จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ20995.6291247.840194.1 %5.02284.74822.3770164.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ86671.453185816.28-114.4 %0.0364.941446.964-296.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ17233.774918.160271.5 %5.03197.461068.056566.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ17918.0813144.026.6 %5.03558.8301662.4000281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ41783.3428932.0130.8 %5.010157.43738.002963.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ29626.8693545.088.0 %5.01281.72355.12972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน21419.8591737.091.9 %5.01439.28417.743571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม20724.4591365.093.4 %5.02041.79305.5199985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา21112.1411564.092.6 %5.01272.54427.2055166.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ27091.231328.095.1 %5.01181.8201418.4370164.6 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ23203.7219246.070360.2 %5.05479.43994225.305722.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ20486.6895212.074.6 %5.04623.71973943.298114.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ18105.4394410.359975.6 %5.03653.93992584.702929.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ15920.553580.077.5 %5.02512.981328.470547.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ23571.53913782.541.5 %5.05935.85996681.6445-12.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ10177.0114974.34-47.1 %0.02472.784647.6187-88.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ19154.596088.068.2 %5.03996.18023952.951.1 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ21367.1712507.1541.5 %5.03478.55981086.391568.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ29939.9137777.852-26.2 %0.05137.1401938.7910281.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ19631.8598022.059.1 %5.04034.24478.7999988.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ19727.085405.160272.6 %5.04034.2202363.3654891.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ16382.752796.7782.9 %5.02931.31688.216442.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ18680.278432.054.9 %5.03882.12011547.18960.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ27980.75625.0999897.8 %5.07875.479512235.154-55.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ38024.2894127.549889.1 %5.05030.50983618.397928.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ18058.06110509.041.8 %5.03691.952097.486143.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ51413.44960545.168-17.8 %0.09796.0898278.5685197.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ24110.8814428.259881.6 %5.02855.221759.447538.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ20843.8410183.7851.1 %5.04795.023578.355525.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ18985.57623.160259.8 %5.04072.28794.9124880.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ19840.1098852.299855.4 %5.05099.12012504.943450.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ15624.8711505.626.4 %5.02531.98401.6124984.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ63650.7386881.089.2 %5.04030.462405.213140.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 191159.25154107.1619.4 %5.04231.85993763.943811.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ14812.313147.100178.8 %5.02284.74652.0799671.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ17037.17422.600156.4 %5.02988.35991391.179953.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ15076.132863.7481.0 %5.02436.8999808.5640366.8 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ21736.6811596.6246.6 %5.04908.962997.145538.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ27209.323889.085.7 %5.03539.8198590.4249983.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ18819.517630.06.3 %3.04110.29981501.53263.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ391393.9467896.082.7 %5.08620.11046183.236328.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ15337.2429193.889-90.3 %0.01824.92944.548.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญไม่ครบ247707.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ169.13699ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน262147.2540064.084.7 %5.03446.267137.73-107.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ66967.28967796.266-1.2 %0.08664.839813202.169-52.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 18673.1296535.065.0 %5.03425.70022793.579618.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ15818.173274.859979.3 %5.02513.10012105.693816.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ95799.60955420.2542.1 %5.027127.0215125.00544.2 %5.0
รวม 2,031,445 971,949 52.15 % 5.0 208,854 131,999 36.80 % 5.0