จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร13802.33618.00173.8 %5.03342.4399803.6715176.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร76268.34432411.057.5 %5.01042.32011030.60741.1 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร105275.16128519.01-22.1 %0.0660.47998418.161536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร18257.2915900.067.7 %5.05301.0703669.8259987.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร17176.0612490.085.5 %5.02827.02436.86784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร85694.60959000.031.2 %5.016653.6217062.351157.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า2038.111999.01.9 %0.52085.2495.85900195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน19616.091709.091.3 %5.01508.34416.8500172.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร27534.094210.084.7 %5.01921.4399597.0509668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน21002.9394981.076.3 %5.02243.04758.416566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน20960.7092736.086.9 %5.02016.78393.3569980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม21350.482075.090.3 %5.01798.5462.52174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ19650.321426.092.7 %5.01032.9993.05099591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส28832.1482594.091.0 %5.02487.6001448.55282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว7678.060131.099.6 %5.0870.8900195.64299889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์5549.8198322.094.2 %5.02031.929994.3295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์19614.6891185.094.0 %5.01033.2683.60399691.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ20514.671311.093.6 %5.01627.92478.8170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4049.73973.076.0 %5.02367.0518.07378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3073.29196.093.6 %5.02275.3801346.6284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย2621.81803.031.2 %5.01858.5599383.6669979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย28813.26949.096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร19236.7712411.1735.5 %5.05586.18025080.85019.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร21289.1099296.056.3 %5.06689.24025320.550820.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร16795.086432.061.7 %5.04635.523306.294428.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร17847.1412744.084.6 %5.03839.64013354.12712.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร17403.6511558.033.6 %5.05605.319817843.869-218.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร21392.769119.057.4 %5.04559.21972654.341.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร27321.8317231.036.9 %5.09598.83019134.45514.8 %2.0
ส.ป.ก. สกลนคร23565.12911094.31152.9 %5.07189.56011519.92478.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร59183.7549110.26217.0 %5.012990.722554.5580.3 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร263577.09288644.31-9.5 %0.03123.722883.257.7 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)51729.30178816.172-52.4 %0.022077.9143733.898-98.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร36081.667108.080.3 %5.05020.2002875.53982.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)6525.02983596.044.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร22860.93937983.0-66.1 %0.0491.81801.198-62.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร23760.2213580.084.9 %5.03195.52372.26788.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร15543.972484.084.0 %5.03969.90012211.362544.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร18082.613852.023.4 %5.05244.02894.951944.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร49391.28924848.049.7 %5.09585.5413180.45-37.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร28631.19141816.0-46.1 %0.08303.23054178.071349.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร21191.3798884.058.1 %5.04138.56011872.998454.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร25840.3542527.0-64.6 %0.06047.0996645.7910289.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร80634.39871236.72711.7 %5.017464.72117872.898-2.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร57404.027980.086.1 %5.04787.522022.825457.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร19589.1714257.127.2 %5.06042.71971840.330469.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร19082.78117697.07.3 %3.56960.65041790.616974.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร30115.8919215.2969.4 %5.08210.40041754.68378.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร15573.8515735.561-1.0 %0.03321.78409.15187.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร57619.9927909.086.3 %5.04901.70022673.26245.5 %5.0
รจจ.สกลนคร 330030.19416740.0-26.3 %0.06316.85993995.54336.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร14559.982563.082.4 %5.03418.52172.277636.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร24568.4112718.3848.2 %5.05472.12014108.005424.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร57024.2893932.093.1 %5.04217.16022167.439948.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร26347.62917195.6534.7 %5.06499.06012862.29356.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร19704.96114021.028.8 %5.08040.83011310.43883.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร10375.06140646.641-291.8 %0.04487.76034002.099910.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1132309.6760204.054.5 %5.09103.19925212.464442.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2238790.44141420.040.8 %5.015818.344691.338470.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3139368.2764302.60953.9 %5.02043.36014132.1201-102.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23376974.3424388.44993.5 %5.014370.133236.386577.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร22967.5715364.633.1 %5.01772.953079.729-73.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร483148.13337436.030.2 %5.011017.6417574.744131.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร154635.1446869.10269.7 %5.05607.43994284.060123.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม71895.60287687.359-22.0 %0.04889.29985279.2451-8.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน677031.0156620.4876.9 %5.06975.467089.3975-1.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร53218.55978121.391-46.8 %0.012639.06116878.65-33.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 18368.43910173.044.6 %5.05453.20024186.602523.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร4660.41994834.6299-3.7 %0.04551.24022389.380447.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร236641.2251810.75878.1 %5.034942.14126721.123.5 %5.0
รวม 4,729,264 2,674,652 43.44 % 5.0 408,203 283,844 30.47 % 5.0