จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้15600.9214372.797.9 %3.53380.281003.899570.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6254080.6440070.78984.2 %5.01227.251933.85-57.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา16884.4392871.383.0 %5.01963.01365.596430.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา219299.22317085.0-44.6 %0.0881.20001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา167412.340924.575.6 %5.04099.18021353.07467.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา24393.2559892.0-145.5 %0.06921.01315.6581.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา16176.777368.5454.4 %5.03935.3701390.9249990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12137798.58378936.0-175.0 %0.041073.662002.695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 179973.391177555.58-122.0 %0.017557.6994721.994173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.024666.8527759.12568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01559.77340.00578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา22572.5395414.076.0 %5.02797.4299527.7374981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 129194.14110051.065.6 %5.02572.711231.252.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02437.8535.1350178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม18097.581995.089.0 %5.0969.81006403.7558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ18418.7112009.089.1 %5.01663.0499522.568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ17749.3111367.092.3 %5.01154.92522.554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง17345.5391187.093.2 %5.01513.01494.067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง18659.41573.091.6 %5.0972.45001242.9054975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด19115.012104.089.0 %5.01877.2700.9289662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา18340.921530.091.7 %5.02038.8618.1079769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ18863.152565.086.4 %5.01496.6001509.6084965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ18524.63165.082.9 %5.01231.9780.8809836.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี18630.6412008.089.2 %5.01737.4404.3899876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย18125.1192018.088.9 %5.02300.05366.4814884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร18912.7813209.083.0 %5.01700.3332.9370180.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 447999.55168101.352-41.9 %0.011362.96065.046.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์71533.781112529.07-57.3 %0.07632.70022723.649964.3 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา142379.48379955.75-166.9 %0.010292.251751.32283.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา42762.37185226.742-99.3 %0.06601.29982549.687561.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่11200.4725259.289-125.5 %0.04508.20021427.757968.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 941926.66846361.371-10.6 %0.09530.58986099.940436.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา32935.87158092.301-76.4 %0.09277.65046483.97830.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา16991.0398335.799850.9 %5.04258.77981374.6667.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา28091.9917276.4838.5 %5.08518.240224855.799-191.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1260481.42226278.5156.6 %5.07820.62993987.851649.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา19963.9394316.189978.4 %5.05209.5503606.7000188.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1657801.73228244.59-294.9 %0.020388.60924070.15-18.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 923126.486762.070.8 %5.06457.60012097.476667.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา22455.185857.073.9 %5.04182.6001511.7999987.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา16708.1510657.036.2 %5.04163.55036433.1147-54.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 922605.5913700.8239.4 %5.07915.64994514.399943.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1224226.29119130.81121.0 %5.06706.25981614.675.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา75064.42250505.66832.7 %5.07912.68992259.9571.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา20531.30119022.2117.4 %3.59439.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา10852.60919776.0-82.2 %0.02808.454346.1074-54.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา30340.06116601.5245.3 %5.09868.58343.231415.5 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา20169.46111534.06142.8 %5.05136.27981694.560167.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9381629.4717008.3295.5 %5.023215.2119544.384858.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา163894.75120473.626.5 %5.013322.52830.0578.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 55448.552867.8284.7 %2.021554.2524525.9-13.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)17673.27920623.91-16.7 %0.05870.754676.387220.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา18985.85916201.014.7 %5.05114.43992565.579349.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 60788.2530134.63150.4 %5.020872.9493937.873581.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 872736.39860712.39816.5 %5.021843.38117079.44921.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก176396.56119343.4432.3 %5.02352.35011726.881526.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)9143.20025.099.9 %5.0326.0315.06753.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)9143.20022417.7173.6 %5.0363.14999357.390011.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา18420.4616215.066.3 %5.04448.9004884.0510380.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา15677.925829.062.8 %5.03897.462955.4524.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา15101.6210747.028.8 %5.03593.21730.064551.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา29455.84120990.72-310.8 %0.07491.350113819.754-84.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา33472.44131453.6416.0 %3.011104.52184.002480.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา10286.575341.9648.1 %5.02644.1001934.4769964.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา47219.0785.0100.0 %5.015953.6250.2089898.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา114304.8889428.021.8 %5.014254.974969.450265.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา17761.1899994.200243.7 %5.04601.06981799.53560.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา182367.5921870.6888.0 %5.073648.1563242.349995.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา23741.95114702.038.1 %5.06065.30031751.66771.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา28545.5914147.050.4 %5.06540.54982563.099960.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา17288.31136678.0-112.2 %0.04258.6499357.8459891.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา86459.43860278.12130.3 %5.03497.271835.314947.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา240966.6679161.067.1 %5.03996.14012160.253945.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา344362.75209552.8139.1 %5.06780.02484.83563.4 %5.0
รจจ.สงขลา 260046.3637642.82885.5 %5.05450.5403.8999992.6 %5.0
ทสญ.สงขลา 164166.5274576.04754.6 %5.04176.89992243.989546.3 %5.0
ทสบ.สงขลา 318743.25301840.05.3 %2.56438.59962489.575961.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 968474.53939053.78143.0 %5.09217.84967912.33514.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา17989.335842.067.5 %5.03269.92021421.256.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา18088.6316353.064.9 %5.04810.12013809.604520.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา192432.25122258.036.5 %5.011730.4493480.570.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา19955.259089.054.5 %5.05494.67972615.319852.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา25931.05135198.031-35.7 %0.07358.272913.17560.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา18952.61912530.18933.9 %5.03744.84993121.500516.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา27284.10918517.53132.1 %5.08904.47953752.515157.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา22723.7311885.3447.7 %5.06540.70024.900000199.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้20953.9129211.51-39.4 %0.03916.35011081.6572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1202103.3662916.37168.9 %5.05065.52984512.510.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3543472.046984.60991.4 %5.08436.33014220.716850.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)151636.4584042.31344.6 %5.0323917.724085.598.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา50196.095.0100.0 %5.01953.994.7599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา223486.4726041.2388.3 %5.02150.781613.43125.0 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา79787.29741741.19147.7 %5.01848.5801671.3364963.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา452707.38193165.9757.3 %5.03543.10012952.599916.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา81372.20359996.8426.3 %5.04019.29981251.1368.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร346842.7270796.079.6 %5.04782.1499926.2580.6 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์400897.1912500.096.9 %5.03470.10012375.031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา79588.203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03703.149956534.992-1,426.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี192151.1615003.092.2 %5.04349.54982890.850133.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ146330.4824897.083.0 %5.03845.35991862.027651.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้13907.2717388.300346.9 %5.03911.18991162.570.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่198398.393238.098.4 %5.05278.95021071.679.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ193693.345063.097.4 %5.04023.752805.350130.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา88993.031131071.46-47.3 %0.010968.5520425.789-86.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา50288.0960759.0-20.8 %0.014025.89110790.16723.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา96569.0799166.953-2.7 %0.05098.54982865.729543.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1218151.433349.081.5 %5.05863.751158.344580.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 25108.0119302.2423.1 %5.03415.783063.293910.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)28546.1627013.425.4 %2.59919.40041464.985.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา20489.38128118.609-37.2 %0.07766.89991701.9578.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)13088.7510732.018.0 %5.02329.3291.28587.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา13855.124029.070.9 %5.03022.71101.44963.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9268499.91197633.026.4 %5.0102530.2563350.038.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา75720.56347326.7737.5 %5.021821.44924513.709-12.3 %0.0
รวม 9,387,621 5,455,256 41.89 % 5.0 1,233,126 510,590 58.59 % 5.0