จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด16270.109ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03021.65991353.27555.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด76751.96131372.80159.1 %5.0875.52002976.74249-11.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด246660.9527818.69988.7 %5.0708.17999511.6699827.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด19405.5216958.012.6 %5.02704.5601821.9559969.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด17287.6419791.043.4 %5.02827.5601306.37589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด129546.139870.9369.2 %5.020022.0395908.306270.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ363.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด28086.3119074.067.7 %5.01426.84238.877583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย24912.832429.090.3 %5.01911.72411.0935178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน21820.921759.091.9 %5.01410.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร20264.3691290.093.6 %5.01070.6597.16399490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี21935.841140.094.8 %5.0742.85999269.8949963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์21031.1291869.091.1 %5.02076.0601403.614580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร25886.3691659.093.6 %5.02098.3801204.8579990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย18420.1291238.093.3 %5.01435.26308.3889878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย10606.41409.096.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง22391.592939.086.9 %5.01564.1799433.247572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง20235.76594.097.1 %5.0985.2596.20999990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ24390.0611650.093.2 %5.01113.96373.2454866.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ27067.64022.085.1 %5.01387.6799419.5294869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ21391.731901.091.1 %5.01745.22450.3380174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก21343.82913.095.7 %5.01593.72334.12579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ5949.89991544.074.0 %5.01285.74278.90178.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด23182.0925884.66-11.7 %0.05988.18029796.1348-63.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด11883.0425898.66-117.9 %0.01502.88381.53974.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง14409.84091.771.6 %5.01923.541813.555.7 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ14609.812123.085.5 %5.03146.34011344.2557.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ14683.673405.076.8 %5.03102.961235.060.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด23351.0617522.067.8 %5.04823.68994386.73449.1 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด18270.1997472.059.1 %5.04466.964114.40237.9 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด23738.2792857.088.0 %5.05438.522312.512957.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด21942.113084.040.4 %5.09380.28034807.778848.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด12324.8227337.891-121.8 %0.03512.58015216.3818-48.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด31757.27921305.032.9 %5.06600.83987280.127-10.3 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด23829.5715353.035.6 %5.06348.0601650.5695289.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)51860.852113739.1-119.3 %0.010003.41325.805986.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด151546.81266966.0-76.2 %0.0697.979985363.7002-668.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด19003.59444.900450.3 %5.05144.28031481.756571.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7367.11042881.060.9 %5.0238.70001211.928511.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด11403.8118374.026.6 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด18659.833606.080.7 %5.04809.1699289.6455194.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด17330.352015.088.4 %5.04048.56011942.06652.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด16061.5213592.015.4 %5.03820.37992672.21830.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด39841.91166833.2-318.7 %0.017114.3987743.56154.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด29152.05116840.042.2 %5.07357.37992612.262564.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด51568.1612199.076.3 %5.018766.927570.464459.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด32967.7315353.053.4 %5.06769.3799885.0864986.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด63666.563ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06330.47952647.649958.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด22471.04115139.032.6 %5.06387.57035976.64946.4 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด21696.2717621.018.8 %5.04224.35994068.60553.7 %1.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด27359.5118003.9834.2 %5.08022.755415.793532.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด19886.9119332.02.8 %1.03251.8799201.89793.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด55479.71153378.03.8 %1.51649.34012044.97-24.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด15140.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02319.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 282927.81182371.6635.5 %5.05985.6602778.8419887.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3386.64992079.038.6 %5.01433.76991.3060330.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด16898.925755.259865.9 %5.04504.982160.936552.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด16908.5110510.037.8 %5.04162.68021588.922561.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด26353.2331213.531-18.4 %0.07015.08011743.57575.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด23056.5518116.064.8 %5.06444.59962050.442968.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด56196.461ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05517.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 261852.39171332.0-15.3 %0.07024.37995017.880928.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3137028.2343134.37968.5 %5.08675.33982292.559173.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1458424.9486044.081.2 %5.07060.20022167.61569.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)20450.1551530.922-152.0 %0.013635.9593376.555475.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด50864.568470.563-34.6 %0.01131.122923.2754-158.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด12789.4324842.5-94.2 %0.01039.83757.7358-261.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด784127.13397233.049.3 %5.09403.560514511.561-54.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด761325.38259484.065.9 %5.05261.6401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด225565.39272723.0-20.9 %0.06802.800314717.5-116.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย127526.2563188.050.5 %5.05431.79984179.443423.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร160866.1735520.077.9 %5.04851.35995489.1353-13.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1048357.3103436.0190.1 %5.05500.025263.01034.3 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด476093.31128318.0173.0 %5.04561.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด48876.941ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012043.19910609.26711.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 18333.1896673.063.6 %5.04390.79983083.633329.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด17879.253877.2478.3 %5.03934.51139.135571.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด257906.1153370.07879.3 %5.049402.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,641,947 2,981,115 55.12 % 5.0 335,940 197,833 41.11 % 5.0