จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ18587.2716305.7212.3 %5.012280.859458.5935196.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3321561.06505220.81-57.1 %0.01251.133311.6729-164.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่15866.43114.099.3 %5.05103.4502862.1154883.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่345529.34227319.7334.2 %5.01628.221616.6980.7 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่328987.6636835.7788.8 %5.0915.179991576.3159-72.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่45157.64844318.6021.9 %0.5379.32001288.4124.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่199018.0168964.2215.1 %5.0864.05994110.84687.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่109881.3987715.10220.2 %5.012139.382651.522978.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 518319.9113845.0324.4 %5.09192.4902406.1819895.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่19292.8817690.060.1 %5.06510.6201523.4215192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8144781.9193673.6835.3 %5.021609.9491760.3591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 194298.85275980.81319.4 %5.027688.848166.389670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 251769.35936962.028.6 %5.016342.374164.533774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง26143.7797505.100171.3 %5.01767.78571.7874867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย24048.1414621.080.8 %5.01583.7699608.1710261.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด19365.414164.078.5 %5.01591.26609.1495461.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม22879.274683.079.5 %5.01396.5801621.3000555.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง21976.8913555.083.8 %5.02347.3601609.9000274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง25741.3915420.078.9 %5.03892.8787.9500179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว8805.16021936.078.0 %5.03104.9399621.2999980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว18869.609828.095.6 %5.02629.5601644.0999875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง20592.461460.097.8 %5.03277.0801826.574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ21046.411058.095.0 %5.02720.9399760.072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย26182.161561.094.0 %5.023996.699826.596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 140413.42218829.053.4 %5.02419.5419.30682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 246355.4325962.3544.0 %5.02096.6401629.9630170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง21595.732628.087.8 %5.01794.89555.6269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี23640.667662.067.6 %5.01534.3201293.5054980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4558.66023745.017.8 %5.01764.0801536.2844869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง21907.5291849.091.6 %5.02124.8901511.0765175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า20583.02580.087.5 %5.02878.9199742.5399874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด28875.092596.091.0 %5.02266.02447.43580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย21868.02582.097.3 %5.04073.58011098.073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ21989.5291201.094.5 %5.01376.16549.39660.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม20780.7211379.093.4 %5.04249.5518.2399987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง23872.51394.098.3 %5.01559.1599228.8199985.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 335871.37116960.97152.7 %5.018472.5411217.06493.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่17623.329362.980546.9 %5.06170.1396311.9515194.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว17753.735803.067.3 %5.04818.90041531.513968.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 537935.78930844.79918.7 %5.014474.83806.49873.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่45447.46146720.0-2.8 %0.015904.518506.959-16.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่21553.2316486.19923.5 %5.07047.35011634.867476.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่28780.327910.072.5 %5.07536.89015189.270531.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1023394.3416558.029.2 %5.011740.624480.921961.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่20400.31111160.045.3 %5.05311.33984308.465818.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1192717.27261586.0-35.7 %0.078768.48433077.89858.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 720608.43910058.7751.2 %5.06425.86045899.68078.2 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่7515.10012559.065.9 %5.06434.58013844.82140.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่27920.53917840.036.1 %5.010091.0423850.0-136.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 529750.5915388.4248.3 %5.014783.26730.749554.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 633488.35951658.699-54.3 %0.014696.6995139.345765.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 229201.56113032.4650.7 %5.014164.0394773.2566.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่27616.9320133.52927.1 %5.016212.9592613.79283.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่21981.7726087.67-18.7 %0.04816.027360.125-52.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่55492.10932676.1641.1 %5.020240.168166.200259.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่23234.513305.085.8 %5.08146.02051822.4677.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 125956.1713461.5748.1 %5.013619.0713921.771-2.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่103404.63310824.56-200.6 %0.021723.424347.702180.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 83734.531136003.0-62.4 %0.034092.78142428.352-24.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)32270.3235636.992-10.4 %0.014610.03933.073.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่37214.8093822.089.7 %5.06092.28031150.459581.