จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4651.54229.09.1 %4.51761.1001864.8695150.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา20219.4917210.414.9 %5.03112.8721.8480276.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 220987.77916320.022.2 %5.04352.180217.09999899.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา18034.847233.059.9 %5.03610.5601315.4094891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา122011.95109538.6610.2 %5.024604.2018092.156767.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง28327.8919262.067.3 %5.02012.8201898.1394755.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว23480.9493853.083.6 %5.01290.6001539.5999858.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม25419.9612624.4589.7 %5.01870.14493.9429973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต23302.4593402.085.4 %5.02214.72246.5249888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า24566.985772.076.5 %5.01319.28279.5849978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์24676.667591.069.2 %5.01143.8999532.5034853.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว24005.5294630.080.7 %5.01517.89597.7495160.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น22236.512712.087.8 %5.01319.165.699999899.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน7311.43021362.081.4 %5.01065.485.699999899.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ22695.451740.096.7 %5.01410.05.699999899.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา24743.10918058.027.0 %5.05019.37014215.782216.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา26726.5715516.441.9 %5.05169.85993928.80124.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา18552.28914220.023.4 %5.03990.87991589.492460.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา18309.335605.069.4 %5.03496.43993533.2683-1.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 229846.4828917.03.1 %1.511153.246052.9645.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา22756.69918198.020.0 %5.05207.87995075.08982.5 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา12483.3912250.01.9 %0.53078.05.699999899.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา25491.44913566.046.8 %5.06634.25985625.93815.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา189164.3426061.086.2 %5.072812.9922010.222497.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา44852.3449431.469-10.2 %0.07375.74022732.164163.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา8908.269511363.0-27.6 %0.03234.06012195.620832.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา18979.074868.074.4 %5.04314.1499177.93595.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา16961.7899169.045.9 %5.03116.16021640.763947.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา21462.35918729.012.7 %5.04922.66991819.65663.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา26431.941165373.0-525.7 %0.06139.67978704.9639-41.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา23973.87129126.0-21.5 %0.04789.56012791.04341.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา19948.086077.069.5 %5.04219.0498353.5329991.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา31293.10961881.359-97.7 %0.08744.8799464.0464894.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา29723.87113345.055.1 %5.05436.12012317.14557.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา19530.096579.066.3 %5.04143.01351.593567.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา30681.03912357.059.7 %5.07107.43023072.90856.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา23674.121384.09.7 %4.54162.0303356.639591.4 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา67107.28917674.073.7 %5.04409.21971663.005562.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 426634.63325667.0623.7 %5.06988.54983749.789146.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา25077.735845.076.7 %5.03151.6799622.6234780.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา36527.37127369.30125.1 %5.06035.482495.80258.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา23276.936400.072.5 %5.04523.31012000.24455.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา58904.85999710.539-69.3 %0.010469.38301.631820.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา19866.7898271.058.4 %5.02637.83981348.24448.9 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา179349.5872498.85259.6 %5.066598.7585653.868291.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1127759.32106927.6316.3 %5.05733.41022890.67949.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 228517.5758543.457-105.3 %0.09935.03034320.372156.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)95511.14133616.80164.8 %5.011782.621110.522590.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา10442.43918838.26-80.4 %0.01896.69011155.239.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 191624.59131042.431.6 %5.05257.68022256.669957.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา364473.22301651.017.2 %5.07829.62016641.619615.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา519711.06246495.7552.6 %5.04849.14015224.1953-7.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา122934.29112249.698.7 %4.04038.787836.3853-94.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา109130.77119214.25-9.2 %0.04070.41992358.685542.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง397709.34169552.057.4 %5.03983.08015288.2412-32.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม389535.81156719.859.8 %5.04454.32037084.7173-59.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา50846.099972.969-96.6 %0.09967.80086684.072332.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 21550.43919715.08.5 %4.04561.544453.57132.4 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา15794.04062.074.3 %5.02697.781002.050562.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา82005.00861784.024.7 %5.021750.4826157.084-20.3 %0.0
รวม 4,460,713 2,962,375 33.59 % 5.0 444,495 183,931 58.62 % 5.0