จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ16470.072291.2386.1 %5.01571.8801659.22458.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ32128.2533304.0-3.7 %0.05032.8203576.6969688.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ20005.77912375.038.1 %5.02598.785.699999899.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1220438.81210088.04.7 %2.029297.2215005.911182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2145574.44203000.0-39.4 %0.021379.3794389.64679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3151841.78131770.813.2 %5.022300.04992.536677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 140654.62128912.028.9 %5.02884.01712.575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 230077.2315328.049.0 %5.02389.6101775.2855267.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 243177.19196003.0-122.3 %0.01914.1799141.312592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 134175.37913655.060.0 %5.02629.5801414.0004984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์32391.62914254.056.0 %5.02633.6899611.9234676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี37901.6814181.462.6 %5.02636.78496.4889881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง32896.55911279.065.7 %5.01800.1199478.3439973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ35996.8015037.086.0 %5.07000.3198537.5004992.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 138250.37135105.08.2 %4.06479.93992620.859959.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 223649.936661.051-55.0 %0.05025.78035222.8438-3.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ25816.5118302.029.1 %5.04861.68021746.164.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ16449.4399833.040.2 %5.02161.39991219.9943.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ26096.3516156.038.1 %5.02484.65991918.106922.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ20694.8419919.03.7 %1.53808.56011945.65148.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ7943.990215513.0-95.3 %0.01530.94012193.3799-43.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ26426.4326464.0-0.1 %0.06021.66023498.850141.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ42129.66100811.0-139.3 %0.07048.5701.3989990.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ21455.329890.053.9 %5.03815.771839.251.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ22755.157075.068.9 %5.04082.04142.80496.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ24738.5296775.072.6 %5.02408.59991378.4542.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ26365.1623248.011.8 %5.04766.58011784.0562.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ31529.68213596.53-577.4 %0.07733.09968910.6631-15.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ23253.5125682.0-10.4 %0.04595.43993354.440427.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ16303.1617292.0-6.1 %0.01895.1699563.7014870.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ37187.28977382.0-108.1 %0.08189.4795557.1560193.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ64648.7515634.075.8 %5.02826.962076.05426.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ24581.97117866.027.3 %5.03625.62011410.455461.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ25996.0821732.016.4 %5.05108.8799999.9604580.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ86353.21127429.068.2 %5.010813.682827.19773.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ33446.01277059.0-130.4 %0.07542.9297781.3179989.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา159007.69148601.06.5 %3.06342.07036284.59180.9 %0.5
สพ.สมุทรปราการ2367763.383997.096.5 %5.04849.37992537.62647.7 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 641752.94851000.0-32.6 %0.010433.3412205.79-17.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ15781.246919.056.2 %5.01914.1799953.0684850.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ37346.4165342.0-75.0 %0.08531.75983191.420462.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ192595.69292792.0-52.0 %0.014230.333731.075473.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ42778.37955519.0-29.8 %0.06420.97023089.399951.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ399768.69281548.029.6 %5.035458.3799667.769572.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ19803.8411271.043.1 %5.03055.14011103.491563.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ7803.820324587.0-215.1 %0.02951.87991541.747.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1121336.73105258.013.3 %5.05138.87994267.827117.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 229372.37165789.0-124.0 %0.05178.18023223.96937.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ61413.5942122.031.4 %5.01802.41991056.556541.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ572194.13501666.012.3 %5.09163.17974624.213449.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ201721.53202296.0-0.3 %0.03889.08019571.4629-146.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ391283.81157282.059.8 %5.02710.38015239.8105-93.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์170792.47107000.037.4 %5.02399.58011744.361927.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ262675.31103867.060.5 %5.091106.34410703.62188.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย5480527.01889573.865.5 %5.087267.89810525.40687.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 27555.87133000.0-19.8 %0.05108.87994119.000519.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ21527.63965.081.6 %5.01762.211117.82736.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ272858.4173077.073.2 %5.018387.72132296.949-75.6 %0.0
รวม 13,037,462 6,717,375 48.48 % 5.0 540,998 200,287 62.98 % 5.0