จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม14714.763880.073.6 %5.02802.01010.0464.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม129077.7970312.70345.5 %5.0807.78003642.92220.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม15752.826886.056.3 %5.03334.39011321.924960.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม17645.769267.047.5 %5.04037.99334.5199991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม92752.98465100.029.8 %5.019269.6995430.513771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม26043.8917496.071.2 %5.02210.77582.8980173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ20822.492887.086.1 %5.01603.98512.9468.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน21361.6093433.083.9 %5.01898.28471.8649975.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม26468.682738.089.7 %5.01666.92477.0489871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก20699.6091820.091.2 %5.01673.179959.91299896.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน22290.6291654.092.6 %5.01358.5257.47399995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย21313.5611444.093.2 %5.01394.0701466.420566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย22057.652185.090.1 %5.02312.9099561.9599675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย24659.5512675.089.2 %5.01907.88484.1849774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ20593.661340.093.5 %5.0952.9200458.38299993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช20783.311770.096.3 %5.01926.54479.6699875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง20617.421432.093.1 %5.01107.7260.73799994.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม23506.81115591.6533.7 %5.04855.68022185.9555.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ3577.2ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม19845.3715244.073.6 %5.04950.772786.131343.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม17657.656022.065.9 %5.03980.82012310.580642.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม16836.3113805.077.4 %5.03714.72370.27290.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม45117.1816912.162.5 %5.016037.1097783.849151.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม14300.2519776.779-38.3 %0.03427.56015044.6328-47.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม30161.5821674.5828.1 %5.09533.62017953.276416.6 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม21326.8919096.057.3 %5.05568.8999917.45383.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม30123.52959862.102-98.7 %0.06909.41991679.277575.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม19485.60912585.4835.4 %5.04703.56013554.472424.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม8765.25981818.079.3 %5.0349.01999344.977481.2 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม16465.753718.077.4 %5.02783.76418.389585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม16325.372455.085.0 %5.03372.41992774.721917.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม20485.9815499.41924.3 %5.04950.771523.825469.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม28471.77169485.25-495.3 %0.08278.560513199.394-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม23795.77940880.0-71.8 %0.05256.83984444.68915.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม14209.1211351.7520.1 %5.02459.70021459.465940.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม44553.89149094.148-10.2 %0.012184.351065.82491.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม7647.214858.036.5 %5.02855.222928.3274-2.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม26090.6721673.016.9 %5.05692.4199638.2099688.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม31577.22112232.061.3 %5.07365.67971855.40774.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม36987.8414054.5862.0 %5.05960.0273.5809995.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม62472.30110263.083.6 %5.05045.85012602.284948.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 214988.14168592.1621.6 %5.05052.48975950.2891-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม17130.56114294.016.6 %5.03600.6599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม23472.38121842.06.9 %3.03786.90992807.810525.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม15966.658410.047.3 %5.03334.461194.328564.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม21808.96932951.0-51.1 %0.05349.982579.772551.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม19251.027390.061.6 %5.04513.39992293.670449.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม8470.349619198.721-126.7 %0.02923.472712.9157.2 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1200767.0986922.0756.7 %5.08118.962177.476173.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ไม่ครบ77625.602ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ไม่ครบ52387.191ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7181.1504ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)129577.1150653.12960.9 %5.010787.24793.4859692.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม58918.5914951.074.6 %5.02144.551428.36333.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม440664.94276046.037.4 %5.09273.90046777.993226.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม94867.742766.9600299.2 %5.04153.26034238.9189-2.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย287834.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04800.58013857.538619.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม429098.9185116.080.2 %5.04394.76033425.352522.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม44913.641107281.0-138.9 %0.010537.43912221.228-16.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 17775.428314.053.2 %5.04228.20022464.774941.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม16884.9493697.078.1 %5.03600.62012263.517637.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม225553.2275492.38366.5 %5.035643.020208.94943.3 %5.0
รวม 3,093,975 1,695,189 45.21 % 5.0 303,146 158,525 47.71 % 5.0