จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร12550.974314.065.6 %5.02432.05551.6364777.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร39305.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0642.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร93651.60948930.98847.8 %5.0323.10001437.14249-35.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร16639.9910395.037.5 %5.03630.04971.5269873.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร14718.139427.035.9 %5.03173.6799378.27188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร96086.47747542.60250.5 %5.09848.29983935.887960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร22575.765592.075.2 %5.01555.23274.18982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ19542.7792152.089.0 %5.01582.6109.297593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว17833.991289.092.8 %5.01288.75216.3624983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน24482.3119687.060.4 %5.02521.0601442.54882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม18080.521244.093.1 %5.01937.25350.2745181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ17627.23886.095.0 %5.02394.9001326.3534986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี18537.2092377.087.2 %5.01508.04235.704584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก18162.431898.089.5 %5.01610.45349.096578.3 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร15690.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04011.60991742.22456.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร54082.25820794.5261.6 %5.05797.87013670.059136.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร17970.837481.058.4 %5.04809.04982799.744941.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร14183.525508.061.2 %5.03154.65991455.884453.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร15092.686777.055.1 %5.02579.48997.2529961.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร23761.1095738.419975.8 %5.07281.09963744.719548.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร9841.370114961.87-52.0 %0.02549.29983981.2124-56.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร18084.247456.058.8 %5.04694.95022913.241537.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร19393.359054.053.3 %5.04037.251912.46952.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร25897.4346459.148-79.4 %0.06045.08981895.955168.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร302972.09150467.050.3 %5.02837.33982212.350122.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร16317.139782.040.1 %5.02643.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร22483.87931674.0-40.9 %0.0354.38315.8309910.9 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0296.75271.72658.4 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร16296.092866.082.4 %5.04048.3999234.00494.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร14129.171641.088.4 %5.03078.58011822.04340.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร15863.9914415.09.1 %4.53668.10011883.213448.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร40820.57228674.08-460.2 %0.08821.410210895.867-23.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร24275.188827.689563.6 %5.07034.04983466.635550.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร16539.6898358.049.5 %5.03801.1899411.2454889.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร31890.4151000.828-59.9 %0.06235.25780.6245187.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร15831.657142.054.9 %5.03611.042178.910439.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร16891.71110305.7639.0 %5.04314.75981285.074570.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร15169.758889.041.4 %5.03515.9399551.351584.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร16217.4396313.061.1 %5.03308.8701905.6729772.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร17226.64110019.9741.8 %5.03002.5246.25991.8 %5.0
สพ.ชุมพร16455.31113818.016.0 %5.04634.31981809.265461.0 %5.0
รจจ.ชุมพร 186591.47127671.2531.6 %5.04160.14991991.37552.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร12822.992790.2478.2 %5.02336.9502264.9929888.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร25573.4817559.031.3 %5.06254.24022398.061.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร14333.9715106.064.4 %5.03154.65991352.799957.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร20546.43921062.0-2.5 %0.05284.45022058.350161.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร15428.015942.061.5 %5.03535.1099773.2620278.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร15805.2124497.141-55.0 %0.03858.251703.836555.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร51010.53912340.875.8 %5.0205.899991999.235-871.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1210757.7743280.079.5 %5.06735.62991926.6271.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 297510.14849175.51249.6 %5.07899.82031564.17580.2 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ59664.063ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2590.6594ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร12581.917969.100136.7 %5.01855.817543.355-845.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร240421.61209372.012.9 %5.05296.64991433.45572.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร152829.78106672.4430.2 %5.05016.70026480.0-29.2 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์60620.92297304.016-60.5 %0.03451.053557.2515-3.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร77249.63367759.34412.3 %5.03462.772912.889915.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ99470.2818840.091.1 %5.03030.08013655.0635-20.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน205556.4599280.051.7 %5.04100.54981788.080656.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร76208.28981027.0-6.3 %0.09795.87015250.046.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 22574.95911113.050.8 %5.03991.35012321.885541.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร12123.992647.078.2 %5.02146.7998999.5994953.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร120574.8758824.051.2 %5.020770.7519351.56.8 %3.0
รวม 2,918,770 1,894,390 35.10 % 5.0 247,672 144,287 41.74 % 5.0