จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม14401.192923.079.7 %5.02784.275.699999899.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม1569225.8109119.093.0 %5.011986.51707.605585.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม17945.28910621.040.8 %5.02335.79579.661575.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม18714.8116166.067.1 %5.03751.5695.1909881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม115636.8262675.045.8 %5.013696.825504.546959.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน38814.661602.095.9 %5.03255.78497.1254984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม27846.431589.094.3 %5.01710.72547.40968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก12815.13967.092.5 %5.03089.22727.5754476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า20312.181059.094.8 %5.01825.14121.36593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก21646.61151.094.7 %5.01689.72143.7391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง32081.582870.091.1 %5.02395.0801705.95370.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร25726.772048.092.0 %5.01565.79593.7009962.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม23553.741845.092.2 %5.02110.4399534.9354974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์19741.689813.095.9 %5.01568.52133.81291.5 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม73099.85258481.020.0 %5.08089.56012147.55173.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 22028.38120266.178.0 %4.03637.37015594.9585-53.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม14408.966.0100.0 %5.02382.11991423.42340.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม15847.957161.819854.8 %5.02409.78578.5499976.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม14756.573147.939978.7 %5.03246.30981144.7564.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม22416.1295799.074.1 %5.05805.13964896.271515.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม34532.8526122.082.3 %5.02192.58012852.4714-30.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม17434.156136.064.8 %5.02056.5601946.0999854.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม41299.82818854.05154.3 %5.011053.627434.044432.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม17754.1714704.017.2 %5.03882.82014937.3301-27.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม31295.60927428.47112.4 %5.010679.4798016.194824.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม22038.0596881.068.8 %5.03971.2803996.9964674.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม38348.562642.082-63.3 %0.06147.41991560.14774.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม373359.91466069.16-24.8 %0.02222.58013860.9104-73.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม18770.66326.066.3 %5.05006.54985067.5-1.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)5532.79986.099.9 %5.0149.45999526.8985-252.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม9822.41024219.057.0 %5.0338.699981437.532-324.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม18611.6994168.077.6 %5.04550.1499627.8834886.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม18954.415082.189973.2 %5.03333.12012603.959521.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม18810.7412285.034.7 %5.04093.73974406.6997-7.6 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม262535.34210482.019.8 %5.0108396.4414116.92887.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม20458.19917560.80114.2 %5.05843.18991252.178.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม18695.2799350.050.0 %5.04455.78033005.514932.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม51450.30143843.80114.8 %5.011281.8011104.37590.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม58244.6414387.092.5 %5.03694.42993118.327415.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม20205.6612529.038.0 %5.05101.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม25689.329528.062.9 %5.05171.16021596.74169.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม26929.6418717.469767.6 %5.05805.18021768.716469.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม17078.12116934.5290.8 %0.53276.0698468.9769985.7 %5.0
สพ.นครพนม225111.4741131.9381.7 %5.04154.10993845.5197.4 %3.5
รจก.นครพนม 449938.63294025.034.7 %5.08054.43997621.47955.4 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม20111.8517669.53912.1 %5.04778.3398739.760584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม24165.7317928.025.8 %5.05329.793510.639634.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม16500.3015873.064.4 %5.03295.021670.80349.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม24030.54128675.68-19.3 %0.04854.41994511.20567.1 %3.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม19253.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04302.96739.8200182.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม19375.1627622.189-42.6 %0.03738.18023240.820313.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 168777.0748324.80529.7 %5.05718.83982988.471947.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ไม่ครบ42422.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5372.041ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)ไม่ครบ66613.758ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5028.5718ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม10824.9620508.58-89.5 %0.01326.61250.38055.7 %2.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบ108793.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4014.7407ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง518931.66109934.078.8 %5.04888.62014903.2539-0.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม446971.1959870.086.6 %5.04326.78032109.051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม40287.28973910.0-83.5 %0.09062.759810109.343-11.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 16355.9624545.961-50.1 %0.03751.43992818.992224.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม19730.16246.068.3 %5.07916.09963045.680961.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม157659.94116154.1226.3 %5.023814.72117178.37927.9 %5.0
รวม 5,347,645 2,166,984 59.48 % 5.0 386,251 170,274 55.92 % 5.0