จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ20909.65260.850174.8 %5.03230.62011422.919456.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ66204.34435893.60245.8 %5.01475.22599.8869659.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ9271.86047058.629923.9 %5.05766.01370.73676.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ18947.5910778.6143.1 %5.04808.9702815.46183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ62542.7561320.02.0 %1.017164.8014438.2574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์24271.1891826.092.5 %5.01481.7507.6230265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล23962.162761.088.5 %5.01584.0349.2674978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน23248.261668.092.8 %5.01137.9614.39699998.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ23272.581244.094.7 %5.01167.7256.15999695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน23687.2191288.094.6 %5.01246.848.64596.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย23601.4493209.086.4 %5.01541.46363.916576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ28237.669445.066.6 %5.01612.6799502.43668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์25489.13128.087.7 %5.02611.3201504.6304980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์24123.842861.088.1 %5.01941.2999505.2479974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ24409.3912733.088.8 %5.02122.3799501.0775176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง23194.43996.095.7 %5.01290.8444.42496.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ23542.0511118.095.3 %5.01587.11995.399999699.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์23341.11136.095.1 %5.01159.965.399999699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่23612.4591309.094.5 %5.01669.3201496.6885170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์23277.6891288.094.5 %5.0914.7600113.598.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง23544.5611724.092.7 %5.01367.585.399999699.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์23438.1411049.095.5 %5.01460.3101251.6455182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย23470.841156.095.1 %5.01069.32018.451000299.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ63495.9112087.4981.0 %5.05260.66992586.849950.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง16200.744029.379975.1 %5.02125.8201632.9000270.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์14685.082357.083.9 %5.02896.14011475.3549.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์14590.412692.081.5 %5.03035.70021174.261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย15251.223650.076.1 %5.02336.52895.8499861.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ26474.86916507.64137.6 %5.06805.62016965.7036-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ20022.4494556.830177.2 %5.04880.482596.321546.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ18668.676795.7363.6 %5.02148.242412.8574-12.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ97099.89130533.28168.6 %5.019066.43910422.12245.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ12859.638700.602-200.9 %0.03326.64997083.3804-112.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ34964.0731186.86910.8 %5.010433.297665.340826.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ28120.81114828.7647.3 %5.08460.041160.67286.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ82561.60251076.48838.1 %5.07946.58011852.226976.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ27693.688875.068.0 %5.05831.28033648.598937.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ9673.84965865.039.4 %5.0391.62418.21851-6.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ22128.3096256.939971.7 %5.05094.18023715.696827.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ17293.8912186.087.4 %5.04086.35011191.414170.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ21978.64119760.4110.1 %5.03999.962929.758126.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ29895.7525785.4813.7 %5.08555.12991946.002477.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ33108.10932400.162.1 %1.08341.52519.561569.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ22281.03911184.849.8 %5.06306.68992580.143159.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ97415.35258328.10240.1 %5.034918.98759.0120297.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ23396.357117.069.6 %5.04276.50986147.6592-43.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ20170.7515765.421.8 %5.05317.83011984.426562.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ35032.05930413.7413.2 %5.09120.91991406.36184.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ48902.23814123.3271.1 %5.02652.41991605.539.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ28394.56114339.949.5 %5.04466.6699233.00494.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ64906.03913321.179.5 %5.05774.252532.791556.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 199036.5100675.449.4 %5.05556.56012842.387948.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ15979.5514527.299871.7 %5.03511.3301737.61279.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ19883.1716001.7619.5 %5.04956.56012575.69748.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ16648.7793910.609976.5 %5.03778.08011291.20265.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ30468.18925543.9816.2 %5.06648.83982632.55360.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ25821.69915405.040.3 %5.07637.92972004.112173.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ12818.842066.859-228.2 %0.05107.53375.786433.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)619308.8184480.086.4 %5.016764.3712653.33384.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1131650.63217682.77-65.3 %0.013849.713204.076.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2247450.4254589.98877.9 %5.06542.87995038.115223.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 352209.67239196.55124.9 %5.01324.43992390.98-80.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 494952.07852809.1644.4 %5.08815.01952554.245871.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ14408.1727560.359-91.3 %0.01762.67991068.339.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ142408.6390136.03136.7 %5.05376.81982793.271548.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์237166.4798753.82858.4 %5.06246.09436.4873-51.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ273287.72103844.062.0 %5.05280.41992619.398450.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ678733.5193027.0271.6 %5.05187.78034227.700218.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ111221.84137819.98-23.9 %0.012695.0817591.787-38.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 18404.22111172.539.3 %5.04523.85012456.206145.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ16084.517386.054.1 %5.02354.542475.51-5.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ115291.6677947.10932.4 %5.034751.5222915.84834.1 %5.0
รวม 4,630,101 2,049,511 55.74 % 5.0 409,941 190,258 53.59 % 5.0