จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์14265.05082.299864.4 %5.02953.3799807.4334772.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์236914.1133191.42286.0 %5.01779.4801631.4744964.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์23697.97118083.023.7 %5.04429.72021276.85871.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์18435.16404.065.3 %5.04182.6802502.3109788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์105540.5658687.044.4 %5.032839.7385983.06281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์24667.925330.078.4 %5.01877.1001237.5759987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ22015.982876.086.9 %5.01825.6799415.5869877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด22390.014768.078.7 %5.01403.53414.2094770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย21865.9393131.085.7 %5.01060.39418.60860.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์21459.171605.092.5 %5.02324.28401.2609982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี21656.591955.091.0 %5.02523.24416.3469883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง21620.49418.4798.1 %5.02412.54418.997582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก21309.411207.094.3 %5.01490.34313.5190179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง20977.262075.090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์21763.082072.090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง21975.6092492.088.7 %5.01762.22310.8210182.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์26293.8224421.087.1 %3.57852.62996265.135720.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์25634.914522.082.4 %5.06483.59964274.660234.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 760230.21117424.8471.1 %5.08725.962842.578667.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์19364.56113810.8228.7 %5.05000.81983955.941720.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์15196.532941.080.6 %5.03288.781984.00739.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์27944.988677.889668.9 %5.07739.09966393.875517.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์9353.089824721.74-164.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์29414.4210846.1463.1 %5.09451.26953316.762964.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์23989.28913957.041.8 %5.06872.96358.8624994.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์34464.24256826.422-64.9 %0.07758.1299965.2784487.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์20078.489514.052.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์6051.251467.075.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์18107.4712535.4786.0 %5.04315.6201567.4159586.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์16486.022203.2686.6 %5.03783.79964.411574.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์19476.53913910.528.6 %5.04886.28032044.361958.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์30315.451233314.38-669.6 %0.09390.719713594.319-44.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์24162.8795937.075.4 %5.07168.13964148.155842.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์25143.53112406.650.7 %5.05114.33982351.648954.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์34189.60236142.191-5.7 %0.08195.52482.064969.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์22720.266767.859970.2 %5.05266.43993327.60536.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์22738.81111640.548.8 %5.05418.66022578.058152.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์29985.5713455.4355.1 %5.06483.542539.644360.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์31290.3210369.066.9 %5.07526.74022563.831565.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์17823.9116432.07.8 %3.53939.1099450.0529888.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์192059.8812442.093.5 %5.05030.523212.662436.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 261900.38207039.5620.9 %5.05378.58016257.2393-16.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์15135.548661.200242.8 %5.02946.6001777.1759673.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์29259.12913856.10152.6 %5.04641.64992041.638956.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์16363.383913.276.1 %5.03471.41992109.765439.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์32273.9919330.52940.1 %5.07606.99024631.883839.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์20069.37973.83999699.6 %5.04848.2402919.0279581.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์31923.05137869.828-18.6 %0.05456.76031058.18680.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1247408.4586889.21164.9 %5.012460.294952.359460.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2557973.3147042.9191.6 %5.05944.64995807.48292.3 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3306233.3844033.96985.6 %5.07824.14994062.845948.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)160641.044205.03172.5 %5.012344.884882.859960.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์17087.63137354.5-118.6 %0.02200.39011664.424.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์441767.88227776.048.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง137950.3877323.043.9 %5.05679.08015700.0-0.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์172052.91124832.4227.4 %5.05332.79986812.7632-27.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง203850.23105452.1848.3 %5.05194.79985825.3735-12.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี226249.1383571.563.1 %5.04956.486298.7964-27.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง216899.8469083.98468.1 %5.04910.16022354.972452.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์98649.703106889.3-8.4 %0.012126.2417295.486-42.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 18344.93913780.024.9 %5.04543.91993393.820125.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์15289.298127.046.8 %5.03212.722240.641630.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์256354.5372312.02371.8 %5.036177.05927668.48223.5 %5.0
รวม 4,906,748 2,155,481 56.07 % 5.0 359,815 200,485 44.28 % 5.0