จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง14292.052816.080.3 %5.01977.4401797.2304759.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง137599.8479608.39842.1 %5.01743.39991918.694-10.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง95760.06344501.96953.5 %5.0338.60001553.71698-63.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง14167.615016.064.6 %5.02833.1599858.7440269.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง15013.10911331.024.5 %5.03042.3499240.1124992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง57705.98866079.0-14.5 %0.012778.4714142.067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง26943.255990.077.8 %5.01515.3501423.3865172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง18921.854973.073.7 %5.01282.4406.7804968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด18769.9713437.081.7 %5.01482.0466.0374868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว21091.412474.088.3 %5.01218.29420.5744965.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา18387.7211419.092.3 %5.01265.0499440.8189765.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน18053.981917.089.4 %5.01573.7350.3314877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา18371.189832.095.5 %5.01319.1499349.666573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ18169.8911718.090.5 %5.01491.7302.1999879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง17548.021161.093.4 %5.0698.90002159.125577.2 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง54602.0916047.4970.6 %5.04621.33011280.672.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง21708.5724811.359-14.3 %0.05818.68025802.60010.3 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง13684.68910467.023.5 %5.02547.9299977.4644861.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง19494.347811.059.9 %5.05096.01034769.6276.4 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง15767.096875.056.4 %5.03327.60012038.738.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง15100.223858.074.5 %5.03270.533234.71.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง21180.7896873.067.6 %5.05609.56001.0996-7.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง10735.713814.0-28.7 %0.02699.522956.3999-9.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง27471.2416595.039.6 %5.06065.83014977.049817.9 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง17435.828136.600153.3 %5.04183.2998769.2581.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง30959.8274402.063-140.3 %0.06655.39991772.899973.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง736220.25456113.038.0 %5.01977.892566.7-29.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง16954.27911833.030.2 %5.04335.4502456.9499889.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง28733.62918760.0234.7 %5.015978.78997.445593.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 15753.86747.057.2 %5.0325.09998421.73349-29.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง16138.672417.085.0 %5.03707.919923.42699899.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง14871.134851.067.4 %5.03080.3899699.8364977.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง17166.88112495.027.2 %5.03993.14991285.049967.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง31847.84130471.05-309.7 %0.08233.719715452.604-87.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง20800.22122330.0-7.4 %0.05229.19971852.262664.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง26571.987071.073.4 %5.06655.03031621.649975.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง29444.28156189.77-90.8 %0.07191.2397689.0064790.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง19934.7612796.035.8 %5.05134.05032606.849.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง19307.0823853.0-23.5 %0.04658.70023431.2526.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง17129.529741.043.1 %5.04031.17991241.72669.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง20488.111627.043.2 %5.05267.21971463.9572.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง15201.4716602.0-9.2 %0.03137.45329.6499989.5 %5.0
สพ.ตรัง58303.82850931.012.6 %5.04770.58981540.967.7 %5.0
รจจ.ตรัง 687779.25227069.067.0 %5.04595.85995375.5498-17.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง16367.1894203.074.3 %5.02186.6499120.6594.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง18365.44911233.038.8 %5.04468.55032135.809152.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง14218.824184.070.6 %5.02871.21510.547.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง22815.1620872.268.5 %4.05038.94972068.149959.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง15023.35326.064.5 %5.03384.6301707.1519879.1 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง22755.22125648.5-12.7 %0.03993.12012360.600140.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง54256.5730046.14144.6 %5.02020.772435.2998-20.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)172270.2747751.26272.3 %5.012101.754187.649965.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1117560.0256208.5252.2 %5.06158.59962800.054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2128611.8854059.9858.0 %5.06767.54984759.822829.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 432530.0823339.60928.3 %5.01459.52616.4233-79.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง301210.19259673.013.8 %5.05191.04983677.899929.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง121935.1170255.0-39.6 %0.03819.45025916.3999-54.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง88557.65673546.09417.0 %5.03153.971902.639.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง86188.38369940.98418.9 %5.02866.40991862.676535.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง257032.84106268.0258.7 %5.03311.33674.5386-11.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน71212.85242129.040.8 %5.03117.87991159.062.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด245421.83113507.053.8 %5.03793.01200.999568.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง50726.98878128.0-54.0 %0.08693.16023867.475155.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง139802.9288960.036.4 %5.03687.83012070.952443.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 16253.5310951.032.6 %5.04145.292101.399949.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง12010.083790.068.4 %5.01882.38745.7560.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง164627.6965499.0260.2 %5.019949.30137871.539-89.8 %0.0
รวม 4,721,338 2,870,380 39.20 % 5.0 290,821 180,220 38.03 % 5.0