จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2366654.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02440.56013894.219-59.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี15378.965085.066.9 %5.04145.85011049.246574.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ676.79449ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี452961.5247066.9545.5 %5.02183.521565.685528.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี1777497.396605.10294.6 %5.08236.1396899.1939789.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี18713.19919205.02-2.6 %0.05457.96765.4815186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี160575.91134868.016.0 %5.021127.1217126.643666.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี29425.6812442.057.7 %5.02488.3701579.4135176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ26262.773523.086.6 %5.01767.6001344.019580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม22659.43195.099.1 %5.02228.5801463.1984979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม20214.651132.094.4 %5.02068.91996.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก21344.921687.092.1 %5.02696.8201377.3844986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ21748.842187.089.9 %5.01599.6001371.1514976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร26573.4881369.094.8 %5.02129.5801363.0725183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ21838.0511689.092.3 %5.02241.0367.62583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน21741.9692710.087.5 %5.01718.46374.0809978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล22126.3012373.089.3 %5.02100.54360.0634882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่21482.852304.089.3 %5.02376.8401366.84984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน21620.4493087.085.7 %5.02989.98489.7964883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น20733.3011961.090.5 %5.01823.3999378.29779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย24294.6311817.092.5 %5.02432.939911.699.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม21989.932134.090.3 %5.01140.2454.54999995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร21975.7111743.092.1 %5.02275.026.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง22444.7791356.094.0 %5.01249.26.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร21696.072864.086.8 %5.02069.3799364.6229982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง22121.949544.097.5 %5.01408.226.099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์2200.781065.051.6 %5.0890.39996364.528559.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก21378.672032.090.5 %5.01108.1136.20000196.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก99407.539172982.02-74.0 %0.08983.39063192.247164.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ21783.86914477.033.5 %5.04488.66022835.08536.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี28783.64163798.25-121.6 %0.08766.719714880.714-69.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี16284.22112133.825.5 %5.02486.5801582.7014876.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ15903.716000.062.3 %5.01778.581710.03.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล15560.26000.061.4 %5.03255.90011715.424647.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ18512.326534.064.7 %5.03347.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม15793.188952.599643.3 %5.03508.981756.569149.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร18721.4593000.084.0 %5.03841.02285.092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี18862.27912551.1633.5 %5.05374.37991323.767975.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี23723.381ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07625.75985952.449721.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี18912.22112632.5433.2 %5.05572.08013479.51237.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7121907.99146222.0-19.9 %0.043169.37925002.642.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 425743.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08876.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี56064.80112916.077.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี48669.28119753.059.4 %5.06484.80036975.1279-7.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 423789.96124535.77-3.1 %0.010652.72113373.509-25.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี159242.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014698.515255.264264.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี12603.9128803.949-128.5 %0.03365.93996115.5601-81.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี28653.14124510.02914.5 %5.08766.71972536.82471.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี254802.3167637.76673.5 %5.013901.0411491.357989.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 60409.94181801.0-35.4 %0.023501.69934066.199-45.0 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)29823.19948965.289-64.2 %0.010585.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี21257.631ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06484.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)23563.7640439.199-71.6 %0.08645.58014856.827143.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)70728.24261820.56312.6 %5.029182.8595700.080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง103996.0762818.039.6 %5.02282.041582.18730.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี131005.592674.098.0 %5.01223.58344.9924971.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี19236.233535.081.6 %5.06446.8901507.2049992.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี19440.9695016.799874.2 %5.05374.37992219.44758.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี21292.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06484.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี112305.690000.019.9 %5.037290.71916800.054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี21088.336000.071.5 %5.05343.83982850.046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี24962.0711379.4854.4 %5.06484.80032850.056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี33121.28989666.703-170.7 %0.09337.19921140.087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี40084.012000.070.1 %5.08766.71972850.067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี21116.829000.057.4 %5.06484.80031140.082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี28903.6725917.3510.3 %5.08766.71974574.430747.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี45439.85248000.0-5.6 %0.014129.2794470.068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี18534.05142000.0-126.6 %0.04202.8799570.086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี141082.3883382.07840.9 %5.05291.66993660.606430.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี390847.56105426.9973.0 %5.03759.04667.2251-24.2 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 559657.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011611.626498.699744.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี16075.136312.9660.7 %5.04317.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี23317.2314223.7539.0 %5.06862.68022824.331158.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5266.6631ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี17428.848296.052.4 %5.03002.281991.665533.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี37578.32831654.6815.8 %5.09258.59963286.064.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี26375.70124000.09.0 %4.58766.71971140.087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี18391.9220497.02-11.4 %0.07117.87012789.600160.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี146740.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.060109.922ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28125.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010585.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี73143.14130000.059.0 %5.04337.7603555.087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1660228.81180000.072.7 %5.018601.025700.069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2262303.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08850.15048830.20210.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 31767578.872518.4395.9 %5.010457.4674457.195-612.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4659648.069075.88389.5 %5.018519.3013072.383.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5265972.9728748.089.2 %5.011092.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม311176.81240000.022.9 %5.07687.68022850.062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี311176.81180000.042.2 %5.07267.86042850.060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี570319.19180000.068.4 %5.06103.73972850.053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี347387.03150000.056.8 %5.07267.86042850.060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี299867.03240000.020.0 %5.07267.86042850.060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ422634.97120000.071.6 %5.06781.91992850.058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล487618.56150000.069.2 %5.06472.86042850.056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ422634.97120000.071.6 %5.05256.83982850.045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี160688.0180000.0-12.0 %0.012981.8411400.012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี53803.809152581.8-183.6 %0.022673.0419109.289159.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี103836.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06666.3604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)18184.7310656.041.4 %5.03616.8655.581.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีไม่ครบ171913.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4189.2236ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 20392.81115050.026.2 %5.06199.58015003.377419.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 19038.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05343.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี19038.266000.068.5 %5.05343.83983990.025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี384454.41108104.6871.9 %5.038698.08241916.449-8.3 %0.0
รวม 12,446,824 4,364,046 64.94 % 5.0 678,635 420,323 38.06 % 5.0