จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว14681.082954.079.9 %5.02621.3301707.5789873.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว52283.87930513.041.6 %5.0373.94998114.161569.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว32673.1655097.102-68.6 %0.0670.56271.5954959.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว18624.418064.056.7 %5.04237.7002936.6430177.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว17301.6417825.054.8 %5.04085.5701701.622582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว66848.04738159.042.9 %5.09048.73055208.574242.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว23491.524709.080.0 %5.01633.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด22536.4411649.092.7 %5.01717.575.64099995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา22363.321919.091.4 %5.02574.48130.463594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น22895.423748.083.6 %5.01660.3401532.7124667.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร22857.1413812.083.3 %5.01999.5601432.53578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ24999.1417061.071.8 %5.02321.3701587.7650174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์21857.8912159.090.1 %5.01358.5840.194597.0 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว26921.0619443.064.9 %5.06918.93029264.4854-33.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว21530.0512929.086.4 %5.02754.4199867.8059768.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ39513.349839.443475.1 %5.04198.91991944.735553.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว21550.7798897.058.7 %5.05492.76034677.723614.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว18256.1995583.069.4 %5.04047.541527.229562.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว20545.526329.100169.2 %5.03096.723259.5525-5.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว21765.3513262.039.1 %5.05150.4616437.27-219.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว10998.773598.067.3 %5.02835.10015873.2891-107.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว22075.277293.067.0 %5.05724.481501.47573.8 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว33016.69921306.1635.5 %5.08155.03213.441460.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว42530.44154831.09-28.9 %0.07736.64011588.720979.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว30232.1486773.077.6 %5.05150.464420.331114.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว19156.6413881.079.7 %5.02415.05595.450575.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว16762.482175.087.0 %5.03420.01949.36443.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว23121.27911234.551.4 %5.04591.4702850.3259381.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว368265.88299167.5618.8 %5.0147219.029081.354593.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว21515.47110912.0949.3 %5.05492.76033042.90744.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว35630.1098676.240275.6 %5.04465.85992683.7539.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว23620.53948208.469-104.1 %0.05949.12011198.74879.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว63402.754280.093.2 %5.04123.62014317.6548-4.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว18548.39112439.032.9 %5.04465.85992216.530550.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว7779.96979768.0-25.6 %0.03067.08012750.66810.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว23443.184043.082.8 %5.05835.06012127.0563.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว15479.8513543.012.5 %5.03572.1401296.0010191.7 %5.0
สพ. สระแก้ว64675.2721039.067.5 %5.04579.983257.747128.9 %5.0
รจจ.สระแก้ว 265654.06162097.039.0 %5.05481.18026244.6157-13.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว15969.414393.072.5 %5.03100.2603946.8554769.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว20554.0210538.048.7 %5.04808.16022741.966143.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว17729.435379.069.7 %5.03629.18021233.204566.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว38508.8233236.46913.7 %5.06329.46974446.465329.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว22601.087008.069.0 %5.04522.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว65828.5762090.1485.7 %2.522036.682334.938589.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว93314.1845839.44150.9 %5.07756.33984379.181243.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว68946.71919934.80171.1 %5.05923.3398389.0369993.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 197544.742ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08995.4795ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว180257.315485.091.4 %5.01387.7149.9884989.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว310956.72205130.8834.0 %5.07504.86049120.0-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว130097.88108801.0116.4 %5.05266.547921.8999-50.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น490323.2599117.78179.8 %5.05062.73974283.568815.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว51985.30973603.398-41.6 %0.021795.5911409.42447.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 21299.5110071.052.7 %5.05150.462050.388960.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว15953.734689.070.6 %5.02982.6599630.3820278.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว416120.4452159.19987.5 %5.0214431.5343501.44979.7 %5.0
รวม 3,599,851 1,686,693 53.15 % 5.0 615,775 200,466 67.44 % 5.0