จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด125927.6654880.70356.4 %5.0335.94600.09601-78.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด120072.48106315.4911.5 %5.0415.91998363.251512.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด18150.749130.049.7 %5.03311.3101639.682580.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด24720.774066.083.6 %5.03366.5701327.1799990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด89711.96163276.029.5 %5.010195.084508.700255.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด25039.8016.0100.0 %5.01413.1699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่24124.022752.088.6 %5.01871.58419.9664977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง22319.182254.089.9 %5.01317.25270.265579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ21965.9712272.089.7 %5.0847.26001320.8149762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร22155.0291841.091.7 %5.01987.5410.4000279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง30100.1891793.2494.0 %5.01227.48424.1464865.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่55763.60277273.984-38.6 %0.06645.36043702.235444.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด25089.3416411.8234.6 %5.06102.90046176.957-1.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง15652.913066.080.4 %5.01963.145.699999899.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด24298.1419948.059.1 %5.04014.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด30579.527842.074.4 %5.04832.58013046.4637.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด18090.654078.077.5 %5.03344.89991242.429162.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด22493.936860.069.5 %5.03805.73973304.090313.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด34873.326641.081.0 %5.06544.02057112.3457-8.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด10242.2918278.0-78.5 %0.02418.724240.0684-75.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด23846.266255.073.8 %5.05688.295115.719710.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด18950.8513594.528.3 %5.03266.15992561.950421.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด27093.1765207.328-140.7 %0.05992.5698629.5805189.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด8538.96975921.549830.7 %5.04147.982211.742446.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด20025.2893081.084.6 %5.04109.96564.6989786.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด25590.64851.081.0 %5.02702.782235.587417.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดตราด24336.891146022.0-500.0 %0.05155.839810090.941-95.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด9734.389624657.0-153.3 %0.03626.40997125.0-96.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด21829.3214439.13133.9 %5.03007.03342.088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด22337.18922958.01-2.8 %0.03885.96490.8649987.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด18271.335879.067.8 %5.03007.022326.360122.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด19743.6618169.08.0 %4.04072.22834.372630.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด19135.259032.052.8 %5.02091.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด18708.919803.047.6 %5.03157.51715.05445.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด19181.6715683.4218.2 %5.01536.08013251.1033-111.6 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด18753.3212852.031.5 %5.03852.241693.60356.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 3175096.8189421.7894.0 %5.03440.560110355.095-201.0 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 25640.527110.0-5.7 %0.01141.21483.5295-30.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด15064.6093201.2478.7 %5.02094.2998924.0935155.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด32474.20912329.062.0 %5.06841.40041728.999974.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด18080.675555.069.3 %5.03292.31369.931958.4 %5.0
สปส.จ.ตราด27374.915882.042.0 %5.04661.41993424.122826.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด18515.486566.064.5 %5.03406.3699881.1189674.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด24757.5910785.7256.4 %5.02284.38011107.300551.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด81973.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07993.19972215.618472.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด740836.19176060.9176.2 %5.05808.90047733.5986-33.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด109394.162184.99243.2 %5.03350.18022918.599412.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่109710.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03364.82541.969524.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด44480.78986904.398-95.4 %0.07816.56601.979515.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ไม่ครบ13782.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3643.8989ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15361.8913922.574.5 %5.01201.51437.9675-19.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,324,526 1,377,314 74.13 % 5.0 174,438 125,027 28.33 % 5.0