จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง12410.83025.075.6 %5.01817.4299485.9344873.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง70444.20327244.7661.3 %5.0314.20001535.46747-70.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง14676.8321200.59-44.4 %0.02775.14011210.156.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง18435.736450.065.0 %5.02996.5311.476589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง54298.2561163.0-12.6 %0.011820.223307.830672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน18613.6413172.083.0 %5.01756.22195.424588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 18657.681866.090.0 %5.01219.25251.2274979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน18823.651650.091.2 %5.01237.8501344.2704872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด18761.011952.089.6 %5.01301.4501402.02169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต19066.189871.095.4 %5.01919.7999350.3504981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน18331.61323.092.8 %5.01448.26316.9104978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว18520.821256.093.2 %5.0748.21997203.8414972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม17870.682021.088.7 %5.01020.65426.4834958.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง20002.5221031.629-5.1 %0.04090.052087.149949.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด12434.082988.076.0 %5.02002.451922.84.0 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง25773.928122.068.5 %5.03933.12012894.811526.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง16667.336002.064.0 %5.02215.281823.0517.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง15647.03799.075.7 %5.03091.53319.2998-7.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง17684.78910704.039.5 %5.04289.54984290.2002-0.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง10259.249782.04.7 %2.02459.3398917.0374862.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง23071.55110450.054.7 %5.06324.21975867.32327.2 %3.5
ส.ป.ก. พัทลุง23816.7710640.055.3 %5.03095.61012160.869930.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง67927.24240699.03940.1 %5.06039.05031353.684977.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง16458.19015.045.2 %5.03586.01192.966.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง9116.24024113.054.9 %5.0227.70001543.11499-138.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง13436.42461.929981.7 %5.02235.8279.803587.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง14971.84721.068.5 %5.02616.14992095.310519.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง20180.6513512.9633.0 %5.03376.751479.149956.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง41858.57116238.42-177.7 %0.06153.12997831.5664-27.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง25674.78935892.0-39.8 %0.07365.90042532.71965.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง21267.176837.067.9 %5.02922.271833.870537.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง25845.4932501.471-25.8 %0.06401.5354.0744994.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง18204.1810993.039.6 %5.04194.52811.069133.0 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง17176.434256.075.2 %5.03757.1499613.3389983.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง21423.248829.058.8 %5.04137.45021092.687573.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง18392.1522338.0-21.5 %0.03186.6501225.85592.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง53920.7588410.084.4 %5.014445.11904.78886.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 209401.28119366.5143.0 %5.04077.63991720.90757.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 32494.69930827.05.1 %2.52019.212133.6494-5.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง13169.193273.075.1 %5.02026.6901695.9000265.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง13091.392851.578.2 %5.02763.71982.2999964.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง19670.13121428.561-8.9 %0.04517.75981362.721669.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง18801.271497.092.0 %5.03947.25746.5764881.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2205341.8433899.85983.5 %5.05843.53033351.049842.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1370779.3150329.28186.4 %5.05412.70023087.349943.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง206326.3118632.3491.0 %5.01529.241240.837518.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง1037578.3361948.065.1 %5.018942.482730.90885.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม125585.373393.041.6 %5.03410.93992335.611831.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง439622.2886049.79780.4 %5.09646.08015860.291539.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง92189.64154742.040.6 %5.02986.2741.7999975.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน71261.2031142.5998.4 %5.02549.18024227.5908-65.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 198511.0265650.99266.9 %5.02634.543375.1055-28.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง68361.24271304.117-4.3 %0.08838.15049096.876-2.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 15962.889265.669942.0 %5.03281.70021250.456461.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง12810.094287.066.5 %5.02218.8999924.6085258.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง70318.24280670.688-14.7 %0.020450.7514695.44328.1 %5.0
รวม 4,091,397 1,628,090 60.21 % 5.0 239,618 120,328 49.78 % 5.0