จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน318549.03314186.01.4 %0.5589.46997760.133-29.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน23773.89115803.8833.5 %5.04520.7603525.9589888.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน18422.3510435.043.4 %5.04197.6299178.0395195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน71994.43853821.99225.2 %5.018098.3593754.656579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน30012.0619437.068.6 %5.02124.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา17741.01726.090.3 %5.01283.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ46856.9921382.097.1 %5.01131.65193.6954882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง22901.6412886.087.4 %5.01141.75538.1939752.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง22468.3013309.085.3 %5.01623.9199329.070579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้26187.1892503.090.4 %5.02949.8401457.377584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง24981.631995.096.0 %5.01085.76266.997575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 216600.3213639.8117.8 %5.02428.6001222.847590.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน27174.88922191.93918.3 %5.06118.254536.972225.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน21587.18910125.053.1 %5.05775.8101450.6039792.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน23714.986299.073.4 %5.04178.461424.15165.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนไม่ครบ3045.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1640.8684ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน21955.7411144.049.2 %5.03227.830110200.055-216.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน12283.7311308.07.9 %3.52659.14012845.8206-7.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน24182.279523.719760.6 %5.06802.68023272.028151.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน25388.8716428.074.7 %5.05661.90041259.620577.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน49615.26245812.9887.7 %3.59655.1992748.6909892.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน17650.339299.047.3 %5.04121.56012608.04136.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน10465.3220464.0-95.5 %0.0303.95999303.674010.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน17999.3912873.084.0 %5.04158.9004349.6000191.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน16238.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03379.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน23675.77914481.038.8 %5.03785.72174.084542.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน28774.7197210.074.9 %5.06362.48972135.628466.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน23618.69910229.056.7 %5.04178.6401816.0784980.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน26056.43952210.199-100.4 %0.07715.5601379.230595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน23347.3917911.066.1 %5.04178.463462.398417.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน19763.2517414.19911.9 %5.05091.41991656.57267.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน20162.62115323.024.0 %5.04654.00982564.173344.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน23091.257375.620168.1 %5.05831.93992546.598656.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน19197.7717784.57.4 %3.53988.46362.6950190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน58139.78912800.078.0 %5.02655.16991249.2553.0 %5.0
รจจ.ลำพูน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน16592.231463.091.2 %5.01841.041458.23120.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน10113.5317677.0-74.8 %0.03509.81981439.962559.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน8014.82039355.0-16.7 %0.02417.39991608.948533.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน32329.46131288.03.2 %1.57145.09962189.230569.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน18239.268181.419955.1 %5.04273.6899655.584.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน19471.7713384.031.3 %5.04635.01475.721968.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1300951.4766770.72777.8 %5.06418.02052794.510556.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2194978.3454080.572.3 %5.08663.49024909.932643.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน17871.3318707.0-4.7 %0.01949.0386.7259880.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน364415.53214620.9841.1 %5.07945.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ64673.031ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6239.3525ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 97884.53145725.053.3 %5.03668.61994029.6699-9.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง89388.86767009.025.0 %5.03607.54816.2817-33.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน48476.5963833.992-31.7 %0.08517.5996144.64498.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 18331.55115154.017.3 %5.04254.67972585.985439.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน16353.113977.075.7 %5.02619.12011286.37650.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน85917.00858165.032.3 %5.022344.2416883.7624.4 %5.0
รวม 2,497,664 1,437,724 42.44 % 5.0 224,738 99,238 55.84 % 5.0