จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง14121.554022.071.5 %5.03530.5801849.385575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5387.66862.80103-122.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง110390.3197555.03911.6 %5.0549.71002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง16196.44945.069.5 %5.04443.3599950.5794778.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง17398.7197976.054.2 %5.04937.7803341.971593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง66290.2547678.028.1 %5.019446.987459.077161.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง27970.5811358.059.4 %5.02173.4399376.2000182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ25209.2914771.081.1 %5.01914.95206.254589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา25472.0392214.091.3 %5.01581.33322.20279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร22089.512401.089.1 %5.01338.84554.8665258.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ21265.3911913.091.0 %5.01562.76314.20379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน20954.772957.085.9 %5.02906.7002656.14677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ20169.141756.096.3 %5.01437.343.98300296.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาวไม่ครบ2803.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม20435.91648.091.9 %5.01368.34393.9175171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก20451.0511637.092.0 %5.02700.419957.67200197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ19209.4611990.089.6 %5.02796.4299420.0424885.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง36830.42229467.62920.0 %5.09634.740212838.3-33.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง23124.14111051.052.2 %5.07523.93994724.08437.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง17564.5296854.061.0 %5.05051.88962853.514943.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 273392.43880647.0-9.9 %0.032042.8219556.8539.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง15195.412864.081.2 %5.03644.70022760.263224.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง33137.4495665.082.9 %5.09463.57019.549825.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง13216.1212344.06.6 %3.03289.37996914.8506-110.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง27482.8116295.077.1 %5.09444.58983550.216362.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง19759.078474.700257.1 %5.05964.65041398.6576.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง44069.92250540.0-14.7 %0.011403.241357.993588.1 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง194278.28511765.0-163.4 %0.0867.35999793.758.5 %4.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง22213.6620951.7895.7 %2.59021.8496727.0969891.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง23020.11912463.045.9 %5.07276.753890.26946.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง50925.19151490.0-1.1 %0.023242.55932542.799-40.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง24603.5214272.9742.0 %5.012779.17139.2319998.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง13602.929299.031.6 %5.0499.1700117.09999896.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง17589.844879.570372.3 %5.05184.9897530.7080189.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง15599.832744.560182.4 %5.04215.18023260.703922.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง19260.12919142.00.6 %0.55584.31982119.706562.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง33279.52204224.84-513.7 %0.010034.19070.99519.6 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง31566.87121184.032.9 %5.011112.662381.317478.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง17131.3718815.048.5 %5.04671.54840.721582.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง29669.19149591.359-67.1 %0.07099.02918.3745187.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง84995.10242362.050.2 %5.013467.741077.092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง21705.8598332.061.6 %5.06725.28031738.074.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง22036.5711220.049.1 %5.06839.40042716.724460.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางไม่ครบ12835.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1382.8105ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง31642.53915941.8649.6 %5.09524.962834.568470.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง20538.2316267.020.8 %5.05793.4897346.5505194.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง131318.3130369.9976.9 %5.03612.36991591.2555.9 %5.0
รจก.ลำปาง 450269.56164867.1363.4 %5.07490.95023360.190955.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 158008.52123303.7922.0 %5.05407.43021710.306468.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง34628.42227200.021.5 %5.03038.12992989.43141.6 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง15662.574072.074.0 %5.01988.03908.2000154.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง19796.7898490.057.1 %5.03384.60011658.03551.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง113401.6693522.98417.5 %5.09331.78034151.319355.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง16107.326219.061.4 %5.04443.23971368.104569.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง26688.02924611.07.8 %3.58893.04982704.564569.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง20713.9111547.044.3 %5.06154.80031250.12479.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง21024.79916515.021.4 %5.06268.91993996.055436.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ23128.64133114.0-43.2 %0.014126.641512.7596.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง191193.0227661.87185.5 %5.09192.11041040.840688.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1186679.3380845.00856.7 %5.010229.734172.190959.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2373110.8437844.089.9 %5.04095.017069.3774-72.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 357302.59868560.961-19.6 %0.09271.08014814.60448.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง1292.049918311.641-1,317.3 %0.01548.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ354716.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9476.0ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง303586.38219991.9227.5 %5.06306.06014110.534.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง109408.8852625.051.9 %5.05410.984704.950713.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา310867.3473008.076.5 %5.05465.21973644.243933.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน146024.7107280.8126.5 %5.06245.33985038.696819.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง42602.89889485.0-110.0 %0.013486.359641.450228.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 32016.97118944.040.8 %5.06725.28032993.497655.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง15789.3815254.066.7 %5.04215.18021268.95369.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง140224.0243820.14868.7 %5.042738.12159093.734-38.3 %0.0
รวม 4,365,903 2,820,434 35.40 % 5.0 491,450 276,523 43.73 % 5.0