จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล12400.694345.065.0 %5.01925.231162.799939.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล153752.797587.27336.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล14911.1122988.76-54.2 %0.02647.86011026.9561.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล14863.984112.072.3 %5.02533.7554.51099897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล40571.78960662.0-49.5 %0.09094.254288.299852.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล21038.822690.087.2 %5.01173.7001256.578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน18070.082188.087.9 %5.0838.90002368.6000156.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง18437.741847.090.0 %5.01293.5380.070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ21070.3012079.090.1 %5.0898.75380.057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู18757.492497.086.7 %5.01476.7380.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า22132.6292741.087.6 %5.01778.3501349.5049780.3 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล56165.1636902.50834.3 %5.04070.58011605.560.6 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน22806.9315787.030.8 %5.03196.92991012.728568.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล16807.327127.057.6 %5.03465.52982090.9539.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล13397.165382.059.8 %5.02058.35011388.932.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล22486.0399592.057.3 %5.05747.44044440.299822.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล15475.026851.055.7 %5.02914.052184.154125.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล14590.854029.072.4 %5.02058.35012727.5-32.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล13258.98899.032.9 %5.01963.254008.5913-104.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล20571.8220162.52.0 %1.04452.18022108.649952.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล19676.1610954.044.3 %5.04530.45023753.4517.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล14940.085431.063.6 %5.02838.01785.211537.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล22771.6538354.91-68.4 %0.04801.29982057.057.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล16300.9110264.037.0 %5.03142.271120.0564.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 10731.662984.072.2 %5.0120.9341.20401-182.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล17450.173723.078.7 %5.03636.6599138.9279996.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล13736.582641.080.8 %5.02229.491120.82949.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล18149.019958.0-10.0 %0.03104.251261.259.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล34499.98831522.3598.6 %4.09013.41995001.299844.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล20499.38120164.01.6 %0.54931.232237.774954.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล16260.37369.054.7 %5.03332.41021114.3566.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล22681.4237433.449-65.0 %0.05138.9399323.0759993.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล52582.274807.090.9 %5.02723.91022150.821.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล17739.05149514.168-179.1 %0.03845.83982202.100142.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล15166.736003.060.4 %5.01785.751541.48913.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล17187.9397861.054.3 %5.03595.65991554.684456.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล14012.749626.031.3 %5.02267.52429.40581.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล44497.6642026.0085.6 %2.51877.711071.400542.9 %5.0
รจจ.สตูล 122675.38119853.272.3 %1.02595.40992836.4399-9.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล12948.182155.083.4 %5.01849.1801902.551.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล17681.1298777.050.4 %5.03769.77982173.599942.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล13609.5215273.061.3 %5.02438.65011223.0349.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล22081.39120402.237.6 %3.53389.45022277.149932.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล21323.4212260.042.5 %5.03104.25392.00987.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล19131.81131096.58-62.5 %0.03689.09013261.011.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล231286.3946490.079.9 %5.06401.88964934.917522.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล21070.8214790.3529.8 %5.01600.4610436.152-552.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล252676.72175044.030.7 %5.04722.755301.25-12.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล131577.16105280.820.0 %5.03483.11015953.1182-70.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู173793.2264421.062.9 %5.02885.21314.7654.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล48749.00867364.844-38.2 %0.06444.06472.5-0.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 15571.48275.599646.9 %5.02914.07011339.148454.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล16310.383032.081.4 %5.01716.0699724.8499857.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล165678.9742021.4374.6 %5.012432.5514637.95-17.7 %0.0
รวม 2,226,615 1,355,642 39.12 % 5.0 179,939 123,599 31.31 % 5.0