จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี12335.254683.062.0 %5.02171.64992160.720.5 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี17126.1618809.371-9.8 %0.03978.1499849.3095178.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี16138.098686.580146.2 %5.03069.75361.0474988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี47213.35245858.02.9 %1.012591.456139.317951.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี25986.6899835.062.2 %5.01324.7618.497553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล28155.263977.085.9 %5.02146.55383.3234982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง19148.7113031.084.2 %5.01557.45564.9434863.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่19849.2112449.087.7 %5.01564.25561.07364.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม19426.0314583.076.4 %5.01382.2562.4439759.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง18840.742889.084.7 %5.0685.95001275.9939959.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง18824.651829.090.3 %5.02002.0556.6805472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง28490.771437.095.0 %5.06820.1001541.5949792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ18373.241806.090.2 %5.01378.549928.39799997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์18106.3912027.088.8 %5.01304.025.098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ19846.789529.097.3 %5.01924.8536.3498.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 19262.5824599.461-27.7 %0.04928.85012951.317440.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี18431.1317979.439956.7 %5.04605.67973027.04234.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 818469.36916748.739.3 %4.56915.64993883.609943.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี15556.611487.026.2 %5.03502.751958.367944.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10159198.25106721.2133.0 %5.062013.14826723.556.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี14192.293734.570173.7 %5.02883.272276.095521.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี18201.69915532.014.7 %5.04548.64996331.8501-39.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี8605.389616466.15-91.3 %0.02249.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี16874.85920376.439-20.8 %0.03095.9529941.154-867.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี15902.2417731.34-11.5 %0.03647.04982400.45834.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี19582.62967727.102-245.9 %0.05024.04981375.637972.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1174210.422130494.13-75.8 %0.027230.37928754.598-5.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี215274.1912604.094.1 %5.086279.4061877.418597.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี12327.612678.350178.3 %5.02190.6299261.0688.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี13899.523838.072.4 %5.02799.17991836.5434.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี18077.11917442.3113.5 %1.54225.35012998.731929.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี24762.289ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06925.549810532.169-52.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี23925.30919649.017.9 %5.06925.64991534.278677.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี16484.94912373.724.9 %5.03883.04981626.751558.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี94374.922117595.69-24.6 %0.017042.151784.42389.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี19006.168781.200253.8 %5.04928.94971985.195959.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี17429.0398045.669953.8 %5.04263.55031822.204557.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี16955.585.0100.0 %5.04073.252238.399445.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี23759.53117381.4226.8 %5.06575.51751.46373.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี16273.18915287.766.1 %3.03692.9502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี53190.3018832.179783.4 %5.03502.751964.258143.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี26990.6675566.0-180.0 %0.07059.03307.451453.1 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ76714.273ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี13508.654259.068.5 %5.02647.0498624.3114676.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี16841.511684.9130.6 %5.03768.981221.357967.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี14966.985556.062.9 %5.01852.651839.32350.7 %0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี24642.9920601.4316.4 %5.06124.04900.413620.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี17100.94913307.022.2 %5.04073.14991898.460953.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี31008.89125192.8418.8 %5.07412.89994412.774940.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี32074.45934963.559-9.0 %0.010158.41409.182586.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 172760.20387272.25-19.9 %0.06357.19974665.162626.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 229138.1648636.289-66.9 %0.011000.6015666.982448.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 627656.472569.602-162.4 %0.01846.56011730.1786.3 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี519422.13470240.09.5 %4.510360.057139.532231.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 255708.06361524.0-10.4 %0.03317.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี87407.594ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03049.51263.75558.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี109415.3994904.20313.3 %5.04406.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี69485.96951417.026.0 %5.03298.8501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง197086.4490405.054.1 %5.03696.81014075.0913-10.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล254577.093868.063.1 %5.04256.2998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 13396.689ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05931.9502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี191503.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012523.1995380.450257.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 18388.47113391.027.2 %5.04263.29983905.5648.4 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี14462.878027.609944.5 %5.03198.531409.566555.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี107025.44117384.93-9.7 %0.018185.45144494.406-144.7 %0.0
รวม 2,919,588 2,197,312 24.74 % 5.0 443,489 254,845 42.54 % 5.0