จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี16718.588359.050.0 %5.02581.25628.7575175.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี21237.522832.289-7.5 %0.04489.73639.2620285.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี18558.748697.053.1 %5.03399.0801343.0069989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี106819.7290995.61714.8 %5.021141.185967.974671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี38011.8798797.679776.9 %5.01906.6199445.6164976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย30639.1197542.075.4 %5.02023.1303.610585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค33708.9619314.072.4 %5.01478.04504.2884865.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท25418.6116508.074.4 %5.01363.62243.3330182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ24376.0615795.076.2 %5.01603.74351.7944978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง23154.5296086.073.7 %5.01118.16243.9600178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก24247.585252.078.3 %5.01900.92460.65975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้26736.984547.083.0 %5.0950.48999263.6155172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง22799.855553.075.6 %5.01104.48232.398579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน26437.732154.091.9 %5.01150.62395.1799965.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด22286.641564.097.5 %5.01054.38269.3439974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง26525.6291581.094.0 %5.01767.96428.0700175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ26304.8914631.082.4 %5.01105.98393.898564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี31452.1834339.0-9.2 %0.06829.80034404.874535.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี9962.030311790.0-18.3 %0.05110.51835.464.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี26580.1415984.077.5 %5.03494.16022437.908930.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี17454.4494270.075.5 %5.03057.02249.134526.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี22863.3314344.037.3 %5.04863.189915572.656-220.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี12447.3951475.738-313.5 %0.02745.89994911.4521-78.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี29059.35919989.031.2 %5.07620.41995707.54325.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)22922.27915679.031.6 %5.04787.042921.213139.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี48343.039133502.55-176.2 %0.08191.31982232.872.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)56465.96951460.2198.9 %4.016481.102584.2596.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี20559.0713023.036.7 %5.04565.48971888.400558.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)26773.7521245.10920.6 %5.09406.24021368.313585.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 241380.9344318.129-7.1 %0.016740.38116047.054.1 %2.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี52928.71944205.96916.5 %5.017392.021914.2589.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี24258.1897465.069.2 %5.03969.3501360.5914990.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี20311.4310294.449.3 %5.03056.58013326.8933-8.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี21197.0111374.046.3 %5.04540.31982499.0445.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี42324.57843895.0-3.7 %0.07848.599613186.896-68.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี31380.03919508.037.8 %5.04882.20024399.28869.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี23334.62114532.02937.7 %5.04311.6602821.6455180.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี53582.6661129.109-14.1 %0.09903.6602457.7575195.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี19492.0299566.050.9 %5.03779.20021544.709559.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี21678.8213374.038.3 %5.04804.37992253.399953.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี28725.4912452.056.7 %5.06384.59036360.06930.4 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี27060.62120420.024.5 %5.06251.28032333.988562.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี34146.19926399.022.7 %5.04064.52252.0444993.8 %5.0
สพ.สระบุรี137390.0856783.99258.7 %5.06535.43992598.22960.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี349066.16270467.9122.5 %5.05866.39013058.223647.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี14972.885367.064.2 %5.02219.87991040.247953.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี29118.627817.524.5 %2.04882.14011619.78866.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี21575.4812212.043.4 %5.04425.74022211.989550.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี38274.69935555.167.1 %3.58989.80082867.80368.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี20591.8211306.045.1 %5.04616.1099717.5410284.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี23190.64127978.551-20.6 %0.04197.543296.186521.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1236805.0291969.65661.2 %5.05838.81983967.361632.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒243700.5676413.04768.6 %5.09100.13963820.715658.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี62612.28921993.43964.9 %5.02043.06011769.555413.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี495311.72556658.0-12.4 %0.08869.20026958.075221.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก184881.94112920.038.9 %5.04560.29984196.65638.0 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์168574.98268381.97-59.2 %0.04942.85999653.8994-95.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี497555.63205449.0558.7 %5.04386.18024303.22561.9 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี154912.05158240.0-2.1 %0.03870.484525.7051-16.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี264081.63103058.061.0 %5.03738.243622.43653.1 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค3304892.8123780.096.3 %5.03436.08015347.1035-55.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี56628.117119599.48-111.2 %0.09851.62999267.35455.9 %2.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี58227.1874865.531-28.6 %0.021288.1417823.288663.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี137401.8696437.99229.8 %5.06333.543818.049839.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 35048.89825274.027.9 %5.06023.28036090.7729-1.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี16801.3917557.799855.0 %5.03179.33011833.642542.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี223771.4161468.072.5 %5.020639.22126656.127-29.2 %0.0
รวม 8,056,055 3,466,797 56.97 % 5.0 385,054 235,050 38.96 % 5.0