จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี25820.6413039.088.2 %5.02410.5601456.79881.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี67418.5735202.59847.8 %5.0369.84986.1665-166.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี19544.9313316.031.9 %5.02857.3677.6400176.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี17336.2795783.066.6 %5.02026.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5236306.84283684.0-20.0 %0.055384.4413829.981993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3143186.81177775.2-24.2 %0.022693.4496304.226172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.030051.256032.756379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2121455.7975694.9337.7 %5.021517.4396110.318471.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์41568.9693728.091.0 %5.01337.7530.4705260.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 134907.0711455.067.2 %5.02317.46247.7504989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02617.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ27403.56751.075.4 %5.016621.561560.596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 136728.55111398.069.0 %5.02011.09393.3000280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 239476.3797420.081.2 %5.02243.1599427.580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง14391.591158.092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01985.45783.7329-191.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 223859.46.0100.0 %5.01522.08504.3169966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง31748.686191.080.5 %5.01841.6499247.9586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่53753.483414.093.6 %5.02056.71161.7469992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง22721.01783.096.6 %5.01878.24458.536575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง36169.578383.076.8 %5.02349.76328.03586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม26974.3896314.076.6 %5.01779.54259.38885.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 220464.0853480.641-161.3 %0.03996.16997618.4297-90.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 125545.93913130.048.6 %5.06091.16025825.81794.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 246475.89142851.7427.8 %3.513438.764617.950265.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี26311.19127035.0-2.8 %0.06632.041670.174.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี29515.30910132.065.7 %5.04060.013550.377912.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 326447.86923258.4212.1 %5.05128.6099ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี16377.9397500.054.2 %5.03285.232481.029324.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 981434.109269139.0-230.5 %0.027765.0729445.6-6.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 222604.1810457.053.7 %5.08686.75981891.4578.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี18602.58903.052.1 %5.02765.284436.4951-60.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี28331.4313730.051.5 %5.07582.85993286.515456.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 250043.30135884.81328.3 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี11263.1613164.0-16.9 %0.02373.481791.8924.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี26558.9315258.042.6 %5.04140.962721.799834.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี19876.6517895.010.0 %5.02423.8201231.9300190.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 626965.79915571.042.3 %5.010530.2914190.141-34.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี65415.699188084.67-187.5 %0.010663.461672.902584.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 119443.0942857.69964.1 %5.020791.9236042.051-73.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)36169.0253354.0-47.5 %0.09615.967742.519.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1966.3384ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)29804.9937677.48-26.4 %0.05378.35995499.5801-2.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)52815.8469282.656-31.2 %0.020268.12912335.69339.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี21578.55110905.049.5 %5.04844.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี20357.21118066.68911.3 %5.03367.39011902.265543.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี18859.81115923.7615.6 %5.02627.042739.731-4.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี34723.219156419.41-350.5 %0.07871.462353.909970.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี19851.096652.7966.5 %5.03238.1401666.937579.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี18704.211146640.66-684.0 %0.03053.28854.2114972.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี19724.18910864.044.9 %5.04095.65992150.484947.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี31198.2715561.050.1 %5.05662.232514.70755.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 52552.32851522.8832.0 %1.016444.327308.131855.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี22950.35936714.0-60.0 %0.04958.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 509627.5389230.082.5 %5.04598.87992783.344539.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบ50081.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา508817.0429564.3415.6 %5.08490.620112624.2-48.7 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 167158.2296959.20342.0 %5.03653.93991781.0151.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 287829.89865192.025.8 %5.015615.4816869.676-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี15673.625965.061.9 %5.01140.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี33489.19133729.969-0.7 %0.08959.13966114.56131.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชลบุรี46382.6649187.48-6.0 %0.011005.7293795.648465.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี19616.37913525.031.1 %5.03818.87995513.0015-44.4 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี9176.269535171.391-283.3 %0.03576.65992959.2517.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ38565.902ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2115.886ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 11325409.9107118.2891.9 %5.05644.26037277.6694-28.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2185798.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06953.3604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 393150.28942224.7354.7 %5.03427.91993222.94246.0 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบ57555.539ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ725.93097ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี15564.3919663.869-26.3 %0.01425.21865.3499839.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี394506.59296654.024.8 %5.08204.160213018.199-58.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี540980.44335107.038.1 %5.03050.06016528.3145-114.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม150595.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03746.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี116033.72158549.31-36.6 %0.010429.511102.322-6.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี31265.469110405.43-253.1 %0.012718.8814859.109-16.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี119841.52185706.0-55.0 %0.07133.5205190.8284997.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 618113.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03299.32012092.175536.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี117641.8994584.019.6 %5.05029.8599752.390585.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 30873.8433326.578-7.9 %0.05700.28035568.15922.3 %1.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)36727.12188288.0-140.4 %0.013624.1994147.933169.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 324458.96114859.639.2 %5.05959.20022026.399966.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)30304.06129853.01.5 %0.58052.1401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี17689.9210287.041.8 %5.02322.971764.881524.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2181426.28201995.66-11.3 %0.061556.16438008.95738.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี251148.88103399.8558.8 %5.029831.036489.488-22.3 %0.0
รวม 6,786,533 4,749,959 0.00 % 0.0 629,154 402,200 0.00 % 0.0