จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์14763.864405.359970.2 %5.02864.04778.5344872.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์60958.48838197.61737.3 %5.0421.625.699999898.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์19129.7513545.029.2 %5.04214.2197865.0904579.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์19138.996831.064.3 %5.04404.2803284.7909993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์163415.9873834.03954.8 %5.025226.7794369.971282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย21930.1292943.086.6 %5.01834.98321.2615182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน29827.481948.093.5 %5.01270.62481.8114962.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล23164.823644.084.3 %5.01094.98443.9729959.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน21368.5392448.088.5 %5.01724.9399397.945576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด24056.699973.096.0 %5.01586.3999457.6909871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา24549.832490.089.9 %5.02028.8612.9780369.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า21900.821441.093.4 %5.02728.0701605.8244677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก22015.851673.092.4 %5.03574.5601624.9954882.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์78767.46126535.86966.3 %5.08968.220710027.184-11.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด15446.332940.581.0 %5.03704.40011434.561.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์24868.04110867.056.3 %5.06210.87012964.66552.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 20625.018501.058.8 %5.09149.75982290.7575.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์18323.2796836.062.7 %5.04423.37992102.473452.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์14160.645715.059.6 %5.02616.84011999.265423.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์34574.30112342.2964.3 %5.04792.56016101.7739-27.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์17910.71113598.024.1 %5.03077.522293.433125.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์40657.10919700.051.5 %5.013931.337370.995647.1 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์38011.75811919.27968.6 %5.06247.41021588.346474.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์56066.08262367.0-11.2 %0.09356.4004993.6999589.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)64733.81335708.35244.8 %5.011383.77792.850131.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์13900.0910294.025.9 %5.02730.84013187.25-16.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์9891.66992178.078.0 %5.0373.32001150.8479959.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์17732.515252.070.4 %5.04950.0270.3414994.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์17024.573126.081.6 %5.03759.10011914.2549.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์66433.77314077.478.8 %5.03467.533089.19910.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์72098.84419325.073.2 %5.07636.97955549.422927.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์38522.8227876.027.6 %5.06686.29982950.766455.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์64964.49215771.075.7 %5.05697.49022339.37558.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์77354.34446386.48840.0 %5.09804.9297411.739595.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์22879.933883.083.0 %5.06229.792683.918956.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์21113.9211755.044.3 %5.08616.33012527.294470.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์29539.30112552.057.5 %5.07446.90042332.905568.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์20647.95400.073.8 %5.05202.93991698.419467.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์29588.55121600.027.0 %5.01622.46344.0678.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์63136.09640.084.7 %5.04556.522607.379442.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 219257.75166990.1423.8 %5.05208.08981563.269970.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์15149.015016.066.9 %5.03073.18025825.2085-89.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์33788.4811000.067.4 %5.04841.759818731.092-286.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์16230.486563.559.6 %5.03529.68021384.805560.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์26356.56121922.3516.8 %5.05990.54983229.01146.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์18089.775572.069.2 %5.04678.021481.534168.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์40119.44126118.61934.9 %5.05925.66022405.36459.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์78525.96117759.077.4 %5.02154.06011506.36130.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1847088.3191914.54789.1 %5.08370.49022505.649970.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2171712.2741846.58275.6 %5.011301.093303.18870.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์8901.440424294.939-172.9 %0.01664.381296.54122.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์353536.34344350.252.6 %1.07915.19975709.176827.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์553883.19176784.068.1 %5.05330.28033719.142830.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์1618959.5105652.3493.5 %5.04419.545222.5859-18.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย197140.4150081.074.6 %5.04640.40042941.777136.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์167889.9282207.08651.0 %5.013879.269540.891631.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 25149.0214180.043.6 %5.04670.64012558.910445.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์17652.253791.078.5 %5.03757.85991029.45872.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์243502.9270158.01671.2 %5.036719.12121593.02941.2 %5.0
รวม 6,108,128 1,846,721 69.77 % 5.0 353,687 184,815 47.75 % 5.0