จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร24720.273328.086.5 %5.02943.35991370.384553.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร72613.71953677.80126.1 %5.01014.0471.9409853.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร16797.926310.062.4 %5.03057.481490.503451.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร19484.2895351.072.5 %5.03399.72279.6799991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร78657.53955132.029.9 %5.09560.82033456.717563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร27868.737090.074.6 %5.02480.3401659.1455173.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว29283.521352.095.4 %5.01578.89595.4030262.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา7603.65042423.068.1 %5.02061.6001516.5974774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย29488.0511466.095.0 %5.01815.2999510.8964871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม26573.072367.091.1 %5.01516.6801516.5809965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว22067.61466.093.4 %5.01311.54464.8349964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง2085.951794.914.0 %5.01818.690162.73199896.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร18768.9216488.30112.2 %5.04065.18991629.2559.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01667.5505.3999969.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ3998.45022178.045.5 %5.02813.68991213.1556.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย15097.382849.581.1 %5.02284.281434.537.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร23774.764669.080.4 %5.05130.12014184.588418.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร17275.266870.060.2 %5.03521.07985357.4014-52.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร18685.3794499.075.9 %5.03323.58013017.07869.2 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร22024.689918.055.0 %5.05149.13965830.9102-13.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร11815.3719579.92-65.7 %0.02430.43995235.7256-115.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร27129.35210181.762.5 %5.07278.90044023.2544.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร26168.35919104.0927.0 %5.05947.79981397.725576.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร24370.60957126.898-134.4 %0.05510.43022439.647555.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร22568.8596533.100171.1 %5.04540.6802147.734596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร18486.5413761.079.7 %5.04046.2402426.70289.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร20247.1998419.580158.4 %5.03285.542749.081516.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร29136.245061.082.6 %5.07849.37999874.7227-25.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร12930.158890.031.2 %5.06708.41992235.805966.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร37132.0722336.039.8 %5.011139.181654.605585.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร24615.87135527.0-44.3 %0.05806.79323.4750194.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร21820.087947.063.6 %5.04141.37011602.97361.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร21341.3117870.063.1 %5.04996.981533.64269.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร23564.6815539.034.1 %5.05045.2798878.7690482.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร34232.1615135.5855.8 %5.05871.71972116.600164.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร16800.56112827.023.7 %5.02962.3799302.4134889.8 %5.0
สพ.ยโสธร62325.9929380.085.0 %5.04027.16992743.628431.9 %5.0
รจจ.ยโสธร 190016.53103322.1945.6 %5.04333.752843.959534.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร15384.1993886.074.7 %5.02601.0601334.4187.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร20586.2797560.063.3 %5.03970.20022493.274937.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร16088.3113991.075.2 %5.02753.15991261.837554.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร22288.2421089.2115.4 %2.54920.93992116.44857.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร18589.585496.070.4 %5.03760.9399595.1560184.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร28150.39137875.559-34.5 %0.07564.02052500.588466.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 129877.53974351.711-148.9 %0.09593.26953157.010567.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 245460.281534.8900198.8 %5.07847.87994024.248.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร17610.19920788.0-18.0 %0.01617.051241.0823.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร492141.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010002.9ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร269210.3194672.064.8 %5.07124.047906.8501-11.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ92174.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7062.4805ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร42958.2792992.0-116.5 %0.09315.66028574.90638.0 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 19254.061663.0999896.6 %5.03932.06014384.0503-11.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร185458.7377840.058.0 %5.023903.4816091.74132.7 %5.0
รวม 1,832,488 999,510 45.46 % 5.0 245,339 130,780 46.69 % 5.0