จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย13530.683533.073.9 %5.03403.13991098.342567.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย122594.2268965.1843.7 %5.0472.799991409.428-198.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย55708.80959660.789-7.1 %0.0310.38504.85849-62.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย14245.167838.045.0 %5.03764.461242.324567.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย16590.0398160.050.8 %5.02187.9299608.4370172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย83650.65667300.019.5 %5.018167.8795445.200270.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่21276.832795.086.9 %5.01762.04342.080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน24658.982230.091.0 %5.02015.34342.083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม20579.1892299.088.8 %5.02423.5601342.085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ20251.352541.087.5 %5.01470.72342.076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย19960.1891440.092.8 %5.02779.1401541.580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3542.200262.098.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง22482.495135.077.2 %5.02266.0801541.576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ20007.093213.083.9 %5.01406.9401342.075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว8132.8198468.094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง24455.022634.089.2 %5.01722.6001342.080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่49337.3249695.602-0.7 %0.08818.02054912.715844.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน18351.920800.801-13.3 %0.05013.29982565.332548.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย24405.60920441.0216.2 %5.08461.43957631.41659.8 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย14369.854569.068.2 %5.09233.00981321.022585.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย21676.47328.066.2 %5.06445.73973603.934144.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย19072.1193122.083.6 %5.04620.15042486.681946.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย15032.641816.180187.9 %5.09556.29982902.316469.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย23167.98373.063.9 %5.05819.462788.981452.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย10675.649062.015.1 %5.03300.042346.528.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย27681.349754.860464.8 %5.09906.61044331.382356.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย22397.279273.058.6 %5.07111.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย29167.0847400.078-62.5 %0.08078.981215.049985.0 %5.0
ท่าอากาศยานเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย19661.3310643.8345.9 %5.06065.29982235.476163.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย16877.764191.075.2 %5.05016.6602418.4750191.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย15033.682065.086.3 %5.04125.73971679.2259.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย18042.7511067.35138.7 %5.03409.981642.851951.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย29687.2311700.060.6 %5.08655.680717824.188-105.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย19823.265740.071.0 %5.05627.99021408.60375.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย24356.7637452.441-53.8 %0.07491.5703715.3310590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยไม่ครบ9063.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2807.0884ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย16984.8598947.047.3 %5.04570.1001869.5539681.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย23019.2711964.048.0 %5.078964.9382169.514997.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย22943.5618903.580161.2 %5.07244.523788.759547.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย15660.5619781.037.5 %5.04106.7603297.6254992.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย58670.4812053.079.5 %5.05456.84962450.816955.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย195914.81105673.2346.1 %5.05989.87012345.090160.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย15646.831757.5188.8 %5.09033.9502911.8955189.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย18565.64731.074.5 %5.05399.81011703.492668.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย3978.222209.044.5 %5.04106.70021808.467556.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)22885.8519388.515.3 %5.05932.31982025.645465.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย18693.7410222.045.3 %5.05608.98971331.871576.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย24069.337612.469768.4 %5.03273.93026698.4849-104.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1151439.1773750.03951.3 %5.010164.973224.756168.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบ176897.2ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3568.0955ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 382362.24233747.21159.0 %5.09777.29987095.773427.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)766833.6934735.28195.5 %5.02072.23211.762-55.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย166835.8411690.3593.0 %5.02049.52036.8060.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย424962.13291083.5631.5 %5.05989.91024003.973133.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ162205.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบ64536.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10897.133ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 18828.9210551.644.0 %5.05704.08012573.749554.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย14396.196845.052.5 %5.03859.43991150.67870.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,973,175 1,178,415 60.37 % 5.0 343,105 125,172 0.00 % 0.0