จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง14791.844037.072.7 %5.0718.95001625.7554913.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง46507.87919698.557.6 %5.0324.59998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง20159.689291.172-342.9 %0.0901.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง17629.76486.097.2 %5.03038.20021780.58341.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง22049.72113449.039.0 %5.04612.3701981.0269878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง159320.69157756.01.0 %0.522447.9810768.28852.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 125648.915443.078.8 %5.01313.88415.558568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง27716.5317368.073.4 %5.01232.47345.541572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลงไม่ครบ8773.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ615.34149ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์21865.251967.091.0 %5.0827.28003399.6325151.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย25266.0514850.080.8 %5.01186.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง31134.3797153.077.0 %5.02163.6699725.2089866.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2126.42992066.02.8 %1.01776.3601401.954577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา24613.6994578.081.4 %5.0895.95001408.7659954.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01580.3999235.5999985.1 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด55219.60933764.55138.9 %5.09663.25692.5499992.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 128221.93912381.056.1 %5.012263.994636.950262.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 215898.9911036.030.6 %5.04369.35992359.32146.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง24020.14111595.051.7 %5.02624.531676.06636.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง23096.6612870.044.3 %5.05437.022518.003453.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง24928.6895850.076.5 %5.03488.63991113.799168.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง21955.676211.071.7 %5.03184.793120.47462.0 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง36921.87918919.44948.8 %5.07197.15973850.165546.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง12508.0213585.0-8.6 %0.02742.43991273.9553.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง28092.6135.8899.5 %5.010197.181349.554986.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง161188.029018.094.4 %5.062761.9224057.411993.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง19135.426582.065.6 %5.02599.81347.451448.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง541615.94103287.080.9 %5.0216165.784089.736898.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง25447.4112086.052.5 %5.05561.79983006.7545.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง18778.4615008.073.3 %5.03850.3198477.1944987.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง17753.685361.069.8 %5.03127.733225.1985-3.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง20165.62112736.036.8 %5.03639.93991418.2761.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง331320.81215926.034.8 %5.0149028.0614660.82190.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง41007.19927600.032.7 %5.05587.3701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง20979.757275.065.3 %5.02982.6599349.1894888.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง43727.7356682.699-29.6 %0.08865.1797833.9005190.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง16668.748705.047.8 %5.02709.35992344.928513.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง162978.5819179.088.2 %5.064302.2191823.543997.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง10165.0611112.0-9.3 %0.03765.18022353.140437.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง38036.2524322.036.1 %5.06664.70022383.825464.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง25560.8418080.56129.3 %5.04562.25170.5394996.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง138045.5119582.6613.4 %5.03728.22362.716636.6 %5.0
สพ.ระยอง590251.6357065.30990.3 %5.01942.451989.2999-2.4 %0.0
รจก.ระยอง 829930.0553379.2533.3 %5.011599.6618549.131-59.9 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 562773.1995387.083.1 %5.06036.66021155.45780.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง17225.44914167.35917.8 %5.02290.8501939.5310159.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง27585.3446034.641-66.9 %0.06702.71974755.215329.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง10249.9714583.0-42.3 %0.05048.33983606.304428.6 %5.0
สปส.จ.ระยอง52941.64171411.0-34.9 %0.09593.16995842.836939.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง17459.336000.065.6 %5.03279.8401989.7099669.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง45685.2326977.89140.9 %5.02981.56011817.10339.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก17778.633309.059-87.4 %0.03303.3799500.9319884.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1131098.3398315.10225.0 %5.09182.33987259.286120.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2225262.6653818.076.1 %5.06691.31019373.2891-40.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง19827.35921339.0-7.6 %0.01578.221014.035.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง738094.0751847.0-1.9 %0.013251.4214618.791-10.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด160209.89231076.0-44.2 %0.04087.10014724.7021-15.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย204195.83164542.0319.4 %5.04895.87998234.9551-68.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบ123720.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2817.2954ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง141725.287770.39838.1 %5.03619.20025063.5-39.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง37531.008114839.25-206.0 %0.09295.020512405.774-33.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 25029.6820312.018.8 %5.06246.35994924.515121.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง2777.09011196.256.9 %5.02138.88011165.298645.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง173222.2282062.052.6 %5.036595.74246784.336-27.8 %0.0
รวม 6,373,124 3,652,465 42.69 % 5.0 796,451 240,297 69.83 % 5.0