จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ11421.891255.9189.0 %5.01904.71242.200934.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 31108.4825665.5117.5 %5.0222.60001687.99951-209.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ14080.2214889.065.3 %5.01656.25827.4309750.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ14102.336874.870151.3 %5.03045.6499401.9924986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ25604.55119029.025.7 %5.04471.85016599.5449-47.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ19394.12581.086.7 %5.01332.8999478.1065164.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51256.75458.4889863.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย26410.8012066.092.2 %5.01965.3501524.9890173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา18586.7211809.090.3 %5.02058.1699164.90192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด18182.081844.089.9 %5.01290.4399102.5239992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง17608.99756.095.7 %5.01694.6499201.3240188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล18055.61668.090.8 %5.01104.3146.765586.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ28566.14126083.438.7 %4.03406.971061.89168.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ20668.738068.061.0 %5.04091.554114.4502-0.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ20526.923415.7283.4 %5.05898.05961164.94780.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ15208.5413942.078.3 %4.03977.4399634.3720184.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ13807.643208.076.8 %5.02817.492889.0735-2.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ12315.352617.078.8 %5.02380.09991719.737427.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ15741.454649.070.5 %5.03654.18994111.4385-12.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ18612.517345.2560.5 %5.05004.31012639.87547.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)15688.3916756.056.9 %5.03863.3599319.2189991.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ30041.30125892.56113.8 %5.04281.7002897.5314979.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ18907.6994320.589877.1 %5.03178.782831.893110.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ13985.1892773.580.2 %5.03330.8999336.6799989.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ13103.912169.083.4 %5.02570.251481.781542.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ14355.6713489.76.0 %3.03178.792478.141622.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ68277.2556989.7516.5 %5.025104.254434.371182.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ22297.0717821.020.1 %5.05327.60014379.517.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ65086.28913054.0479.9 %5.07181.523062.153857.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ48795.4221725.4696.5 %5.02760.45021161.916557.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ14273.035791.5259.4 %5.03235.84998725.9307-169.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ19177.0911074.2842.3 %5.03901.40011827.70553.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ23515.1293559.2684.9 %5.03578.10991425.09560.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ12544.6091813.085.5 %5.02189.95152.1324993.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ49497.2511222.077.3 %5.04750.18992604.481945.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 135392.795245.98429.7 %5.03440.90993030.359911.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ12707.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02189.951252.8642.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ14408.9399207.360436.1 %5.02931.58011411.54851.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ34659.684340.939987.5 %5.012363.53462.7639896.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ14787.433451.076.7 %5.03140.75995.0584768.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ14941.156416.200257.1 %5.03140.751041.8366.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ14917.93913514.09.4 %4.53007.62991112.212563.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ668592.553766.03992.0 %5.08155.62016213.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ33518.64813186.860.7 %5.01565.8792.2714849.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา91353.28139088.3257.2 %5.03755.40011330.064.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ282287.075106.073.4 %5.03239.253748.2285-15.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ44469.89151276.0-15.3 %0.07565.85017877.498-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ14316.23176.077.8 %5.02760.45023037.7676-10.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ11021.53458.095.8 %5.01619.4501543.4000266.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ62802.075.0100.0 %5.012786.8514.75100.0 %5.0
รวม 2,227,017 684,456 69.27 % 5.0 203,331 99,145 51.24 % 5.0