จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก16353.794744.071.0 %5.02082.60011409.125532.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก26918.6719053.129.2 %5.03851.0901399.8549889.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก20030.02392.5398.0 %5.03223.2603312.3030190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก83821.64168596.018.2 %5.012848.644873.652862.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01483.86464.0465168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา26276.424184.084.1 %5.01424.7493.610565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์26060.915514.078.8 %5.01634.54505.0380269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี24306.661913.092.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก21832.80911039.049.4 %5.03793.52896.83523.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก32294.5910814.066.5 %5.02919.31012828.81493.1 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก23803.6710146.057.4 %5.04269.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก22727.0298913.060.8 %5.03299.60011885.67442.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก21201.3014471.078.9 %5.02653.08011903.638428.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก67094.15612015.082.1 %5.06075.964064.668533.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก9647.990219290.801-99.9 %0.02182.20021375.059937.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก25642.5814181.044.7 %5.05619.56013220.338442.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก21943.8719845.0455.1 %5.04136.3398676.0134983.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก37432.78958536.313-56.4 %0.07825.40041105.543585.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก20195.68023.060.3 %5.03908.09991638.892558.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก19295.7795961.4669.1 %5.03641.8999239.2764993.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก17266.665450.068.4 %5.02672.08982110.415521.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก20535.72110804.047.4 %5.03908.0999672.1154882.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก26985.83114783.99-325.3 %0.06418.259812919.58-101.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก30005.8231528.0-5.1 %0.07350.024419.637739.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก21325.9499486.055.5 %5.04668.7598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก80232.29770543.71112.1 %5.07673.2803849.1290388.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก21190.80110690.049.6 %5.04250.16022239.890947.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก21659.6815009.030.7 %5.03775.01377.88463.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก36033.188984.075.1 %5.04935.01670.451466.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก18868.2517672.06.3 %3.02295.03633.4884672.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก19253.5418283.057.0 %5.03489.772347.592532.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก4136694.098683.097.6 %5.038217.3717309.024480.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก16449.766559.060.1 %5.01949.49975.3364950.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก32983.278508.074.2 %5.07787.36963586.325953.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก16662.676223.062.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก27647.62923032.86916.7 %5.04839.64011603.514566.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก23178.6896071.073.8 %5.03660.90991106.00969.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก25251.4110587.6258.1 %5.05638.5703688.9210287.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก131035.58102036.9322.1 %5.07059.05315.886224.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก19881.9914405.527.5 %5.01642.542245.7786-36.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก468724.41367388.021.6 %5.07175.3198137378.75-1,814.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก339106.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02831.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์175999.5971328.059.5 %5.02913.5130777.436-956.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก47292.9875912.609-60.5 %0.07199.52055953.993717.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 30563.7219797.067.9 %5.03451.73973776.782-9.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก16617.073673.077.9 %5.02196.6599687.5244868.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก510889.4151150.12190.0 %5.0162000.9827712.70182.9 %5.0
รวม 6,540,110 1,436,222 78.04 % 5.0 375,103 288,651 23.05 % 5.0