จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี15510.672820.5281.8 %5.0889.251038.6255-16.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3936.234498.7002-14.3 %0.01293.08431.2999966.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี15361.87076.569853.9 %5.01616.35273.191583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี35393.6629850.2415.7 %5.07752.213002.9561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี22704.94174.081.6 %5.01071.2999274.1130174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี2696.744034.78-49.6 %0.0989.55005475.052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี20881.3591557.092.5 %5.0768.30005283.1000163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน18627.3913035.083.7 %5.0826.09003318.8769861.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน18364.99783.095.7 %5.0774.80005332.557.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง18662.9711375.092.6 %5.0728.20001213.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี16039.087360.350154.1 %5.02752.87992933.4575-6.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี18948.996827.240264.0 %5.03720.64992381.326936.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี15026.214658.490269.0 %5.02294.64992140.32156.7 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี13120.22241.890182.9 %5.01514.981127.78325.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี20919.16081.439970.9 %5.04576.54983986.610412.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี8298.120112928.04-55.8 %0.01728.552710.5439-56.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี19098.31112005.5137.1 %5.04005.89993515.20912.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี43953.56340375.778.1 %4.06287.8003563.0554891.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี16851.5298561.049.2 %5.03055.251861.59539.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี14218.142473.9682.6 %5.02541.8198366.2819885.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี12733.2293526.072.3 %5.01343.85741.5604944.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี16622.0111410.031.4 %5.02557.751092.685957.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี22732.7725901.48-13.9 %0.04994.7311122.402-122.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี29316.8419808.2732.4 %5.07086.66992087.777170.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี20473.4498237.589859.8 %5.01806.51602.659511.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี25814.2528383.141-10.0 %0.05953.2002660.11788.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี52241.8015010.939990.4 %5.01839.10011931.9958-5.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี19194.46111174.8241.8 %5.03734.52170.00941.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี7125.24029261.0-30.0 %0.02912.9502789.0794772.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี22883.325234.689977.1 %5.03264.451260.545561.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี15577.7218430.18-18.3 %0.02256.4302288.8949987.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี16033.949181.042.7 %5.02674.951622.37539.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 227667.5192894.3815.3 %5.03192.66994171.707-30.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี13148.363021.629977.0 %5.01343.85923.4284731.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี17780.074730.259873.4 %5.02579.8499958.3315462.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี13919.694445.609968.1 %5.01390.01083.15222.1 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี17720.18914744.3116.8 %5.03055.251601.044947.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี17874.919453.559647.1 %5.02667.6902411.1124984.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี36971.03132917.011.0 %5.010363.74335.705158.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ33600.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2736.3799ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)38316.26231459.94117.9 %5.010791.611672.53384.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี13293.1611010.017.2 %5.01147.151505.8735-31.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี249959.42114344.8854.3 %5.04537.54982567.973643.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2156367.44316.099.8 %5.02310.222343.582-1.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี382703.03119139.0168.9 %5.02624.15017063.8735-169.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี107699.7386217.019.9 %5.02246.478801.4063-291.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี68405.78951782.21124.3 %5.04979.83015353.2021-7.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 15467.1898374.045.9 %5.02391.42991137.1552.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี22714.2212809.087.6 %5.01534.01138.517925.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี177036.5226366.18985.1 %5.011139.8519694.549-76.8 %0.0
รวม 2,196,408 1,032,303 53.00 % 5.0 157,909 118,363 25.04 % 5.0