จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์3581.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01432.87695.2099651.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์161349.0968815.98457.3 %5.0594.839971755.7424-195.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์23011.5820154.1812.4 %5.06376.0801959.7714884.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์15850.65548.065.0 %5.04196.1099275.21593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์111594.6877348.030.7 %5.012144.815575.910654.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี25078.334608.081.6 %5.01923.0601481.6594875.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน24029.162435.089.9 %5.01089.7580.7592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ28018.513312.088.2 %5.01978.5601286.9189885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง24718.591764.092.9 %5.01698.119982.59300295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์25130.777662.069.5 %5.01495.9301133.370591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท24997.593002.088.0 %5.01846.7999273.989585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ24132.2892216.090.8 %5.01408.14158.74588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ23928.6311621.093.2 %5.01478.2864.21050395.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม24973.851812.092.7 %5.01452.2480.43650194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ23968.8111733.092.8 %5.01171.0867.66850394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม24335.9492493.089.8 %5.01867.92311.4574983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี23724.982316.090.2 %5.02073.179977.04499896.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม62214.0738731.19937.7 %5.08717.17972765.951968.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์21125.64126736.17-26.6 %0.05641.35014164.952126.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02911.60991161.29960.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูมไม่ครบ2473.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2332.3164ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาทไม่ครบ3920.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2986.325ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์17368.576948.760360.0 %5.04652.482768.955840.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์18628.8015149.072.4 %5.04043.994316.8306-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์46603.33230202.035.2 %5.016556.528135.214850.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์16468.336970.390157.7 %5.04155.544329.1499-4.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์31430.3523119.8326.4 %5.010186.149462.21887.1 %3.5
ส.ป.ก. สุรินทร์26748.13114036.6347.5 %5.08113.39011429.016582.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์43605.14862457.52-43.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์23716.919259.061.0 %5.06839.31981682.012975.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0365.54999357.136992.3 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0409.53335.6999818.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.53998253.76545.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์20206.0514658.076.9 %5.04994.71505.4190189.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์15955.81295.091.9 %5.03682.68022491.992432.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์19981.1617734.2311.2 %5.05394.12012961.0345.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์44967.62193470.836-107.9 %0.010149.0515608.273-53.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์868.3300212091.81-1,292.5 %0.0318.420011279.8495-301.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์21583.277944.063.2 %5.05622.29981429.54174.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์64882.14894895.781-46.3 %0.022090.161421.90393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์9700.439512109.08-24.8 %0.04113.719713246.236-222.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ28532.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2614.6279ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์30830.123709.023.1 %5.07609.91993956.060548.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์17486.13110701.038.8 %5.03799.0901313.5719991.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์62683.44912257.080.4 %5.05051.81982679.32347.0 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์508.3883840.438-16,391.7 %0.01491.661672.334-12.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์15023.493584.076.1 %5.03112.20021441.39253.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์22836.4815144.4533.7 %5.05793.45022662.60354.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์15958.464822.069.8 %5.01614.31138.470529.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์36584.7718250.31150.1 %5.04596.18021886.054159.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์20880.22112461.2240.3 %5.05736.419954.70000199.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์21079.12921864.189-3.7 %0.05603.291201.455478.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์69930.9314929.078.7 %5.08243.4902877.75589.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1177650.5276204.9357.1 %5.07796.50982357.377469.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 298680.46950314.2749.0 %5.07482.461020.214586.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 348363.3265974.984-36.4 %0.09569.62011558.31183.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)74957.39150636.55132.4 %5.013277.13027.856477.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์67453.56347923.42229.0 %5.02325.761239.546.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์36788.28916445.80155.3 %5.02275.16991167.986948.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์563763.13395399.029.9 %5.010163.5216006.531740.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์719480.44192825.9873.2 %5.06232.20027628.8735-22.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์307751.6997664.068.3 %5.05154.64015134.41750.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท358775.6393546.00873.9 %5.04842.78032768.804942.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ85182.797ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4204.709ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ525690.8177861.9385.2 %5.05390.16026905.2969-28.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์65591.422127327.7-94.1 %0.014167.9823392.92-65.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 21723.38110017.2953.9 %5.05051.81982005.43160.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์16538.6412795.083.1 %5.03758.7617.09999899.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์173350.6991315.86747.3 %5.046693.05145724.9692.1 %1.0
รวม 4,685,259 2,292,465 51.07 % 5.0 370,484 219,306 40.81 % 5.0