จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ23165.413047.9686.8 %5.03557.0999871.3590175.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ64595.46142665.0234.0 %5.0463.73999419.243019.6 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ16958.9322149.811-30.6 %0.04469.8799727.5219783.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ19863.249190.730553.7 %5.04429.2402243.3995194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ87865.92258800.033.1 %5.015651.265825.751562.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ25168.4618675.065.5 %5.02079.6299307.0020185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส23231.821657.092.9 %5.02081.5801633.5739769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์21649.6311741.092.0 %5.01937.28494.2944974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต21820.331791.091.8 %5.02779.26343.833587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว23208.582103.090.9 %5.02534.22372.1814985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ21943.021979.091.0 %5.01845.24490.4279873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า21815.322558.088.3 %5.01223.88253.61279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น21361.3111553.092.7 %5.02287.74258.4884988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์23688.6092317.090.2 %5.02771.6401422.8070184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว27265.742002.092.7 %5.02027.5701407.7399979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร22201.3011716.092.3 %5.03044.5801552.9854781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์21158.4491521.092.8 %5.01506.63203.271586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง27485.751328.095.2 %5.02332.99453.6155180.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ23178.5720912.4399.8 %4.55021.33987930.5332-57.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ16368.826.0100.0 %5.03188.15992124.694133.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส15540.924761.069.4 %5.02944.56011661.549943.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว15267.663939.074.2 %5.03831.90011555.045559.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ25482.47119538.64123.3 %5.06238.35994581.489326.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ17715.7813495.2480.3 %5.05040.35992459.818651.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ17734.517240.059.2 %5.03671.16022278.483937.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ48448.28123156.052.2 %5.018066.3018526.372152.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ12909.9611005.1614.8 %5.03750.964249.9678-13.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ28931.4116856.06141.7 %5.08131.91995834.462928.3 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ21752.1618959.7612.8 %5.06390.4902913.6909885.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ40684.8243456.238-6.8 %0.07477.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ24801.5210865.1256.2 %5.06523.58981431.108478.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ9160.83982672.070.8 %5.0454.98001364.9819919.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ19533.4395774.890170.4 %5.05705.8799297.6254994.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ16141.933628.077.5 %5.04261.794361.5259-2.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ19906.6815442.022.4 %5.03543.85992537.762928.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ29180.49183116.22-527.5 %0.08120.939913453.562-65.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ28124.8324478.6813.0 %5.09262.97957036.089424.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ20897.67588.830163.7 %5.05611.56011437.14174.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ22759.4157391.828-152.2 %0.06162.29596.4575290.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ22043.76493.097.8 %5.05839.023434.909941.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ29117.1996221.259878.6 %5.06808.83012953.388456.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ25862.64116319.636.9 %5.06542.41023400.15748.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ23011.011972.1791.4 %5.04488.8701272.5375193.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ19314.03917177.011.1 %5.05496.71973135.274943.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ199567.8614058.093.0 %5.06110.93994016.432634.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ13661.083886.871.5 %5.04551.1602636.7659986.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ20873.80115660.025.0 %5.05991.09962799.697553.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ16742.085331.899968.2 %5.04355.76031516.109565.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ30162.39125709.21114.8 %5.07645.49022759.08563.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ39347.49214736.7362.5 %5.05839.022464.014957.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ40976.4130631.025.2 %5.06865.8604705.1400189.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ84771.242ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3139.0574ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 264234.35946018.68828.4 %5.010599.6896128.602142.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3178881.5860685.55966.1 %5.09341.3398252.097.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ14269.7511574.18918.9 %5.01461.231212.767517.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ417949.88355020.015.1 %5.010009.364616.460453.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ221239.91103825.9953.1 %5.06179.049060.0-46.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ147458.084200.042.9 %5.06006.31982724.32454.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ162918.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05706.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์157393.5864241.03959.2 %5.05587.37995293.52255.3 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ33483.28157097.52-70.5 %0.014398.19914052.6532.4 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 18148.499669.046.7 %5.05040.33012186.5256.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ16882.62673.084.2 %5.02535.89011954.596422.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ260763.44149607.3642.6 %5.033831.9618640.2574.5 %5.0
รวม 3,000,354 1,747,887 41.74 % 5.0 348,473 171,129 50.89 % 5.0