จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร17577.3917339.058.2 %5.02634.4199567.596578.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร154102.2837298.85275.8 %5.0486.300022282.1279-369.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร20365.339725.052.2 %5.03090.78758.7650175.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร19800.3099492.052.1 %5.04117.6401464.4264888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร80611.74278096.03.1 %1.513359.3812964.9577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร33724.7896.0100.0 %5.02027.37748.9044863.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย21505.0511594.092.6 %5.01300.14470.77163.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล21322.17808.096.2 %5.01396.98416.204570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี23648.9491209.094.9 %5.01926.48586.7960269.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง20986.23675.096.8 %5.01599.0416.2139974.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร125386.6197284.69-57.3 %0.010272.262554.521575.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร22588.1513261.041.3 %5.06266.46975624.095210.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร14690.0618409.042.8 %5.02748.48276.3454989.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร22413.339000.059.8 %5.06019.272335.91761.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร16447.6098516.048.2 %5.03661.26032148.82441.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร16186.524191.074.1 %5.03318.961151.181565.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 26529.5319450.064.4 %5.05372.70021460.966472.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร66694.1834118.80148.8 %5.06855.962054.982970.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร16814.55985.064.4 %5.03794.222448.700935.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร8375.543717.055.6 %5.0299.45999141.56952.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร17621.3912861.083.8 %5.04117.6201409.2124990.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร15164.0612248.320185.2 %5.03090.781032.735566.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร20155.9217563.012.9 %5.05201.56982655.778648.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร28846.1173151.03-500.3 %0.07616.570310302.864-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร31375.21114089.055.1 %5.07882.80032269.169971.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04573.85991473.364567.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร24673.3453102.992-115.2 %0.06627.7803444.9419993.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร7515.99024962.034.0 %5.04291.89993371.5521.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร17931.3817576.057.8 %5.04573.85992611.5542.9 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร16080.0611100.031.0 %5.03185.6301543.3999682.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร21551.7213679.082.9 %5.05543.712358.954357.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร14883.79420.036.7 %5.02862.4199564.3379580.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร164515.148303.095.0 %5.03984.37992465.2538.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร206626.73101999.1650.6 %5.04603.85995096.75-10.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร14682.058029.490245.3 %5.02634.41991156.691556.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร21358.96111724.045.1 %5.04935.17972771.111843.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร14975.163608.075.9 %5.03109.81011492.193552.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร24327.0296515.950273.2 %5.05030.462511.932950.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร17121.524075.076.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร50903.281106751.8-109.7 %0.017824.231838.85889.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร59457.512912.7578.3 %5.08080.962116.502973.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร156585.4145944.53170.7 %5.010031.754183.068458.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร7233.890124184.1-234.3 %0.01501.3201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร27115.961143341.3-428.6 %0.01987.12991195.75739.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร612537.0166429.9772.8 %5.04561.85992167.350152.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย92638.56367112.027.6 %5.03397.25422.0562-59.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร34428.92253762.281-56.2 %0.09741.59969630.13281.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 17370.9699916.259842.9 %5.03775.20022759.683626.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร16748.264029.075.9 %5.02748.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร110767.9666304.15640.1 %5.024380.45920045.69917.8 %5.0
รวม 2,614,964 1,584,870 39.39 % 5.0 248,195 122,765 50.54 % 5.0