จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่14848.591936.087.0 %5.02657.76464.4169982.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่59552.32817519.070.6 %5.0370.08002771.57001-108.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่72510.98478120.641-7.7 %0.0560.69995485.6115113.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่16859.416693.060.3 %5.02591.28490.3259981.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่19255.235104.073.5 %5.04179.04229.8714994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่90612.9353024.9841.5 %5.011728.43267.37372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่24893.4495806.076.7 %5.01728.1799154.8500191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น21979.3114101.280381.3 %5.01196.64153.8999987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย21547.2112154.090.0 %5.01334.1001238.4582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง31452.323549.088.7 %5.02171.7002166.2592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง21509.4692176.089.9 %5.02108.580170.30000396.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง23072.412335.089.9 %5.01625.78145.3500191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น21108.6192015.090.5 %5.03062.76266.091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่19940.7211469.092.6 %5.0895.859996.099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่64822.85222426.3565.4 %5.05814.4813615.399-134.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่21874.339628.056.0 %5.05966.54983224.014946.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่17034.013726.078.1 %5.04140.90042287.276944.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่14709.297735.379947.4 %5.03114.06012234.380928.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่45208.5399353.480579.3 %5.07906.19978637.1797-9.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่11924.5313632.0-14.3 %0.03060.92994979.6719-62.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่630627.3110277.598.4 %5.027663.1214577.346283.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่68520.96140687.2340.6 %5.08248.43953628.61656.0 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่255389.05110957.4156.6 %5.02863.511509.445647.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)63661.1693793.992-47.3 %0.023746.534147.75-43.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่19485.6710480.7646.2 %5.04939.68023272.056433.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)65479.7780845.0-23.5 %0.024792.3592621.201489.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่13585.441247.090.8 %5.0386.84998438.27197-13.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่16186.873074.081.0 %5.04369.2603207.97495.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่16182.551954.9787.9 %5.03494.461288.263.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่19635.43915690.72120.1 %5.05053.7998675.5379686.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่71913.063102436.45-42.4 %0.08362.56057102.381815.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่26478.914680.044.6 %5.07677.961678.6578.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่25357.4393986.084.3 %5.05167.8599583.5944888.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่40261.44133417.4817.0 %5.013820.13422.1135396.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่63282.2194464.092.9 %5.05167.85994786.67687.4 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่25360.5210842.557.2 %5.06099.58011949.61468.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่23049.2794509.080.4 %5.04856.09963017.845937.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่22700.5915097.033.5 %5.05662.31012013.708564.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่16668.70914177.014.9 %5.03741.6599268.09192.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่61476.46110209.083.4 %5.04939.73971910.799961.3 %5.0
รจจ.แพร่ 193609.2895807.10250.5 %5.05086.16022414.617952.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่14989.572478.083.5 %5.03266.291040.960968.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่18639.0394789.074.3 %5.04806.56011151.190976.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่18738.274027.078.5 %5.03418.39991213.92164.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่71467.67232270.10954.8 %5.08134.35013999.550.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่18306.63113320.1827.2 %5.04649.58011405.026569.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่19080.03981749.539-328.5 %0.04825.50982071.456157.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)51373.80146506.8919.5 %4.519471.2112782.751585.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 218524.8362586.36771.4 %5.08744.42972748.815468.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2211546.8437218.14882.4 %5.09417.52054275.009854.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่13115.9521475.689-63.7 %0.01843.451781.65993.4 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคแพร่563888.19342828.039.2 %5.09333.543273.985864.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่622791.88150434.075.8 %5.05169.18022580.066950.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่151207.92127611.215.6 %5.05351.21977520.9893-40.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่169107.7568322.00859.6 %5.04742.21974306.61339.2 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพลอง198993.1757036.00871.3 %5.04378.56014445.9399-1.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง186175.7854856.39870.5 %5.04528.73973456.90523.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่82042.97713921.083.0 %5.011259.69881.980512.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 19234.9314295.725.7 %5.05053.85992385.611352.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่40628.8132773.093.2 %5.03228.23971565.15851.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่216114.8178768.063.6 %5.025222.537771.359-49.8 %0.0
รวม 5,279,598 2,148,405 59.31 % 5.0 389,199 220,062 43.46 % 5.0