จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี13578.586.0100.0 %5.03213.3599789.6690175.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี61114.6842635.89830.2 %5.0476.19981.65344-106.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี62792.0961786.1021.6 %0.5509.91150.36670.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี614578.5627357.6695.5 %5.027663.1211353.65595.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4476485.669074.939598.1 %5.027850.74143.1364999.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี19071.0617169.560162.4 %5.05248.0801696.9959786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1072904.148166133.0-127.9 %0.021857.244209.972780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี103607.47108424.5-4.6 %0.029227.266039.244679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี35159.23819710.543.9 %5.03469.6299358.9289989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ20796.341672.092.0 %5.01506.0485.2600167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4596.31984384.04.6 %2.01921.5601541.571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน20922.231722.091.8 %5.01304.64448.6659965.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน30902.331830.2494.1 %5.05274.900460.098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง1498.996.099.6 %5.02105.225.699999899.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม30701.871618.5225298.0 %5.05960.7002672.3054888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด20624.4910.095.6 %5.01653.36456.072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง21286.252693.087.3 %5.02478.72646.073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ22029.2792176.090.1 %5.02177.28456.079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ30220.3791499.095.0 %5.04939.2002456.090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ20049.6191760.091.2 %5.02652.0601513.080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ20616.832122.089.7 %5.01702.26513.069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม24588.289953.096.1 %5.01792.560156.5796.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ24713.121998.096.0 %5.01697.9399456.073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง20739.851015.095.1 %5.01502.34456.069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน22809.5292556.088.8 %5.01890.96456.075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 428999.1733053.961-14.0 %0.014180.2217682.735445.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี19233.52924669.67-28.3 %0.05818.542951.570149.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี12253.417807.036.3 %5.02062.1401962.71153.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี13819.352147.084.5 %5.02599.51259.880551.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ13650.393203.076.5 %5.02865.41991439.496949.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ13653.151852.086.4 %5.02682.48954.4744964.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี18119.237662.057.7 %5.05038.85992084.033958.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี26010.81123776.1998.6 %4.07306.27056398.525412.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี15561.376977.850155.2 %5.04183.16024900.2466-17.1 %0.0
สำนักชลประทานที่ 5229134.5139563.039.1 %5.042268.19983641.047-97.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 520225.938264.059.1 %5.09597.66023368.918564.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3423.463447.9399-0.7 %0.03783.84012622.01930.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี50342.30921033.058.2 %5.019643.19912539.76336.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี12284.7221867.791-78.0 %0.03508.62015780.6738-64.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี29913.22119901.033.5 %5.010420.3916310.260739.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี14295.1321575.0-50.9 %0.08461.8008669.7879692.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 322424.1319754.056.5 %5.010275.9613753.579-33.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี77285.10992130.188-19.2 %0.012252.163613.828670.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1038971.42732267.3-163.0 %0.04332.00983368.722.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี19070.085268.072.4 %5.05723.464609.970219.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)58045.35221575.03962.8 %5.06913.34962086.955169.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)52341.4158822.379-12.4 %0.022227.24798.5225296.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 362093.8445090.2327.4 %5.026698.7432552.758-21.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี14683.599864.032.8 %5.0491.36002293.3040240.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี7690.462759.639964.1 %5.05324.1602392.8439992.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี16002.0612557.084.0 %5.04487.4302580.4500187.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี24630.1721041.10914.6 %5.06604.33983491.087947.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี49921.602137623.77-175.7 %0.09488.63964298.695354.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี16133.9942181.77-161.4 %0.07518.59962900.045961.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี20547.859043.056.0 %5.06293.93991263.747179.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี59406.67295186.219-60.2 %0.013447.321261.229590.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี24499.55110171.8358.5 %5.07206.71972640.287463.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี22392.46915256.5631.9 %5.06864.39012418.130164.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี33656.4319022.4843.5 %5.011428.261625.079585.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี26523.0713039.050.8 %5.08499.80083176.352562.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี9352.269523855.0-155.1 %0.03422.8701318.924590.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี118193.6145164.061.8 %5.03213.021774.33444.8 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 458114.94210719.254.0 %5.010015.4393804.058162.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี16143.496069.069862.4 %5.03463.6401593.6549782.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี25206.93914784.3941.3 %5.07511.03715.7550.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี81074.8447630.090.6 %5.030868.1912207.027392.9 %5.0
สปจ.อุดรธานี46370.4336555.64121.2 %5.09423.543658.185161.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี24815.9811060.9855.4 %5.05438.24021501.36172.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี30658.24215335.0-602.4 %0.07019.93993487.459550.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 162861.44962817.2110.1 %0.58416.19927369.701212.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2181314.4838986.78178.5 %5.08659.32035301.237838.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 355373.2368492.711-23.7 %0.08126.28033773.333553.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4263854.6349598.12181.2 %5.09103.87013387.346462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)33430.719790.597.6 %5.015921.4230580.016-92.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี69572.49273517.828-5.7 %0.02706.72213.38618.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี46117.44924517.4846.8 %5.02146.7998582.3784872.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี461372.164724.080199.0 %5.010927.081847.70783.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี431373.47160777.9862.7 %5.06578.60012661.00159.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี362487.56156774.1756.8 %5.06141.71974235.2331.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี188780.0112011.9840.7 %5.06136.63962961.442451.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี375086.19123646.667.0 %5.06030.486396.4678-6.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ396379.079599.079.9 %5.06106.79985143.969715.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน518979.91256716.8450.5 %5.06151.800312083.541-96.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี150613.44144535.04.0 %2.025198.6867023.828-166.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี262007.19146606.7844.0 %5.08033.68992178.93972.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 814229.0613500.075.4 %5.07217.72022016.004572.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 25160.8313624.045.9 %5.06371.69974166.063534.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)26326.52930827.971-17.1 %0.010124.91626.81883.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี17636.736845.061.2 %5.07306.22022300.558168.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 457033.13321494.9262.3 %5.016159.4397846.598651.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี18183.083156.600182.6 %5.05133.97022303.246355.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี179188.3472227.60959.7 %5.018816.5418078.62757.1 %5.0
รวม 8,970,918 6,385,630 28.82 % 5.0 768,466 457,232 40.50 % 5.0