จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส13953.235287.062.1 %5.02273.07011001.147956.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส62687.25886440.711-37.9 %0.0384.5663.60352-72.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส78095.52345155.69142.2 %5.0508.5294.0849942.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส21670.663894.18-194.8 %0.03357.041065.8568.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส14465.7798980.037.9 %5.03071.75227.27892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส48144.6850232.0-4.3 %0.011457.8116047.547947.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ18431.8714163.077.4 %5.01028.25477.3940153.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ18005.2111461.091.9 %5.0907.05005465.7470148.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ18402.061175.2400199.0 %5.0801.90002467.846541.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ18352.3591335.092.7 %5.0930.06006361.061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ18055.3791523.091.6 %5.01454.1901413.38371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร18269.0391656.090.9 %5.01646.2492.23370.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง18442.5511930.089.5 %5.01813.8477.213573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน18186.939843.095.4 %5.02168.75350.027583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก20122.53248.083.9 %5.02033.15334.0864983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี18939.7111156.093.9 %5.01260.0465.566563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ7644.830170.87000399.1 %5.01009.35572.5174643.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง18057.5511194.093.4 %5.0938.5472.8625249.6 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก46988.2788933.922-89.3 %0.06173.90041850.670.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ58436.39154281.9927.1 %3.53600.45022019.986543.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส53682.10222825.3357.5 %5.04231.71973335.4521.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ12304.6092331.081.1 %5.02089.76574.7572.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก12658.52935.076.8 %5.02504.14991708.131.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส11834.925.0100.0 %5.01418.891050.725.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส13788.664604.066.6 %5.02596.4001709.0514572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส61185.49221228.065.3 %5.07483.465544.827125.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส16046.785231.067.4 %5.03642.252243.564538.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส35952.0513442.590.4 %5.03252.45023033.7626.7 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส19929.411496.042.3 %5.05258.78034691.120110.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส13306.1610349.422.2 %5.02510.70021621.901435.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส19091.669564.049.9 %5.05068.50984945.15822.4 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส15543.524604.100170.4 %5.03490.12992805.701419.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส42418.10936030.38315.1 %5.05772.0498886.4070484.6 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส393111.75416317.0-5.9 %0.03057.22034.149933.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส15999.735228.067.3 %5.03718.292570.908930.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส34509.3426170.024.2 %5.0330.20001631.08496-91.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส16359.425108.068.8 %5.04364.8599176.196596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส14863.84769.067.9 %5.03204.87012277.767628.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส108553.9612505.0188.5 %5.043480.771199.20597.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส98765.32138803.0-40.5 %0.017523.917382.750.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส24446.28116322.533.2 %5.07540.513273.573-76.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส17731.4397510.057.6 %5.03927.56011311.58966.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส25546.1732666.0-27.9 %0.06091.73711.3499888.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส36334.235375.085.2 %5.03528.13992036.666442.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส17307.22115540.010.2 %5.04478.93992446.762945.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส19358.779006.053.5 %5.04117.65041321.231467.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส21876.4112099.044.7 %5.06057.26031592.111573.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส13048.829772.025.1 %5.02406.2473.614580.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส53240.12927744.047.9 %5.02362.33011579.92833.1 %5.0
รจจ.นราธิวาส 170984.95140256.3318.0 %5.03238.14995768.4512-78.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส16989.8433929.008-99.7 %0.03071.751485.2351.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส20886.4318834.09.8 %4.54840.23972375.218550.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส14225.729127.035.8 %5.02736.211720.4537.1 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส26531.1720376.9923.2 %5.06209.253438.002444.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส24371.3313911.9242.9 %5.04098.62011309.546568.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส22825.8317631.3222.8 %5.04973.35014983.1001-0.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1486974.2268691.71185.9 %5.06348.754825.230524.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2209519.5948138.2777.0 %5.09231.68957775.464815.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 373021.73432693.64155.2 %5.05429.45023745.031.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)51500.8432080.037.7 %5.04211.37014542.8901-7.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส18227.85913021.028.6 %5.03309.491100.717566.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส140917.0650136.99264.4 %5.04084.54983577.856912.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก191428.5371972.11762.4 %5.04078.42027987.2612-95.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส51707.3268153.68-31.8 %0.09738.870112966.35-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 15656.2410595.18932.3 %5.03547.14993164.364510.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส12777.4610077.021.1 %5.02216.1001901.47459.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส308707.28101090.067.3 %5.030361.10267909.203-123.7 %0.0
รวม 3,651,400 2,062,257 43.52 % 5.0 324,052 242,265 25.24 % 5.0