จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู13149.992354.082.1 %5.02124.3999418.9500180.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู80133.89862799.92221.6 %5.01369.3201663.4420251.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู14948.9395209.065.2 %5.02770.9299790.9604571.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู16157.554391.319872.8 %5.03436.5463.7899886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�37029.37133052.6610.7 %5.08818.02053890.2555.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู21318.235839.2972.6 %5.01533.5699333.62178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�20058.6291825.090.9 %5.01662.96441.075573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง19756.6311597.091.9 %5.01683.24430.99674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง20199.431455.092.8 %5.01515.88521.32865.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�19428.061707.096.4 %5.01423.4401133.1909990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา19918.251257.093.7 %5.02029.5601799.9379960.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�20476.269709.052.6 %5.05471.22024102.030325.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู140766.026060.095.7 %5.067406.2973571.88694.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู16127.913901.075.8 %5.03493.56011925.74544.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู15962.323279.599979.5 %5.03360.42991912.853543.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู23749.99689.059.2 %5.06992.464632.97933.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู9973.35947285.7126.9 %5.02705.82014047.021-49.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู28260.63111672.8858.7 %5.05152.20023857.151925.1 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�23314.849164.429760.7 %5.06764.2803968.7564785.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�28132.6537725.078-34.1 %0.05946.60011371.201576.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู16666.3596917.058.5 %5.03797.8198407.15189.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู8507.87011300.084.7 %5.0285.23999149.0804947.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู16916.023661.078.4 %5.02947.47511.36682.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู14751.8111707.088.4 %5.02831.042331.39517.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู17415.589098.047.8 %5.03987.961040.78273.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู26220.471232423.7-786.4 %0.08133.419931253.939-284.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู17704.64130810.0-74.0 %0.04140.06013972.04494.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู43601.7627035.083.9 %5.05136.21720.5369986.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู32052.61958800.219-83.4 %0.010788.24698.0219793.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู56317.8286802.087.9 %5.03417.482943.536913.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู18048.06110647.041.0 %5.04387.27983413.273922.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู19913.027893.060.4 %5.05166.962325.485855.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู23805.5317350.069.1 %5.03416.991546.971954.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู15389.1312244.020.4 %5.02961.1001309.1389.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู165713.2711580.093.0 %5.03758.15991611.25757.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�221013.73129660.6741.3 %5.04532.52984655.0757-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู12949.073816.070.5 %5.02314.5901805.8944765.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู17287.7116695.061.3 %5.03911.87991020.765573.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู14871.083372.077.3 %5.02885.041533.96546.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู22655.1616699.026.3 %5.04558.41993080.802532.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู16957.188175.051.8 %5.03797.8198797.0214879.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู18150.8518202.609-0.3 %0.04216.15043944.30966.4 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 50036.1888064.0-76.0 %0.06309.08984242.946332.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2110495.4950180.7354.6 %5.06433.544467.753430.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู11489.18914952.82-30.1 %0.01775.381520.014.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู194026.84175025.09.8 %4.55380.983622.421932.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง259637.3854382.21979.1 %5.03732.90012379.373536.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�38050.62165380.117-71.8 %0.08879.09966596.87625.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18120.086475.064.3 %5.03892.86992810.023927.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู13951.593268.076.6 %5.02314.56011349.81741.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู93443.23422394.4176.0 %5.024373.85929316.037-20.3 %0.0
รวม 2,195,022 1,293,984 41.05 % 5.0 290,125 160,654 44.63 % 5.0