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 31068.39116861.045.7 %5.010200.0211444.20985.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)63575.813111031.81-74.6 %0.024192.92014.67791.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ131351.9561804.62952.9 %5.02525.37011290.294448.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)16692.099478.200243.2 %5.0220.7999917.09999892.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่20932.014529.078.4 %5.03846.0601402.182589.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่27331.2311916.056.4 %5.03425.76033863.5601-12.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่18947.911231.093.5 %5.05293.6201985.5394981.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่98213.211408653.38-316.1 %0.013736.6999765.049828.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่19674.87131195.65-58.6 %0.010998.422277.96779.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่37116.919620.074.1 %5.07537.52749.422963.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่80752.71976337.05.5 %2.519134.9267140.359-250.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่87229.71110505.088.0 %5.08716.517233.723-97.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่26949.44921129.4921.6 %5.07803.71972148.759372.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่30115.85913378.055.6 %5.011220.21989.52882.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่37682.28117115.654.6 %5.012557.734057.155567.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่23274.70134414.0-47.9 %0.08241.0801839.1729789.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่228868.4793777.61759.0 %5.07229.92974137.722242.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่96871.65658925.00839.2 %5.05067.39013181.41837.2 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 774643.38740609.04.4 %2.015518.3113855.83110.7 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 281292.38220486.221.6 %5.09247.89062876.450968.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 583578.577221.57.6 %3.519335.6027421.546961.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่15416.924985.160267.7 %5.04951.31981937.078560.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่29994.487215.160275.9 %5.08069.94042670.041566.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่20399.252771.086.4 %5.07328.33012744.245862.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่46268.41830760.033.5 %5.016874.347705.830154.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่21554.026320.070.7 %5.07485.8599650.398591.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่27845.0255269.949-98.5 %0.010085.644270.442457.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่23497.78943595.219-85.5 %0.07727.63966332.911618.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1132849.1626415.980.1 %5.016110.8592667.391183.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2193179.4845061.78176.7 %5.09707.52058295.114314.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 372979.81336714.41849.7 %5.027282.166850.79374.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4416208.0977434.82881.4 %5.06227.70023271.584547.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5342033.6959523.80982.6 %5.017578.8097706.85656.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)28722.19920396.029.0 %5.026405.993256.919487.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6492200.1337456.0292.4 %5.010357.873869.342562.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 821765.97147547.43-118.4 %0.02983.051450.165551.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร96077.219104192.0-8.4 %0.02989.531694.543543.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่182776.73134332.026.5 %5.02849.70021860.811534.7 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์64379.64868557.078-6.5 %0.02595.752417.4466.9 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่507098.22374100.026.2 %5.012580.164155.052267.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง123649.1920064.083.8 %5.06228.90042186.41864.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่972474.0350232.064.0 %5.08378.69922781.99966.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่343756.94271453.021.0 %5.08783.939512193.55-38.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่184660.4294607.048.8 %5.07342.6802784.557589.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง274265.91101103.5563.1 %5.06891.36044413.259836.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ15574.549436.039.4 %5.04951.291044.63778.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง541142.1972042.3286.7 %5.09177.49024794.922947.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่197562.08131343.033.5 %5.017537.927900.950254.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่196402.8202680.16-3.2 %0.064053.05941963.7534.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่210045.2168760.019.7 %5.012227.422196.193182.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 17142.425161.069.9 %5.09325.4395724.0434692.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่532262.0328168.0638.3 %5.025170.12115850.69937.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 30919.44929331.05.1 %2.58374.18954190.656750.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)36220.51292711.313-156.0 %0.015562.852859.974981.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่37530.4327848.025.8 %5.011474.431660.078585.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)15784.193979.074.8 %5.010537.92310.4314997.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่18168.575251.071.1 %5.05578.83013436.560138.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5356500.16124086.4365.2 %5.0124266.6651308.69958.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่482921.7276516.3284.2 %5.0103190.4153389.82448.3 %5.0
รวม 12,984,403 7,963,664 38.67 % 5.0 1,434,042 687,451 52.06 % 5.0