จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18456.859809.129946.9 %5.012670.45728.3474794.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 138593.6648650.559-26.1 %0.07716.23971448.335981.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น22161.5515261.076.3 %5.04048.26899.1274477.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น143888.86128439.9810.7 %5.0910.739991462.1544-60.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 39188.5225995.80133.7 %5.0315.72634.52698-101.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 937732.69381891.059.3 %5.02088.487413.1572-255.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น30641.35967350.688-119.8 %0.010399.621300.7487.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น17427.6999819.043.7 %5.04942.02432.0029991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น106282.49131028.0-23.3 %0.026373.02910129.68861.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 123491.2217407.068.5 %5.02578.96779.2944969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 225727.997308.071.6 %5.01886.8201707.6929962.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง24802.91874.092.4 %5.01009.559948.59999895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน24721.3911641.093.4 %5.01005.651.29999994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ23445.9711595.093.2 %5.01775.8801482.44872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ23168.2214736.079.6 %5.02942.7002682.46176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู22231.011138.094.9 %5.02527.554.097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง25663.493752.085.4 %5.02042.3401491.3999975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์22876.0512367.089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน21427.4712186.089.8 %5.01795.74456.074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่24539.834855.080.2 %5.02231.04634.8389971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล24885.3914228.083.0 %5.02761.9199376.4564886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย22932.1311903.091.7 %5.02102.7648.59999897.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง23244.3792514.089.2 %5.02467.7448.59999898.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง23070.981958.091.5 %5.02240.6401456.079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี21069.761841.091.3 %5.02002.5499.575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท21483.1192022.090.6 %5.01557.3654.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง21213.0291380.093.5 %5.01532.5254.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน21107.431865.091.2 %5.02415.554.097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด21079.289973.095.4 %5.01080.36456.057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น20982.3517300.8417.5 %5.06425.63964391.81231.7 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง13647.912677.080.4 %5.02568.48968.3824562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่14938.773505.076.5 %5.02805.6599743.4699773.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ13998.852408.082.8 %5.02486.28939.4929862.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล14415.634198.070.9 %5.03189.48957.3244670.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น17819.03910232.90342.6 %5.04029.23971028.084574.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น25175.4916345.035.1 %5.08250.78034319.393647.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 620036.839230.053.9 %5.010443.243354.549867.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น21616.57877.063.6 %5.07194.87993627.696349.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6110590.7259472.44-134.6 %0.046261.95336452.04721.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น16941.9393382.080.0 %5.04485.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น52491.39814528.072.3 %5.020459.0816536.13719.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 429152.3519878.19931.8 %5.09943.219717384.355-74.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 545047.801105087.77-133.3 %0.016213.0411444.50829.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น146852.1385974.74241.5 %5.05835.23972618.11355.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 25026.81128688.34-14.6 %0.012379.8012228.698582.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น10479.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03145.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น38528.39124554.73836.3 %5.013613.346325.195353.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)25807.3214595.0743.4 %5.07609.752272.4570.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 420544.6099393.054.3 %5.08292.359413250.553-59.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ116625.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2032.05ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น260718.231192556.0-357.4 %0.03694.73974466.459-20.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)80852.68850520.77737.5 %5.030347.38128000.157.7 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)88310.63344259.10949.9 %5.014036.551283.4590.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น63501.2312624.080.1 %5.06500.5303320.1499995.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)23329.88144725.25-91.7 %0.09201.49022706.730570.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)303825.0347946.12184.2 %5.0131126.098892.550893.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 432033.5264994.16-102.9 %0.013159.969896.421924.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น42815.23821697.3549.3 %5.018353.529924.642645.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.116724.3460943.05147.8 %5.01938.48925.489552.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)8735.71973514.059.8 %5.0426.0335.4450121.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น21484.837833.063.5 %5.06178.0601631.2274889.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น18183.7894783.073.7 %5.04827.90043224.81333.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น21137.8320558.822.7 %1.06159.04982532.647958.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น46091.801195244.0-323.6 %0.013309.06115157.685-13.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น32973.60219085.042.1 %5.011103.186746.111339.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น46802.32896028.992-105.2 %0.011750.09565.278595.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น28600.27917039.040.4 %5.09277.650424302.0-161.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ12481.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น24330.0926197.051-7.7 %0.07680.30031942.274974.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น29102.4316265.4344.1 %5.08110.38963081.13562.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น21737.0919569.010.0 %5.073188.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น88139.22731866.19963.8 %5.04637.84032799.143139.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น93251.40670944.023.9 %5.03170.241904.820939.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น 468473.94191977.1959.0 %5.09546.3008557.1939794.2 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 192230.2732751.083.0 %5.05555.732323.566958.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 466682.61738729.19941.9 %5.019313.10910064.86147.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น15175.985917.061.0 %5.03819.6899629.3654883.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น158664.88114482.027.8 %5.011250.131741.828584.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น19044.9112871.032.4 %5.05512.52821.285448.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น47267.48832889.030.4 %5.011103.183671.740566.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น22721.53913225.041.8 %5.07109.81982284.076467.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น24728.8313659.044.8 %5.010222.831692.148683.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น22813.80933374.18-46.3 %0.06729.53242.777651.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น148655.3333479.14177.5 %5.010047.262634.38773.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1275587.4185659.00868.9 %5.06019.64014566.421924.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3199426.3356695.17271.6 %5.08203.80083504.768357.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4163807.5968527.35258.2 %5.010128.848902.288112.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5206080.4152441.44174.6 %5.04928.16025310.5474-7.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)123640.3336645.07470.4 %5.015420.7296951.996154.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น35451.4887155.609-145.8 %0.02777.91993345.9529-20.4 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น222232.5880869.88363.6 %5.02238.66024540.4199-102.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่269160.8190032.066.6 %5.05653.20024960.872612.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5467.6641ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น482103.72412100.014.5 %5.011677.4395021.139657.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง161883.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06500.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น164813.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06427.379913405.127-108.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น167754.11174184.5-3.8 %0.05855.76034026.25231.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12790.591ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ573977.88163243.071.6 %5.07037.68023776.753446.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น48885.41122480.0-150.5 %0.09242.4611986.35-29.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น101164.09773940.75-665.0 %0.028856.2715393.48846.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น121269.81203139.8-67.5 %0.06424.43992232.833565.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 716949.5392402.085.8 %5.06258.731251.67980.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น682655.5309919.054.6 %5.012958.683257.920474.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 19001.4212873.032.3 %5.05189.271806.100565.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)29789.87950774.0-70.4 %0.012977.699840.7593.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)14754.335121.065.3 %5.08272.379992.11499898.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น17247.676278.063.6 %5.04713.83981597.539166.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4544565.75280538.1948.5 %5.0192582.2721414.43988.9 %5.0
รวม 9,484,816 7,172,682 24.38 % 5.0 1,084,467 449,213 58.58 % 5.0