จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี19345.9614854.890174.9 %5.01759.02531.4395169.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี26324.28114884.0943.5 %5.05532.29981145.519579.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี18594.668232.410255.7 %5.03022.2002513.1710283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 188499.08684144.824.9 %2.015591.763988.413674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2202522.69189492.256.4 %3.029337.2196938.780876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี32074.28112167.062.1 %5.02130.16021972.81757.4 %3.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว31518.6419484.069.9 %5.01491.42457.6434969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก27111.937553.072.1 %5.01131.72625.166544.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 138798.83226489.7531.7 %5.02285.1399570.075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 228888.1610032.065.3 %5.01667.04489.2570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี30126.3213377.955.6 %5.02232.9099589.073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา29679.6318606.071.0 %5.02335.1099608.074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ27719.3593116.088.8 %5.01321.9099456.065.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 128842.4340790.301-41.4 %0.05874.59963138.305946.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 230917.417047.930277.2 %5.07656.47953631.935552.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี28175.3513226.0753.1 %5.05190.06014731.8748.8 %4.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 137219.21116451.05155.8 %5.05582.81013683.795934.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี21771.4495507.439974.7 %5.03022.42993656.6736-21.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี16690.0613402.079.6 %5.01995.363561.7305-78.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี23023.5824259.779-5.4 %0.04372.31983921.590310.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์85064.00836852.056.7 %5.011412.435881.243248.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 132616.428302.35913.2 %5.010718.985941.227144.6 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 109844.61957304.0-771.5 %0.039413.4497981.460979.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 134146.2745309.992-32.7 %0.038229.4313561.33964.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี10686.4710254.324.0 %2.02218.08012904.6438-31.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี29953.85927270.6999.0 %4.55852.464982.524414.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี21562.939577.055.6 %5.03993.85012513.357937.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี50142.492105273.75-109.9 %0.06597.1899676.8669489.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)40917.05122677.044.6 %5.013379.2211376.169989.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี23378.5915434.934.0 %5.04847.76032414.206550.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี21132.9595760.9872.7 %5.04220.129964.54299998.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี18482.78910112.5345.3 %5.02885.93991834.649436.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี21985.20930110.4-37.0 %0.04201.18021238.980570.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี36525.961167291.94-358.0 %0.06755.33988200.3848-21.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี38925.24280366.563-106.5 %0.09525.36042947.35669.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี19947.5811215.043.8 %5.02964.8401908.9410469.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี38627.78991146.336-136.0 %0.08914.7402486.0694.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี74741.10960505.019.0 %5.08111.79988873.9492-9.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี64788.2032281.096.5 %5.03231.10012127.14534.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี23055.4915851.031.2 %5.04160.40041455.64765.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี29089.21911532.6160.4 %5.04562.48971479.976467.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี28268.7511621.7658.9 %5.04144.042218.53346.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี22996.12920118.012.5 %5.03307.4399340.55689.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี82138.82838008.053.7 %5.03557.022933.35317.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 356879.25266661.025.3 %5.07582.23973466.109954.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 725446.13538923.3125.7 %5.06783.76033200.82352.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี110218.8184030.76623.8 %5.02291.952645.1145-15.4 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง256490.8204455.020.3 %5.04807.10992696.243.9 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 151815.031821.600198.8 %5.06076.92044289.677229.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี21473.676154.089871.3 %5.02072.731641.115520.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี39499.92236749.987.0 %3.57700.16022755.161664.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี29438.96131611.91-7.4 %0.04543.16023006.094533.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี86082.96184600.01.7 %0.513462.04190.772968.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี31669.79914122.055.4 %5.03326.461726.900448.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต199432.45624330.0-213.1 %0.011739.853366.583771.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี19781.5717359.012.2 %5.02794.02723.8969774.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)286126.5693385.07867.4 %5.010627.084287.462459.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1276630.3167104.075.7 %5.04175.66991681.173559.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2117546.567045.68843.0 %5.05055.81013707.528126.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี14413.1424637.0-70.9 %0.01085.851099.23-1.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี472624.84127224.073.1 %5.07726.91994133.35546.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 461082.59348804.024.4 %5.08516.28037355.664113.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี100567.56305933.13-204.2 %0.02606.66992154.600117.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี21286.68122448.0-475.2 %0.07111.25986972.02.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2036279.3886820.056.4 %5.055298.3716718.779387.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 23701.2316352.8931.0 %5.04315.25982125.786450.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี14185.642721.890180.8 %5.01881.241122.643440.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี108943.0447556.4856.3 %5.025658.5818180.22729.1 %5.0
รวม 7,708,478 6,338,147 17.78 % 5.0 517,976 221,801 57.18 % 5.0