จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา22588.311493.7297.8 %5.02157.71006.50653.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา1147902.070322.1893.9 %5.0956.01937.7815-102.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา70924.81325102.89164.6 %5.0424.949981307.9036-207.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)131145.59226836.0-73.0 %0.0812.699952699.1423-232.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา13561.247658.0443.5 %5.01414.42725.7999948.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา16536.27481.7300197.1 %5.02332.73406.0679982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา53893.4873958.0-37.2 %0.09549.40042358.840175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน17661.12310.086.9 %5.0864.59998540.5499937.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา17414.252511.085.6 %5.01101.85396.140564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง17361.7791154.093.4 %5.01225.3712.541.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา17400.8592313.086.7 %5.01290.75533.7600158.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต17250.161443.091.6 %5.0707.799994.7599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง18528.8112513.086.4 %5.01501.7463.6000169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา19332.685.0100.0 %5.02413.1499258.3810189.3 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง54987.85224589.17255.3 %5.04991.79982182.9556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา15032.798163.545.7 %5.03050.70023321.2759-8.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา18737.275.0100.0 %5.02003.7446.4999777.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา23714.658517.129964.1 %5.06919.986681.34963.4 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา17030.846511.439961.8 %5.03166.8301746.3579776.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา13759.3913420.0375.1 %5.02793.51731.973538.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา17431.845422.339868.9 %5.04600.022969.92835.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา31088.925781.30117.1 %5.07321.59961941.562573.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา20922.68913810.2934.0 %5.05531.794495.399918.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา14638.798657.040.9 %5.03173.8996.21168.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา65135.0946639.0728.4 %5.06577.66991234.71581.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา19126.3313015.032.0 %5.04980.35013866.522.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.95552.867-119.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา12062.23576.370170.4 %5.02318.1001310.5359886.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา13060.8112247.109982.8 %5.02432.221851.720923.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา18204.47116874.417.3 %3.54600.02239.851.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา24826.711137282.48-453.0 %0.06215.7573917.953-1,089.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา49958.4821949.44956.1 %5.010590.052409.161977.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา18783.529156.410251.3 %5.03344.84991392.757158.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา31174.37944239.438-41.9 %0.05945.6499399.2185193.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา52307.846286.088.0 %5.03649.20023111.307114.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา17190.78916581.5293.5 %1.54219.7002630.8300285.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา24131.279843.240259.2 %5.03649.471060.057571.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา23601.8313971.06140.8 %5.05170.51450.6571.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา15751.9813475.0114.5 %5.02480.2509.0099879.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา47354.2714733.068.9 %5.03888.89992214.132843.1 %5.0
รจก.ยะลา 78599.617212321.16-170.1 %0.02655.07013212.0-21.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา15496.0321370.0-37.9 %0.02888.551323.054.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา15930.413700.014.0 %5.02809.34011541.8545.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา13502.578965.033.6 %5.02201.051349.9538.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา20675.30124328.529-17.7 %0.05341.62992841.284946.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา16776.575090.5269.7 %5.04219.70021055.915575.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา20734.77926675.09-28.6 %0.05088.14011732.366.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา180748.6719265.1589.3 %5.02036.669969.63500296.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต395409.59418517.29180.6 %5.09332.35943916.061558.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1410190.574526.43881.8 %5.0105293.913157.090697.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2117582.2653912.39854.1 %5.05646.62991831.581167.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 22685.783769.3201-40.3 %0.0675.899961566.5499-131.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา281999.75231792.9817.8 %5.06370.045744.64999.8 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา174082.7559447.9865.9 %5.03785.4202882.0274776.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา57511.098365.085.5 %5.02381.3999710.5999870.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน102091.478843.39122.8 %5.03203.957163.9502-123.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง164682.4270102.057.4 %5.04716.751560.253466.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา50626.69187773.703-73.4 %0.014691.3410853.64926.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา278187.94286336.75-2.9 %0.06115.56012602.62757.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 16736.0119441.0-16.2 %0.03839.35012409.237.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา12589.61996.1392.1 %5.02318.10011691.864527.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา368871.3849213.086.7 %5.0107403.9148411.74254.9 %5.0
รวม 4,737,228 2,266,601 52.15 % 5.0 443,636 241,644 45.53 % 5.0