จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท12252.152141.082.5 %5.01676.15804.5645152.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท61868.75834968.78943.5 %5.0233.84362.16501-54.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท14568.88976.038.4 %5.02645.95747.4199871.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท15554.977530.051.6 %5.03007.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท47898.44940514.015.4 %5.012153.82700.327477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์18114.651716.090.5 %5.0935.0658.6169429.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา21966.0292688.087.8 %5.0954.34998437.83654.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์18118.3591514.091.6 %5.0958.75477.3939850.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี23059.342841.087.7 %5.01076.2001222.92779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา18951.8113619.080.9 %5.01685.15186.0099989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง7809.9199417.094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท19477.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04059.5498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา12089.972108.082.6 %5.01792.3789.0399856.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท19217.7217179.062.6 %5.03863.01345.145565.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท16931.71115677.57.4 %3.53298.83981520.022553.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12229510.23108398.8852.8 %5.092657.40614060.084.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท13759.49099.033.9 %5.02341.551494.3536.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท25437.5221078.517.1 %5.07190.758904.0615-23.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท147900.9455999.2362.1 %5.07701.771846.17676.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท9764.9805106.7198.9 %5.02146.89992699.6504-25.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท22052.69921465.152.7 %1.05256.2998986.41481.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท22267.759824.055.9 %5.06031.254948.320318.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท16874.519420.044.2 %5.03577.75868.2145475.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 721455.749866.990254.0 %5.08431.480510332.726-22.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท21410.7119982.740253.4 %5.04433.45021750.127960.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท17661.4395331.069.8 %5.03938.63011011.46574.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท16107.914979.069.1 %5.03178.3899435.5369986.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท366648.534222.098.8 %5.022768.0821991.2791.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท17131.5715619.748.8 %4.03672.84390.5103-19.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท25857.78923310.09.9 %4.56049.79981170.361980.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท61233.4115994.073.9 %5.06358.49022934.559353.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท16255.754428.870172.8 %5.03121.35991989.8736.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท23969.0139250.172-63.8 %0.05650.4702292.1344994.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท53367.14111174.079.1 %5.03387.552640.0522.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท21148.3213645.035.5 %5.03387.451998.43941.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท20574.78912733.038.1 %5.04965.752488.201949.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท17380.7510699.038.4 %5.05794.04981721.60970.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท14107.39110831.023.2 %5.02436.7998100.71995.9 %5.0
สพ.ชัยนาท51825.3793339.093.6 %5.02213.20021289.299941.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 150538.7781060.046.2 %5.02814.85012173.172922.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท14385.7614551.2-1.2 %0.02151.55594.804572.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท16973.4914786.012.9 %5.03420.56011659.051551.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท13217.767377.044.2 %5.02056.451095.017546.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท27455.916373.5540.4 %5.03767.90011449.823561.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท15697.365998.061.8 %5.03007.25679.8200177.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท13853.143800.2672.6 %5.03918.85011406.674464.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท1799769.456924.1896.8 %5.06313.49022141.257866.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท231129.6931057.1586.6 %5.02633.88992066.7721.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท675821.5380963.043.6 %5.09012.753646.291559.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท848464.63105899.087.5 %5.016741.66290.899962.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม368499.3436898.96990.0 %5.02517.59993645.4495-44.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท269198.416939.097.4 %5.06099.754895.891619.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 13600.9714806.799864.7 %5.02626.93991774.628432.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท12021.934811.060.0 %5.01710.65991370.495519.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท235769.5991053.76661.4 %5.013245.215459.373-16.7 %0.0
รวม 6,268,504 1,425,985 77.25 % 5.0 330,004 132,945 59.71 % 5.0