จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี11027.871200.089.1 %5.01580.24754.2999952.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี65801.40637753.07842.6 %5.0348.62979.99597-181.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี12959.634499.065.3 %5.01903.51469.4559975.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี14952.2110381.030.6 %5.02702.2203.5184992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี51059.7361949.801-21.3 %0.013712.532375.9582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี23369.94174.082.1 %5.01151.1265.0499977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี17575.671325.092.5 %5.01192.1526.2999955.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง18405.2112423.086.8 %5.0846.69995143.4583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์17954.7892036.088.7 %5.01085.3245.0999977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก18450.841763.090.4 %5.0791.40002362.8999954.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง17540.7791367.092.2 %5.0710.35999427.539.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ17742.931251.092.9 %5.01075.6399.062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ17575.351107.093.7 %5.0952.65002433.2000154.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง17346.3791884.089.1 %5.0979.95001625.0999836.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น17334.65474.097.3 %5.01167.05696.3499840.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน19811.6991143.094.2 %5.0861.44995370.557.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ17106.99835.095.1 %5.01251.05576.0419954.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี51186.4315682.5969.4 %5.02573.16991236.46351.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี17242.6415272.069.4 %5.02702.251816.432.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ12825.582735.078.7 %5.01962.1001950.051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี25864.6315720.077.9 %5.07342.17976420.012.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี15061.66643.055.9 %5.02702.252183.337419.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี20901.3012659.087.3 %5.03101.63012789.9610.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี22337.6997640.065.8 %5.03662.60993634.87080.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี10635.0819603.52-84.3 %0.02365.89993041.8999-28.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี23304.019507.47116.3 %5.06315.20026075.67723.8 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี16607.58672.189547.8 %5.03348.731407.804958.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี62868.64151175.00818.6 %5.05706.7002892.557584.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี16893.510909.9935.4 %5.03557.9001775.4185278.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี12305.754841.060.7 %5.0224.69422.8775-88.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี15928.053880.075.6 %5.03177.5801297.57890.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี12957.07868.093.3 %5.01960.64473.4799875.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี18636.2614516.022.1 %5.03862.221529.2560.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี11916.417764.870134.8 %5.05649.650434261.453-506.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี24738.11922085.05110.7 %5.06733.56983541.162847.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี29371.7095000.083.0 %5.03620.79981648.373554.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี28849.78135612.0-23.4 %0.07075.8501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี51326.598403.083.6 %5.02607.09991991.71323.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี17415.986700.061.5 %5.03653.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี21966.243420.084.4 %5.04223.45021062.174.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี22800.168716.061.8 %5.04736.97022189.721453.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี13292.459674.027.2 %5.02093.6599791.3499862.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี134617.2552654.00860.9 %5.02667.07981044.0560.9 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี255777.19596777.38-133.3 %0.03918.91993361.099914.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี14406.364140.071.3 %5.01866.81991387.218525.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี22069.14114019.736.5 %5.05611.62992424.304956.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี16759.176295.200262.4 %5.02702.21499.144.5 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี22370.6626147.699-16.9 %0.05044.752065.359.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี19727.41400.098.0 %5.04242.54981024.075.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี25449.733898.689984.7 %5.05022.69973832.946523.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี37442.9889348.075.0 %5.04960.12992290.328453.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1341865.5948349.0285.9 %5.03658.61995612.8579-53.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 267366.88342206.57837.3 %5.09215.61047956.240213.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3182930.0538060.7779.2 %5.03612.793488.1863.4 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี28838.0916986.11941.1 %5.01543.961076.5430.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี191634.81189230.941.3 %0.54094.546460.7998-57.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี151014.89129211.9914.4 %5.03186.463369.6499-5.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี282642.16127276.0655.0 %5.02899.13992763.54984.7 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี334935.75100929.3369.9 %5.03091.81019478.6494-206.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี189358.5562184.99267.2 %5.02838.957291.9199-156.9 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี757027.31114290.3884.9 %5.02376.2513496.289-468.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี58711.0774481.992-26.9 %0.06670.04989577.6045-43.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 14870.7910285.9930.8 %5.02797.34991552.195644.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี16504.8012636.084.0 %5.01561.21334.830414.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี222974.6462976.071.8 %5.033719.14879551.266-135.9 %0.0
รวม 4,342,545 2,156,052 50.35 % 5.0 233,845 261,226 -11.71 % 0.0