จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7475250.94181704.061.8 %5.01925.221448.9924.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี15260.36.0100.0 %5.02741.3401696.8914874.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี145397.78124357.014.5 %5.0379.41517.19897-36.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01161.24906.4329821.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี17249.579969.542.2 %5.03654.1201730.1699880.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี16480.687487.054.6 %5.03425.9199312.4834990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี197325.066824.066.1 %5.016832.2215875.654865.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี35622.1215412.084.8 %5.01683.8999317.0719981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่26429.53098.088.3 %5.01209.24316.359573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง23067.2912606.088.7 %5.01607.3401317.1099980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์22069.6212747.087.6 %5.01136.76338.070570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม22479.352018.091.0 %5.01174.02320.8435172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน21137.771129.094.7 %5.01839.6599318.639582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว25179.012461.090.2 %5.02139.0601318.6385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว21633.1412458.088.6 %5.02281.5601317.5849986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม22756.6412477.089.1 %5.01519.38321.00578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ21967.1991379.093.7 %5.01294.08316.4259975.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี35425.1629178.5917.6 %5.06442.23972887.344555.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี22195.78912180.8445.1 %5.04265.042927.61531.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม15361.244609.070.0 %5.03002.10011543.227548.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน15264.252839.081.4 %5.02296.08013257.2649-41.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี26108.0814924.042.8 %5.04569.484084.344510.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี18625.026125.067.1 %5.04262.63962200.294948.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี14625.099264.036.7 %5.02760.37992663.37263.5 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี24832.87115939.035.8 %5.06734.69975611.488316.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี22952.4218035.5921.4 %5.05859.982894.589450.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี28013.7616616.040.7 %5.08185.292298.56371.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี21274.8719588.054.9 %5.05327.52903.3549883.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี43276.83229824.85931.1 %5.09301.88962803.047169.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี20385.47384.063.8 %5.04795.08015346.2012-11.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี19555.8114778.075.6 %5.05118.3501178.3244996.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี16307.272911.669982.1 %5.03311.82981244.562.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี22966.5724032.0-4.6 %0.05707.85992339.498559.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ25094.98104417.25-316.1 %0.06850.089811533.728-68.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี26821.1740186.59-49.8 %0.06848.81981258.246581.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี22787.9497609.169966.6 %5.04566.90041101.610575.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี26640.21142687.359-60.2 %0.06962.8799616.312591.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี25524.8698038.568.5 %5.03521.013117.833511.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี23119.8313860.040.1 %5.05992.482175.908463.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี23877.46110595.2555.6 %5.05175.37991358.42473.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี25636.1812044.053.0 %5.07019.96972148.158969.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี18521.69912707.031.4 %5.03863.29371.2504990.4 %5.0
สพ.จันทบุรี69886.65638353.045.1 %5.02577.13991803.38130.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 334010.56385497.0-15.4 %0.05065.89013282.776135.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 75505.5763850.015.4 %5.02878.91993212.71-11.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี16882.31110228.1639.4 %5.03083.6401148.9600195.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี28121.39127105.03.6 %1.56890.66022939.736857.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี18187.7219429.048.2 %5.04110.481087.42273.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)28279.6515994.043.4 %5.06297.33982574.319659.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี19592.06112317.037.1 %5.04623.93021145.842575.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี17878.917655.491.2 %0.53768.23971928.048.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1107186.3693826.56312.5 %5.011815.862208.850181.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 293168.7551129.69945.1 %5.09166.83012754.106970.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)34499.35230852.95910.6 %5.011711.963723.150468.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี22693.06125250.33-11.3 %0.02388.56982252.18415.7 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี402301.69414398.97-3.0 %0.08483.75984427.208547.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี126142.0863122.9350.0 %5.04353.71972647.649939.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม151379.360920.059.8 %5.04153.83012448.130941.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว133814.340532.0269.7 %5.04573.81981904.018158.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี263106.53133748.049.2 %5.010250.93912005.436-17.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 18888.5214514.023.2 %5.04281.66021181.474572.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี15258.874525.129970.3 %5.02874.461351.219553.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี744677.3191515.15687.7 %5.0310648.9715865.56894.9 %5.0
รวม 4,415,962 2,481,272 43.81 % 5.0 602,746 151,446 74.87 % 5.0