %5.04495.79982930.63634.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)14847.415102.399965.6 %5.02594.1001589.2149777.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง59993.5731754.06147.1 %5.04305.4399747.5324782.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง281297.25188422.9733.0 %5.01727.18993102.5-79.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง15789.8595232.066.9 %5.02229.83012246.3604-0.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 20892.612213.541.5 %5.0333.30002572.216-71.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง15254.64276.700272.0 %5.02474.6401243.5799990.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง13843.735417.060.9 %5.02441.88992044.979516.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง116027.6610166.091.2 %5.044866.571047.871997.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง28013.289132661.91-373.6 %0.05895.84033666.328937.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง17257.60923540.6-36.4 %0.03906.10991909.794651.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง15349.186402.299858.3 %5.02974.29981052.695164.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง18655.9124132.289-29.4 %0.04058.24527.8579787.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง16015.017996.899950.1 %5.03221.522563.100120.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง13603.9217523.189-28.8 %0.02251.72097.16416.9 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง14870.2910639.328.5 %5.02156.16021152.159946.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง19199.0396230.067.6 %5.02560.01443.430943.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง14203.587912.859944.3 %5.02346.8899442.3769881.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง190389.2310214.094.6 %5.061467.5512784.043595.5 %5.0
รจจ.ระนอง 3212952.0108245.7696.6 %5.031460.5412943.786490.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง12518.562931.100176.6 %5.01833.3501974.1299446.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง29352.3222674.022.8 %5.06967.70023024.885556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง14706.8715678.95-6.6 %0.02689.10011669.20737.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง15990.4916594.08-3.8 %0.03183.52172.858931.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง15437.796960.054.9 %5.02138.451983.90417.2 %3.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง15772.3413125.016.8 %5.02879.251458.841149.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง124646.7263170.049.3 %5.015543.592605.230583.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง19696.89115868.019.4 %5.01363.791411.7285-3.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง188489.55126059.033.1 %5.04530.45023389.892125.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง78053.95371639.9848.2 %4.02645.773482.8-31.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี96256.18846072.052.1 %5.02866.22995.395-4.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง41946.87967054.625-59.9 %0.06790.043310.051.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 16678.10911169.033.0 %5.03601.85992272.161636.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง16018.356158.061.6 %5.02023.5747.8214763.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง77700.6853346.00831.3 %5.015457.14914342.8947.2 %3.5
รวม 5,846,430 1,367,834 76.60 % 5.0 312,111 105,036 66.35 % 5.0