จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี21314.1094286.079.9 %5.01426.26397.812572.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี19958.9212009.039.8 %5.02491.1099374.385585.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี19738.2896557.066.8 %5.03099.6899305.4534990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4100267.82236000.0-135.4 %0.026587.2622141.960991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1269479.59171000.036.5 %5.019900.8816032.569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2239842.42156966.034.6 %5.015167.815073.066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย26160.6094067.084.5 %5.01558.3801615.5999860.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 130158.52911060.063.3 %5.02000.1599545.2999972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 244730.60918007.059.7 %5.02186.8899380.082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 136415.3718777.075.9 %5.01836.3101606.567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 241393.60919848.052.1 %5.02141.24565.2573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย24234.075566.077.0 %5.01302.84506.264561.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง38938.00820241.048.0 %5.02013.4199598.570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่33116.05113284.059.9 %5.01609.25456.071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 140214.49276000.0-89.0 %0.08595.30086959.62419.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี16802.10915026.010.6 %5.06437.52054490.47930.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี25614.44916055.037.3 %5.05495.83982796.486649.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี16459.766873.058.2 %5.02301.0797.7244965.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี16605.4497219.056.5 %5.01963.26767.2769860.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี21786.02912796.041.3 %5.03484.08015178.8013-48.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี13490.8415298.0-13.4 %0.02447.045.699999899.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี26215.3718777.066.5 %5.05742.90043406.871140.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี72004.32142892.0-98.4 %0.010040.69329.9184996.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี25088.9244710.0-78.2 %0.06302.43023046.360851.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี20610.659544.053.7 %5.02961.541298.279556.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี20896.9395539.073.5 %5.03738.470269.14099998.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี17332.1293837.077.9 %5.02110.8501871.5774558.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี11115.6224143.0-117.2 %0.04295.18991479.22665.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี58679.988153164.0-161.0 %0.09603.320311856.123-23.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี29824.9822866.023.3 %5.04982.41993214.096935.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี21622.46112530.042.1 %5.03784.41021570.425958.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี38158.73886890.0-127.7 %0.08024.8198684.2185191.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี68206.5396769.090.1 %5.03622.14011510.0258.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี21306.1612473.041.5 %5.03122.87991187.9762.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี30527.44914380.052.9 %5.04259.66021056.637575.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี35226.67228718.018.5 %5.07403.53210.225356.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี39517.96961471.0-55.6 %0.06845.7598529.8814792.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี64512.53136966.042.7 %5.02155.23293.9824-52.8 %0.0
รจก.บางขวาง 970840.94956665.01.5 %0.511612.5292845.199575.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี316993.41256806.019.0 %5.04988.73973510.169929.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี16135.324213.073.9 %5.01578.39440.4484972.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี27797.3819335.066.4 %5.05857.022420.029858.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี20539.159229.055.1 %5.02966.58011577.142646.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี55011.94986245.0-56.8 %0.09622.16992623.301572.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี19774.668139.058.8 %5.03004.74685.096577.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี26966.46125959.03.7 %1.53274.88991697.6548.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)199952.094389.052.8 %5.08442.12012079.884575.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1454543.7575975.083.3 %5.02058.82012251.4622-9.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2181805.0390661.050.1 %5.03703.551880.384549.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี24661.05119638.020.4 %5.01862.33011391.873425.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี39821.14167685.0-70.0 %0.01952.34011695.86513.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี295031.22121654.058.8 %5.02546.64014346.5659-70.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี86560.52396644.0-11.6 %0.013071.165868.397955.1 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1381944.9634000.054.1 %5.02089.23476.9299-66.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม589745.75365000.038.1 %5.01418.9914.5350335.5 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก4278091.03281979.023.3 %5.070383.2116645.580190.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03085.4102338.722589.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 21146.80116315.022.8 %5.03712.43993048.939517.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี15035.093724.359975.2 %5.01635.42867.38847.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี66505.281161800.0-143.3 %0.030588.2467116.25-119.4 %0.0
รวม 10,786,471 7,898,660 26.77 % 5.0 392,497 195,931 50.08 % 5.0