จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย19064.15793.2000195.8 %5.02521.54630.1254975.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย140985.23143138.39-1.5 %0.0569.16998886.35449-55.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย16862.81111678.030.7 %5.02991.06011729.7642.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย16682.7796068.063.6 %5.03321.5999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย101624.359320.041.6 %5.015186.213714.005975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ26842.6892265.091.6 %5.01838.64558.9039969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่25005.183539.085.8 %5.02060.7002562.1530272.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม23661.772374.100190.0 %5.02584.0801638.4570375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย26495.1293234.087.8 %5.01821.77582.0839868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่23511.7912447.089.6 %5.02138.0542.01374.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี23885.9391332.094.4 %5.02653.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 224906.80122696.248.9 %4.06248.67971066.4582.9 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย269510.59244520.349.3 %4.512334.4392703.827978.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย29770.2325570.88114.1 %5.07314.965162.490229.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย24544.514610.1540.5 %5.04309.021242.723571.2 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย21593.1515482.1828.3 %5.04955.58984792.61183.3 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย17414.414280.075.4 %5.04428.70022681.464439.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย27514.3983334.087.9 %5.03187.3501852.6915373.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย39704.21910190.074.3 %5.010013.9397027.510729.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย14915.178640.042.1 %5.03714.85015049.25-35.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย20318.6513843.2631.9 %5.04747.75983817.081119.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย25889.6816446.27936.5 %5.05024.3203594.74588.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย33297.53118548.044.3 %5.07389.66021667.38677.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย19403.086615.065.9 %5.04194.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย8612.58012640.069.3 %5.0363.5999857.084.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย18135.825578.069.2 %5.04080.6301474.5249988.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย17279.53146.081.8 %5.03187.08012658.91716.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย22089.0823092.801-4.5 %0.05202.792423.429953.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย26622.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07389.660210678.043-44.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย23515.7643774.59-86.2 %0.05678.253027.649946.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย31803.2513180.058.6 %5.08834.83982706.958569.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย28528.5736855.172-29.2 %0.06476.8799415.5394993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย18819.88115184.019.3 %5.03282.18022546.655522.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย20288.28916196.8420.2 %5.04328.042252.054948.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย27215.44919709.2527.6 %5.05088.70021537.897969.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย34484.329886.660271.3 %5.04156.92971519.03163.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย18368.04911075.3839.7 %5.02939.8801409.3654886.1 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย61313.5214262.076.7 %5.04006.14011442.460964.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 324119.91148009.554.3 %5.04066.532647.195134.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย14533.974309.070.4 %5.02312.28647.5009872.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย21456.5914904.3630.5 %5.05398.31983306.066438.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย16534.414023.075.7 %5.02844.83012075.036927.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย25108.1621858.19912.9 %5.05228.37013129.545940.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย19995.89111450.042.7 %5.04194.96955.8040277.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย22503.012400.044.9 %5.04651.31982927.899937.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 192770.04779923.11713.8 %5.08631.02056026.695330.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2381468.0681396.578.7 %5.09011.84968707.77543.4 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)75778.98441841.30144.8 %5.09700.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย433613.94307227.029.1 %5.07641.545598.504426.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย152304.7274912.050.8 %5.04197.29982822.350132.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย379010.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03563.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย55876.53173356.453-31.3 %0.09550.79989895.124-3.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 18785.2797737.370158.8 %5.03529.37992195.661637.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย17360.773305.081.0 %5.02882.83012223.655522.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย216907.8483407.06361.5 %5.017323.55122652.02-30.8 %0.0
รวม 3,232,976 1,825,606 43.53 % 5.0 261,861 154,462 41.01 % 5.0