จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์17571.3114634.719773.6 %5.03506.1599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์96212.32868435.89828.9 %5.0483.01889.6544-291.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์13347.7125980.42-94.6 %0.02821.56011336.388952.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์17317.028714.830149.7 %5.04323.8398419.31190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์113513.865552.042.3 %5.015714.424919.109468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02202.6101679.6585169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง20837.41786.091.4 %5.01373.7366.8614873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง17632.8792478.085.9 %5.01423.08290.9469979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง22760.5394937.078.3 %5.02542.4399351.9370186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่22125.072544.088.5 %5.02420.76165.9744993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย21364.571768.091.7 %5.02513.22265.9240189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย22042.3013028.086.3 %5.02204.28669.9799869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด15159.223069.079.8 %5.02090.3101391.9781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง21195.341635.092.3 %5.01818.36519.0040371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ23132.233577.084.5 %5.01848.48453.9564875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก21858.332063.090.6 %5.02104.0801447.01378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ21297.342533.088.1 %5.01612.6199437.6934872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์25585.761773.093.1 %5.01837.5601375.2309979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์20243.1312606.087.1 %5.01589.5893.61799694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช20915.851350.093.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ26116.211882.096.6 %5.01066.0292.84999891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์20359.85750.096.3 %5.01773.4279.51499995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง21076.61747.091.7 %5.02261.3999233.8329989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์20919.6992102.090.0 %5.01850.58102.25394.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์19829.6612150.0638.7 %5.05673.966126.5498-8.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์16815.3697708.589854.2 %5.03142.6499768.5499975.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง17149.083914.077.2 %5.03486.01501.056.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง16035.265200.067.6 %5.03182.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย17339.7113295.081.0 %5.03121.08012295.226.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์23101.4310910.0552.8 %5.06814.91996932.6631-1.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์20078.415840.399970.9 %5.04666.14993713.41720.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์16186.213822.076.4 %5.04076.523128.716623.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์28366.7318278.535.6 %5.07955.879914685.803-84.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์14644.6212942.011.6 %5.03717.50988310.4004-123.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์24518.4116198.033.9 %5.07917.85994257.652846.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์68420.45359022.013.7 %5.011606.983768.630667.5 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์3502694.3303798.2891.3 %5.025552.273131.9587.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์21922.528512.219761.2 %5.05141.41022368.350153.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)29913.0314459.085.1 %5.0639.900021368.955-113.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์37938.932948.092.2 %5.0733.26001552.6245124.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์12724.273936.909969.1 %5.03182.8901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์15949.754204.740273.6 %5.05750.67972297.698560.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์17711.14238.076.1 %5.04761.239715126.975-217.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ8182.5098ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2223.0854ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์14149.4913084.07.5 %3.53163.85996040.1665-90.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์72068.0751774.78928.2 %5.09325.08011364.903185.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์63479.11719870.6668.7 %5.05673.964258.25225.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์31628.3314791.8553.2 %5.09143.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์35404.94928391.35919.8 %5.08754.544408.189949.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์16461.96113084.020.5 %5.04190.76036641.7158-58.5 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์14169.5217129.0-20.9 %0.03163.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์339032.7849552.085.4 %5.05240.64993212.206538.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 97296.609161809.84-66.3 %0.02985.242469.097417.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์15507.1895062.350167.4 %5.03868.83012086.75146.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์17800.4619335.047.6 %5.04628.08981982.262557.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์44001.1638064.78113.5 %5.05673.962230.314960.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์18004.9718520.080152.7 %5.04875.29981846.562562.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์15009.35949470.141-229.6 %0.06814.91992701.391660.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1421673.4167321.084.0 %5.06567.36043900.849940.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2258977.678420.080196.7 %5.015250.861846.562587.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3156475.1664277.1658.9 %5.015355.381535.038590.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4115123.3652266.05954.6 %5.015520.8014002.074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)123024.9643918.8464.3 %5.014930.0414243.616271.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์104716.86.0100.0 %5.01110.29995.699999899.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง60153.6859579.01.0 %0.54130.33981489.670463.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์99950.25340383.0-240.6 %0.03813.12018821.1016-131.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์58141.596.0100.0 %5.03660.725.699999899.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์61220.526.0100.0 %5.03721.68025.699999899.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง506852.6317257.56196.6 %5.04490.64011782.513560.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก447941.88113720.074.6 %5.05687.62014725.913116.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์104206.26157338.2-51.0 %0.016172.819ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 20626.7411972.042.0 %5.05445.90043902.590628.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์15267.5693984.899973.9 %5.03563.212649.312525.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์85541.242121165.29-41.6 %0.032803.44129201.0111.0 %5.0
รวม 7,997,832 2,246,885 71.91 % 5.0 363,880 202,277 44.41 % 5.0